Александр БлокПо вечерам над ресторанами (Незнакомка)

Александр Блок [blok]

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
4 Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
8 И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
12 Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
16 Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
20 Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
24 «In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
28 В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
32 Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
36 И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
40 И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
44 Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
48 Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
52 Я знаю: истина в вине.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

вино над окно дух вечер перо глухой пьяный очаровать раздаваться

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 401

Количество символов без пробелов

1 170

Количество слов

219

Количество уникальных слов

155

Количество значимых слов

76

Количество стоп-слов

72

Количество строк

52

Количество строф

13

Водность

65,3 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

вечер

4

1,83 %

над

4

1,83 %

пьяный

3

1,37 %

вино

2

0,91 %

глухой

2

0,91 %

дух

2

0,91 %

окно

2

0,91 %

очаровать

2

0,91 %

перо

2

0,91 %

раздаваться

2

0,91 %

терпкий

2

0,91 %

шелк

2

0,91 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Po vecheram nad restoranami

Aleksandr Blok

Neznakomka

Po vecheram nad restoranami
Goryachy vozdukh dik i glukh,
I pravit okrikami pyanymi
Vesenny i tletvorny dukh.

Vdali, nad pylyu pereulochnoy,
Nad skukoy zagorodnykh dach,
Chut zolotitsya krendel bulochnoy,
I razdayetsya detsky plach.

I kazhdy vecher, za shlagbaumami,
Zalamyvaya kotelki,
Sredi kanav gulyayut s damami
Ispytannye ostryaki.

Nad ozerom skripyat uklyuchiny,
I razdayetsya zhensky vizg,
A v nebe, ko vsemu priuchenny,
Bessmyslenno krivitsya disk.

I kazhdy vecher drug yedinstvenny
V moyem stakane otrazhen
I vlagoy terpkoy i tainstvennoy,
Kak ya, smiren i oglushen.

A ryadom u sosednikh stolikov
Lakei sonnye torchat,
I pyanitsy s glazami krolikov
«In vino veritas!» krichat.

I kazhdy vecher, v chas naznachenny
(Il eto tolko snitsya mne?),
Devichy stan, shelkami skhvachenny,
V tumannom dvizhetsya okne.

I medlenno, proydya mezh pyanymi,
Vsegda bez sputnikov, odna,
Dysha dukhami i tumanami,
Ona saditsya u okna.

I veyut drevnimi poveryami
Yee uprugiye shelka,
I shlyapa s traurnymi peryami,
I v koltsakh uzkaya ruka.

I strannoy blizostyu zakovanny,
Smotryu za temnuyu vual,
I vizhu bereg ocharovanny
I ocharovannuyu dal.

Glukhiye tayny mne porucheny,
Mne chye-to solntse vrucheno,
I vse dushi moyey izluchiny
Pronzilo terpkoye vino.

I perya strausa sklonennye
V moyem kachayutsya mozgu,
I ochi siniye bezdonnye
Tsvetut na dalnem beregu.

V moyey dushe lezhit sokrovishche,
I klyuch poruchen tolko mne!
Ty pravo, pyanoye chudovishche!
Ya znayu: istina v vine.

Gj dtxthfv yfl htcnjhfyfvb

Fktrcfylh ,kjr

Ytpyfrjvrf

Gj dtxthfv yfl htcnjhfyfvb
Ujhzxbq djple[ lbr b uke[,
B ghfdbn jrhbrfvb gmzysvb
Dtctyybq b nktndjhysq le[/

Dlfkb, yfl gskm/ gthtekjxyjq,
Yfl crerjq pfujhjlys[ lfx,
Xenm pjkjnbncz rhtyltkm ,ekjxyjq,
B hfplftncz ltncrbq gkfx/

B rf;lsq dtxth, pf ikfu,fevfvb,
Pfkfvsdfz rjntkrb,
Chtlb rfyfd uekz/n c lfvfvb
Bcgsnfyyst jcnhzrb/

Yfl jpthjv crhbgzn erk/xbys,
B hfplftncz ;tycrbq dbpu,
F d yt,t, rj dctve ghbextyysq,
,tccvscktyyj rhbdbncz lbcr/

B rf;lsq dtxth lheu tlbycndtyysq
D vjtv cnfrfyt jnhf;ty
B dkfujq nthgrjq b nfbycndtyyjq,
Rfr z, cvbhty b jukeity/

F hzljv e cjctlyb[ cnjkbrjd
Kfrtb cjyyst njhxfn,
B gmzybws c ukfpfvb rhjkbrjd
«In vino veritas!» rhbxfn/

B rf;lsq dtxth, d xfc yfpyfxtyysq
(Bkm 'nj njkmrj cybncz vyt?),
Ltdbxbq cnfy, itkrfvb c[dfxtyysq,
D nevfyyjv ldb;tncz jryt/

B vtlktyyj, ghjqlz vt; gmzysvb,
Dctulf ,tp cgenybrjd, jlyf,
Lsif le[fvb b nevfyfvb,
Jyf cflbncz e jryf/

B dt/n lhtdybvb gjdthmzvb
Tt egheubt itkrf,
B ikzgf c nhfehysvb gthmzvb,
B d rjkmwf[ eprfz herf/

B cnhfyyjq ,kbpjcnm/ pfrjdfyysq,
Cvjnh/ pf ntvye/ defkm,
B db;e ,thtu jxfhjdfyysq
B jxfhjdfyye/ lfkm/

Uke[bt nfqys vyt gjhextys,
Vyt xmt-nj cjkywt dhextyj,
B dct leib vjtq bpkexbys
Ghjypbkj nthgrjt dbyj/

B gthmz cnhfecf crkjytyyst
D vjtv rfxf/ncz vjpue,
B jxb cbybt ,tpljyyst
Wdtnen yf lfkmytv ,thtue/

D vjtq leit kt;bn cjrhjdbot,
B rk/x gjhexty njkmrj vyt!
Ns ghfdj, gmzyjt xeljdbot!
Z pyf/: bcnbyf d dbyt/