Иосиф БродскийПоставим памятник (Памятник)

Иосиф Бродский [brodsky]

Поставим памятник
в конце длинной городской улицы
или в центре широкой городской площади,
4 памятник,
который впишется в любой ансамбль,
потому что он будет
немного конструктивен и очень реалистичен.
8 Поставим памятник,
который никому не помешает.

У подножия пьедестала
мы разобьем клумбу,
12 а если позволят отцы города, —
небольшой сквер,
и наши дети
будут жмуриться на толстое
16 оранжевое солнце,
принимая фигуру на пьедестале
за признанного мыслителя,
композитора
20 или генерала.

У подножия пьедестала — ручаюсь —
каждое утро будут появляться
цветы.
24 Поставим памятник,
который никому не помешает.
Даже шоферы
будут любоваться его величественным силуэтом.
28 В сквере
будут устраиваться свидания.
Поставим памятник,
мимо которого мы будем спешить на работу,
32 около которого
будут фотографироваться иностранцы.
Ночью мы подсветим его снизу прожекторами.

Поставим памятник лжи.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно никто поставить городской памятник пьедестал подножие помешать сквер

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

868

Количество символов без пробелов

746

Количество слов

116

Количество уникальных слов

78

Количество значимых слов

27

Количество стоп-слов

40

Количество строк

35

Количество строф

4

Водность

76,7 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

12,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

памятник

6

5,17 %

поставить

5

4,31 %

пьедестал

3

2,59 %

городской

2

1,72 %

никто

2

1,72 %

оно

2

1,72 %

подножие

2

1,72 %

помешать

2

1,72 %

сквер

2

1,72 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Postavim pamyatnik

Iosif Brodsky

Pamyatnik

Postavim pamyatnik
v kontse dlinnoy gorodskoy ulitsy
ili v tsentre shirokoy gorodskoy ploshchadi,
pamyatnik,
kotory vpishetsya v lyuboy ansambl,
potomu chto on budet
nemnogo konstruktiven i ochen realistichen.
Postavim pamyatnik,
kotory nikomu ne pomeshayet.

U podnozhia pyedestala
my razobyem klumbu,
a yesli pozvolyat ottsy goroda, —
nebolshoy skver,
i nashi deti
budut zhmuritsya na tolstoye
oranzhevoye solntse,
prinimaya figuru na pyedestale
za priznannogo myslitelya,
kompozitora
ili generala.

U podnozhia pyedestala — ruchayus —
kazhdoye utro budut poyavlyatsya
tsvety.
Postavim pamyatnik,
kotory nikomu ne pomeshayet.
Dazhe shofery
budut lyubovatsya yego velichestvennym siluetom.
V skvere
budut ustraivatsya svidania.
Postavim pamyatnik,
mimo kotorogo my budem speshit na rabotu,
okolo kotorogo
budut fotografirovatsya inostrantsy.
Nochyu my podsvetim yego snizu prozhektorami.

Postavim pamyatnik lzhi.

Gjcnfdbv gfvznybr

Bjcba ,hjlcrbq

Gfvznybr

Gjcnfdbv gfvznybr
d rjywt lkbyyjq ujhjlcrjq ekbws
bkb d wtynht ibhjrjq ujhjlcrjq gkjoflb,
gfvznybr,
rjnjhsq dgbitncz d k/,jq fycfv,km,
gjnjve xnj jy ,eltn
ytvyjuj rjycnhernbdty b jxtym htfkbcnbxty/
Gjcnfdbv gfvznybr,
rjnjhsq ybrjve yt gjvtiftn/

E gjlyj;bz gmtltcnfkf
vs hfpj,mtv rkev,e,
f tckb gjpdjkzn jnws ujhjlf, —
yt,jkmijq crdth,
b yfib ltnb
,elen ;vehbnmcz yf njkcnjt
jhfy;tdjt cjkywt,
ghbybvfz abuehe yf gmtltcnfkt
pf ghbpyfyyjuj vsckbntkz,
rjvgjpbnjhf
bkb utythfkf/

E gjlyj;bz gmtltcnfkf — hexf/cm —
rf;ljt enhj ,elen gjzdkznmcz
wdtns/
Gjcnfdbv gfvznybr,
rjnjhsq ybrjve yt gjvtiftn/
Lf;t ijaths
,elen k/,jdfnmcz tuj dtkbxtcndtyysv cbke'njv/
D crdtht
,elen ecnhfbdfnmcz cdblfybz/
Gjcnfdbv gfvznybr,
vbvj rjnjhjuj vs ,eltv cgtibnm yf hf,jne,
jrjkj rjnjhjuj
,elen ajnjuhfabhjdfnmcz byjcnhfyws/
Yjxm/ vs gjlcdtnbv tuj cybpe ghj;trnjhfvb/

Gjcnfdbv gfvznybr k;b/