Владимир МаяковскийПослушайте! Ведь, если звезды зажигают (Послушайте!)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Послушайте! Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
4 Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
8 врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
12 просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
16 А после
ходит тревожный,

но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
20 «Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
24 Ведь, если звезды
зажигают —
значит -это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
28 чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

звезда послушать значит нужно зажигать ком-нибудь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

631

Количество символов без пробелов

534

Количество слов

86

Количество уникальных слов

66

Количество значимых слов

29

Количество стоп-слов

32

Количество строк

30

Количество строф

3

Водность

66,3 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

14,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

значит

5

5,81 %

звезда

4

4,65 %

зажигать

2

2,33 %

ком-нибудь

2

2,33 %

нужно

2

2,33 %

послушать

2

2,33 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Poslushayte! Ved, yesli zvezdy zazhigayut

Vladimir Mayakovsky

Poslushayte!

Poslushayte! Ved, yesli zvezdy zazhigayut —
znachit — eto komu-nibud nuzhno?
Znachit — kto-to khochet, chtoby oni byli?
Znachit — kto-to nazyvayet eti plevochki
zhemchuzhinoy?

I, nadryvayas
v metelyakh poludennoy pyli,
vryvayetsya k bogu,
boitsya, chto opozdal,
plachet,
tseluyet yemu zhilistuyu ruku,
prosit —
chtob obyazatelno byla zvezda! —
klyanetsya —
ne pereneset etu bezzvezdnuyu muku!
A posle
khodit trevozhny,

no spokoyny naruzhno.
Govorit komu-to:
«Ved teper tebe nichego?
Ne strashno?
Da?!»
Poslushayte!
Ved, yesli zvezdy
zazhigayut —
znachit -eto komu-nibud nuzhno?
Znachit — eto neobkhodimo,
chtoby kazhdy vecher
nad kryshami
zagoralas khot odna zvezda?!

Gjckeifqnt! Dtlm, tckb pdtpls pf;buf/n

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Gjckeifqnt!

Gjckeifqnt! Dtlm, tckb pdtpls pf;buf/n —
pyfxbn — 'nj rjve-yb,elm ye;yj?
Pyfxbn — rnj-nj [jxtn, xnj,s jyb ,skb?
Pyfxbn — rnj-nj yfpsdftn 'nb gktdjxrb
;tvxe;byjq?

B, yflhsdfzcm
d vtntkz[ gjkeltyyjq gskb,
dhsdftncz r ,jue,
,jbncz, xnj jgjplfk,
gkfxtn,
wtketn tve ;bkbcne/ here,
ghjcbn —
xnj, j,zpfntkmyj ,skf pdtplf! —
rkzytncz —
yt gthtytctn 'ne ,tppdtplye/ vere!
F gjckt
[jlbn nhtdj;ysq,

yj cgjrjqysq yfhe;yj/
Ujdjhbn rjve-nj:
«Dtlm ntgthm nt,t ybxtuj?
Yt cnhfiyj?
Lf?!»
Gjckeifqnt!
Dtlm, tckb pdtpls
pf;buf/n —
pyfxbn -'nj rjve-yb,elm ye;yj?
Pyfxbn — 'nj ytj,[jlbvj,
xnj,s rf;lsq dtxth
yfl rhsifvb
pfujhfkfcm [jnm jlyf pdtplf?!