Александр ПушкинПослушай, муз невинных (К Дельвигу)

Александр Пушкин [pushkin]

Послушай, муз невинных
Лукавый клеветник!
В тиши полей пустынных,
4 Природы ученик,
Поэтов грешный лик
Умножил я собою...
И я главой поник
8 Пред милой суетою.
Жуковский, наш поэт,
На то мне дал совет
И с музами сосватал.
12 Сначала я играл,
Шутя стихи марал,
А там переписал,
А там и напечатал,
16 И что же — рад не рад —
Но вот уже я брат
Теперь тому, другому,
Что делать, виноват!..
20 Предатель, с Аполлоном
Ты, видно, заодно;
А мне прослыть Прадоном
Отныне суждено.
24 Везде беды застану!
Увы мне, метроману,
Куда сокроюсь я?
Изменники друзья
28 Невинное творенье
Украдкой в город шлют
И плод уединенья
Тисненью предают, —
32 Бумагу убивают!
Поэта окружают
С улыбкой остряки.
«Признайтесь, — нам сказали, —
36 Вы пишете стишки;
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
40 Конечно, василечек,
Лесочек, ветерочек,
Барашков и цветки...»

О Дельвиг! начертали
44 Мне музы мой удел;
Но ты ль мои печали
Умножить захотел?
Меж лени и Морфея
48 Беспечных дух лелея,
Еще хоть год один
Позволь мне полениться
И негой насладиться, —
52 Я, право, лени сын!
А там, хоть нет охоты,
Но придут уж заботы
Со всех ко мне сторон:
56 И буду принужден
C журналами сражаться,
С газетой торговаться,
С Графовым восхищаться...
60 Помилуй, Аполлон!

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

хоть рад поэт муза аполлон лень конечно невинный умножить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 206

Количество символов без пробелов

1 006

Количество слов

193

Количество уникальных слов

146

Количество значимых слов

76

Количество стоп-слов

74

Количество строк

60

Количество строф

2

Водность

60,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

муза

3

1,55 %

поэт

3

1,55 %

аполлон

2

1,04 %

конечно

2

1,04 %

лень

2

1,04 %

невинный

2

1,04 %

рад

2

1,04 %

умножить

2

1,04 %

хоть

2

1,04 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Poslushay, muz nevinnykh

Aleksandr Pushkin

K Delvigu

Poslushay, muz nevinnykh
Lukavy klevetnik!
V tishi poley pustynnykh,
Prirody uchenik,
Poetov greshny lik
Umnozhil ya soboyu...
I ya glavoy ponik
Pred miloy suyetoyu.
Zhukovsky, nash poet,
Na to mne dal sovet
I s muzami sosvatal.
Snachala ya igral,
Shutya stikhi maral,
A tam perepisal,
A tam i napechatal,
I chto zhe — rad ne rad —
No vot uzhe ya brat
Teper tomu, drugomu,
Chto delat, vinovat!..
Predatel, s Apollonom
Ty, vidno, zaodno;
A mne proslyt Pradonom
Otnyne suzhdeno.
Vezde bedy zastanu!
Uvy mne, metromanu,
Kuda sokroyus ya?
Izmenniki druzya
Nevinnoye tvorenye
Ukradkoy v gorod shlyut
I plod uyedinenya
Tisnenyu predayut, —
Bumagu ubivayut!
Poeta okruzhayut
S ulybkoy ostryaki.
«Priznaytes, — nam skazali, —
Vy pishete stishki;
Uvidet ikh nelzya li?
Vy v nikh izobrazhali,
Konechno, rucheyki,
Konechno, vasilechek,
Lesochek, veterochek,
Barashkov i tsvetki...»

O Delvig! nachertali
Mne muzy moy udel;
No ty l moi pechali
Umnozhit zakhotel?
Mezh leni i Morfeya
Bespechnykh dukh leleya,
Yeshche khot god odin
Pozvol mne polenitsya
I negoy nasladitsya, —
Ya, pravo, leni syn!
A tam, khot net okhoty,
No pridut uzh zaboty
So vsekh ko mne storon:
I budu prinuzhden
C zhurnalami srazhatsya,
S gazetoy torgovatsya,
S Grafovym voskhishchatsya...
Pomiluy, Apollon!

Gjckeifq, vep ytdbyys[

Fktrcfylh Geirby

R Ltkmdbue

Gjckeifq, vep ytdbyys[
Kerfdsq rktdtnybr!
D nbib gjktq gecnsyys[,
Ghbhjls extybr,
Gj'njd uhtiysq kbr
Evyj;bk z cj,j////
B z ukfdjq gjybr
Ghtl vbkjq cetnj//
;erjdcrbq, yfi gj'n,
Yf nj vyt lfk cjdtn
B c vepfvb cjcdfnfk/
Cyfxfkf z buhfk,
Ienz cnb[b vfhfk,
F nfv gthtgbcfk,
F nfv b yfgtxfnfk,
B xnj ;t — hfl yt hfl —
Yj djn e;t z ,hfn
Ntgthm njve, lheujve,
Xnj ltkfnm, dbyjdfn!//
Ghtlfntkm, c Fgjkkjyjv
Ns, dblyj, pfjlyj;
F vyt ghjcksnm Ghfljyjv
Jnysyt ce;ltyj/
Dtplt ,tls pfcnfye!
Eds vyt, vtnhjvfye,
Relf cjrhj/cm z?
Bpvtyybrb lhepmz
Ytdbyyjt ndjhtymt
Erhflrjq d ujhjl ik/n
B gkjl etlbytymz
Nbcytym/ ghtlf/n, —
,evfue e,bdf/n!
Gj'nf jrhe;f/n
C eks,rjq jcnhzrb/
«Ghbpyfqntcm, — yfv crfpfkb, —
Ds gbitnt cnbirb;
Edbltnm b[ ytkmpz kb?
Ds d yb[ bpj,hf;fkb,
Rjytxyj, hextqrb,
Rjytxyj, dfcbktxtr,
Ktcjxtr, dtnthjxtr,
,fhfirjd b wdtnrb///»

J Ltkmdbu! yfxthnfkb
Vyt veps vjq eltk;
Yj ns km vjb gtxfkb
Evyj;bnm pf[jntk?
Vt; ktyb b Vjhatz
,tcgtxys[ le[ ktktz,
Tot [jnm ujl jlby
Gjpdjkm vyt gjktybnmcz
B ytujq yfckflbnmcz, —
Z, ghfdj, ktyb csy!
F nfv, [jnm ytn j[jns,
Yj ghblen e; pf,jns
Cj dct[ rj vyt cnjhjy:
B ,ele ghbye;lty
C ;ehyfkfvb chf;fnmcz,
C ufptnjq njhujdfnmcz,
C Uhfajdsv djc[bofnmcz///
Gjvbkeq, Fgjkkjy!