Василий ЖуковскийПоляны мирной украшенье (Мотылек и цветы)

Василий Жуковский [zhukovsky]

Поляны мирной украшенье,
Благоуханные цветы,
Минутное изображенье
4 Земной, минутной красоты;
Вы равнодушно расцветаете,
Глядяся в воды ручека,
И равнодушно упрекаете
8 В непостоянстве мотылька.

Во дни весны с востока ясного,
Младой денницей побужден,
В пределы бытия прекрасного
12 От высоты спустился он.
Исполненнй воспоминанием
Небесной, чистой красоты,
Он вашим радостным сиянием
16 Пленился, милые цветы.

Он мнил, что вы с ним однородные
Переселенцы с вышины,
Что вам, как и ему, свободные
20 И крылья и душа даны:
Но вы к земле, цыеты, прикованы;
Вам на земле и умереть;
Глаза лишь вами очарованы,
24 А сердца вам не разогреть.

Не рождены вы для внимания;
Вам непонятен чувства глас;
Стремишься к вам без упования;
28 Без горя забываешь вас.
Пускай же к вам резвясь ласкается,
Как вы, минутный ветерок;
Иною прелестью пленяется
32 Бессмертья вестник мотылек.

Но есть меж вами два избранные,
Два ненадменные цветка:
Их имена, им сердцем данные,
36 К ним привлекают мотылька.
Они без пышно сияния;
Едва приметны красотой:
Один есть цвет воспоминания,
40 Сердечной думы цвет другой.

О милое воспоминание
О том, чего ужв мире нет
О дума сердца — упование
44 На лучший, неизменный свет!
Блажен, кто вас среди губящего
Волненья жизни сохранил
И с вами низость настоящего
48 И пренебрег и позабыл.

Другие анализы стихотворений Василия Жуковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

имя сердце воспоминание милый цветок земля дума красота минутный мотылек

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 269

Количество символов без пробелов

1 069

Количество слов

194

Количество уникальных слов

129

Количество значимых слов

69

Количество стоп-слов

74

Количество строк

48

Количество строф

6

Водность

64,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

воспоминание

3

1,55 %

красота

3

1,55 %

минутный

3

1,55 %

мотылек

3

1,55 %

сердце

3

1,55 %

цветок

3

1,55 %

дума

2

1,03 %

земля

2

1,03 %

имя

2

1,03 %

милый

2

1,03 %

равнодушный

2

1,03 %

сияние

2

1,03 %

упование

2

1,03 %

цвета

2

1,03 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Polyany mirnoy ukrashenye

Vasily Zhukovsky

Motylek i tsvety

Polyany mirnoy ukrashenye,
Blagoukhannye tsvety,
Minutnoye izobrazhenye
Zemnoy, minutnoy krasoty;
Vy ravnodushno rastsvetayete,
Glyadyasya v vody rucheka,
I ravnodushno uprekayete
V nepostoyanstve motylka.

Vo dni vesny s vostoka yasnogo,
Mladoy dennitsey pobuzhden,
V predely bytia prekrasnogo
Ot vysoty spustilsya on.
Ispolnenny vospominaniyem
Nebesnoy, chistoy krasoty,
On vashim radostnym sianiyem
Plenilsya, milye tsvety.

On mnil, chto vy s nim odnorodnye
Pereselentsy s vyshiny,
Chto vam, kak i yemu, svobodnye
I krylya i dusha dany:
No vy k zemle, tsyety, prikovany;
Vam na zemle i umeret;
Glaza lish vami ocharovany,
A serdtsa vam ne razogret.

Ne rozhdeny vy dlya vnimania;
Vam neponyaten chuvstva glas;
Stremishsya k vam bez upovania;
Bez gorya zabyvayesh vas.
Puskay zhe k vam rezvyas laskayetsya,
Kak vy, minutny veterok;
Inoyu prelestyu plenyayetsya
Bessmertya vestnik motylek.

No yest mezh vami dva izbrannye,
Dva nenadmennye tsvetka:
Ikh imena, im serdtsem dannye,
K nim privlekayut motylka.
Oni bez pyshno siania;
Yedva primetny krasotoy:
Odin yest tsvet vospominania,
Serdechnoy dumy tsvet drugoy.

O miloye vospominaniye
O tom, chego uzhv mire net
O duma serdtsa — upovaniye
Na luchshy, neizmenny svet!
Blazhen, kto vas sredi gubyashchego
Volnenya zhizni sokhranil
I s vami nizost nastoyashchego
I prenebreg i pozabyl.

Gjkzys vbhyjq erhfitymt

Dfcbkbq ;erjdcrbq

Vjnsktr b wdtns

Gjkzys vbhyjq erhfitymt,
,kfuje[fyyst wdtns,
Vbyenyjt bpj,hf;tymt
Ptvyjq, vbyenyjq rhfcjns;
Ds hfdyjleiyj hfcwdtnftnt,
Ukzlzcz d djls hextrf,
B hfdyjleiyj eghtrftnt
D ytgjcnjzycndt vjnskmrf/

Dj lyb dtcys c djcnjrf zcyjuj,
Vkfljq ltyybwtq gj,e;lty,
D ghtltks ,snbz ghtrhfcyjuj
Jn dscjns cgecnbkcz jy/
Bcgjkytyyq djcgjvbyfybtv
Yt,tcyjq, xbcnjq rhfcjns,
Jy dfibv hfljcnysv cbzybtv
Gktybkcz, vbkst wdtns/

Jy vybk, xnj ds c ybv jlyjhjlyst
Gthtctktyws c dsibys,
Xnj dfv, rfr b tve, cdj,jlyst
B rhskmz b leif lfys:
Yj ds r ptvkt, wstns, ghbrjdfys;
Dfv yf ptvkt b evthtnm;
Ukfpf kbim dfvb jxfhjdfys,
F cthlwf dfv yt hfpjuhtnm/

Yt hj;ltys ds lkz dybvfybz;
Dfv ytgjyznty xedcndf ukfc;
Cnhtvbimcz r dfv ,tp egjdfybz;
,tp ujhz pf,sdftim dfc/
Gecrfq ;t r dfv htpdzcm kfcrftncz,
Rfr ds, vbyenysq dtnthjr;
Byj/ ghtktcnm/ gktyztncz
,tccvthnmz dtcnybr vjnsktr/

Yj tcnm vt; dfvb ldf bp,hfyyst,
Ldf ytyflvtyyst wdtnrf:
B[ bvtyf, bv cthlwtv lfyyst,
R ybv ghbdktrf/n vjnskmrf/
Jyb ,tp gsiyj cbzybz;
Tldf ghbvtnys rhfcjnjq:
Jlby tcnm wdtn djcgjvbyfybz,
Cthltxyjq levs wdtn lheujq/

J vbkjt djcgjvbyfybt
J njv, xtuj e;d vbht ytn
J levf cthlwf — egjdfybt
Yf kexibq, ytbpvtyysq cdtn!
,kf;ty, rnj dfc chtlb ue,zotuj
Djkytymz ;bpyb cj[hfybk
B c dfvb ybpjcnm yfcnjzotuj
B ghtyt,htu b gjpf,sk/