Константин БальмонтПолуизломанный, разбитый (Воскресший)

Константин Бальмонт [balmont]

Полуизломанный, разбитый,
С окровавленной головой,
Очнулся я на мостовой,
4 Лучами яркими облитой.

Зачем я бросился в окно?
Ценою страшного паденья
Хотел купить освобожденье
8 От уз, наскучивших давно.

Хотел убить змею печали,
Забыть позор погибших дней...
Но пять воздушных саженей
12 Моих надежд не оправдали.

И вдруг открылось мне тогда,
Что все, что сделал я, — преступно.
И было Небо недоступно,
16 И высоко, как никогда.

В себе унизив человека,
Я от своей ушел стези,
И вот лежал теперь в грязи,
20 Полурастоптанный калека.

И сквозь столичный шум и гул,
Сквозь этот грохот безучастный.
Ко мне донесся звук неясный:
24 Знакомый дух ко мне прильнул.

И смутный шепот, замирая,
Вздыхал чуть слышно надо мной,
И был тот шепот — звук родной
28 Давно утраченного рая —

«Ты не исполнил свой предел,
Ты захотел успокоенья,
Но нужно заслужить забвенье
32 Самозабвеньем чистых дел.

Умри, когда отдашь ты жизни
Все то, что жизнь тебе дала,
Иди сквозь мрак земного зла,
36 К небесной радостной отчизне.

Ты обманулся сам в себе
И в той, что льет теперь рыданья, —
Но это мелкие страданья.
40 Забудь. Служи иной судьбе.

Душой отзывною страдая,
Страдай за мир, живи с людьми
И после — мой венец прими»...
44 Так говорила тень святая.

То Смерть — владычица была,
Она явилась на мгновенье,
Дала мне жизни откровенье
48 И прочь — до времени — ушла.

И новый, лучший день, алея,
Зажегся для меня во мгле. —
И прикоснувшися к земле,
52 Я встал с могуществом Антея.

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все забыть звук сквозь дать шепот давно себе страдать уйти

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 424

Количество символов без пробелов

1 177

Количество слов

226

Количество уникальных слов

163

Количество значимых слов

66

Количество стоп-слов

96

Количество строк

52

Количество строф

13

Водность

70,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

сквозь

3

1,33 %

все

2

0,88 %

давно

2

0,88 %

дать

2

0,88 %

забыть

2

0,88 %

звук

2

0,88 %

себе

2

0,88 %

страдать

2

0,88 %

уйти

2

0,88 %

шепот

2

0,88 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Poluizlomanny, razbity

Konstantin Balmont

Voskresshy

Poluizlomanny, razbity,
S okrovavlennoy golovoy,
Ochnulsya ya na mostovoy,
Luchami yarkimi oblitoy.

Zachem ya brosilsya v okno?
Tsenoyu strashnogo padenya
Khotel kupit osvobozhdenye
Ot uz, naskuchivshikh davno.

Khotel ubit zmeyu pechali,
Zabyt pozor pogibshikh dney...
No pyat vozdushnykh sazheney
Moikh nadezhd ne opravdali.

I vdrug otkrylos mne togda,
Chto vse, chto sdelal ya, — prestupno.
I bylo Nebo nedostupno,
I vysoko, kak nikogda.

V sebe uniziv cheloveka,
Ya ot svoyey ushel stezi,
I vot lezhal teper v gryazi,
Polurastoptanny kaleka.

I skvoz stolichny shum i gul,
Skvoz etot grokhot bezuchastny.
Ko mne donessya zvuk neyasny:
Znakomy dukh ko mne prilnul.

I smutny shepot, zamiraya,
Vzdykhal chut slyshno nado mnoy,
I byl tot shepot — zvuk rodnoy
Davno utrachennogo raya —

«Ty ne ispolnil svoy predel,
Ty zakhotel uspokoyenya,
No nuzhno zasluzhit zabvenye
Samozabvenyem chistykh del.

Umri, kogda otdash ty zhizni
Vse to, chto zhizn tebe dala,
Idi skvoz mrak zemnogo zla,
K nebesnoy radostnoy otchizne.

Ty obmanulsya sam v sebe
I v toy, chto lyet teper rydanya, —
No eto melkiye stradanya.
Zabud. Sluzhi inoy sudbe.

Dushoy otzyvnoyu stradaya,
Straday za mir, zhivi s lyudmi
I posle — moy venets primi»...
Tak govorila ten svyataya.

To Smert — vladychitsa byla,
Ona yavilas na mgnovenye,
Dala mne zhizni otkrovenye
I proch — do vremeni — ushla.

I novy, luchshy den, aleya,
Zazhegsya dlya menya vo mgle. —
I prikosnuvshisya k zemle,
Ya vstal s mogushchestvom Anteya.

Gjkebpkjvfyysq, hfp,bnsq

Rjycnfynby ,fkmvjyn

Djcrhtcibq

Gjkebpkjvfyysq, hfp,bnsq,
C jrhjdfdktyyjq ujkjdjq,
Jxyekcz z yf vjcnjdjq,
Kexfvb zhrbvb j,kbnjq/

Pfxtv z ,hjcbkcz d jryj?
Wtyj/ cnhfiyjuj gfltymz
[jntk regbnm jcdj,j;ltymt
Jn ep, yfcrexbdib[ lfdyj/

[jntk e,bnm pvt/ gtxfkb,
Pf,snm gjpjh gjub,ib[ lytq///
Yj gznm djpleiys[ cf;tytq
Vjb[ yflt;l yt jghfdlfkb/

B dlheu jnrhskjcm vyt njulf,
Xnj dct, xnj cltkfk z, — ghtcnegyj/
B ,skj Yt,j ytljcnegyj,
B dscjrj, rfr ybrjulf/

D ct,t eybpbd xtkjdtrf,
Z jn cdjtq eitk cntpb,
B djn kt;fk ntgthm d uhzpb,
Gjkehfcnjgnfyysq rfktrf/

B crdjpm cnjkbxysq iev b uek,
Crdjpm 'njn uhj[jn ,tpexfcnysq/
Rj vyt ljytccz pder ytzcysq:
Pyfrjvsq le[ rj vyt ghbkmyek/

B cvenysq itgjn, pfvbhfz,
Dpls[fk xenm cksiyj yflj vyjq,
B ,sk njn itgjn — pder hjlyjq
Lfdyj enhfxtyyjuj hfz —

«Ns yt bcgjkybk cdjq ghtltk,
Ns pf[jntk ecgjrjtymz,
Yj ye;yj pfcke;bnm pf,dtymt
Cfvjpf,dtymtv xbcns[ ltk/

Evhb, rjulf jnlfim ns ;bpyb
Dct nj, xnj ;bpym nt,t lfkf,
Blb crdjpm vhfr ptvyjuj pkf,
R yt,tcyjq hfljcnyjq jnxbpyt/

Ns j,vfyekcz cfv d ct,t
B d njq, xnj kmtn ntgthm hslfymz, —
Yj 'nj vtkrbt cnhflfymz/
Pf,elm/ Cke;b byjq celm,t/

Leijq jnpsdyj/ cnhflfz,
Cnhflfq pf vbh, ;bdb c k/lmvb
B gjckt — vjq dtytw ghbvb»///
Nfr ujdjhbkf ntym cdznfz/

Nj Cvthnm — dkflsxbwf ,skf,
Jyf zdbkfcm yf vuyjdtymt,
Lfkf vyt ;bpyb jnrhjdtymt
B ghjxm — lj dhtvtyb — eikf/

B yjdsq, kexibq ltym, fktz,
Pf;tucz lkz vtyz dj vukt/ —
B ghbrjcyedibcz r ptvkt,
Z dcnfk c vjueotcndjv Fyntz/