Владимир МаяковскийПо Красному морю плывут каторжане (Гимн судье)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
4 орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
8 были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
12 на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
16 мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
20 великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
24 бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
28 «Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
32 тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
36 живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
40 и мне, и вам, и Перу.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно птица бедный долина судья перу танец галера кандальный колибри

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 136

Количество символов без пробелов

941

Количество слов

183

Количество уникальных слов

130

Количество значимых слов

70

Количество стоп-слов

58

Количество строк

40

Количество строф

10

Водность

61,7 %

Классическая тошнота

2,65

Академическая тошнота

9,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

перу

7

3,83 %

судья

7

3,83 %

долина

3

1,64 %

птица

3

1,64 %

танец

3

1,64 %

бедный

2

1,09 %

галера

2

1,09 %

кандальный

2

1,09 %

колибри

2

1,09 %

оно

2

1,09 %

орать

2

1,09 %

перуанец

2

1,09 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Po Krasnomu moryu plyvut katorzhane

Vladimir Mayakovsky

Gimn sudye

Po Krasnomu moryu plyvut katorzhane,
trudom vygrebaya galeru,
rykom pokryv kandalnoye rzhanye,
orut o rodine Peru.

O raye Peru orut peruantsy,
gde ptitsy, tantsy, baby
i gde nad ventsami tsvetov pomerantsa
byli do nebes baobaby.

Banan, ananasy! Radostey gruda!
Vino v zapechatannoy posude...
No vot neizvestno zachem i otkuda
na Peru naperli sudyi!

I ptits, i tantsy, i ikh peruanok
krugom oblozhili statyami.
Glaza u sudyi — para zhestyanok
mertsayet v pomoynoy yame.

Popal pavlin oranzhevo-siny
pod glaz yego strogy, kak post, —
i vylinyal momentalno pavliny
velikolepny khvost!

A vozle Peru letali po prerii
ptichki takiye — kolibri;
sudya poymal i pukh i perya
bednoy kolibri vybril.

I net ni v odnoy doline nyne
gor, vulkanom goryashchikh.
Sudya napisal na kazhdoy doline:
«Dolina dlya nekuryashchikh».

V bednom Peru stikhi moi dazhe
v zaprete pod strakhom pytok.
Sudya skazal: «Te, chto v prodazhe,
tozhe spirtnoy napitok».

Ekvator drozhit ot kandalnykh zvonov.
A v Peru besptichye, bezlyudye...
Lish, zlobno zabivshis pod svody zakonov,
zhivut unylye sudyi.

A znayete, vse-taki zhal peruantsa.
Zrya yemu dali galeru.
Sudyi meshayut i ptitse, i tantsu,
i mne, i vam, i Peru.

Gj Rhfcyjve vjh/ gksden rfnjh;fyt

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Ubvy celmt

Gj Rhfcyjve vjh/ gksden rfnjh;fyt,
nheljv dsuht,fz ufkthe,
hsrjv gjrhsd rfylfkmyjt h;fymt,
jhen j hjlbyt Gthe/

J hft Gthe jhen gthefyws,
ult gnbws, nfyws, ,f,s
b ult yfl dtywfvb wdtnjd gjvthfywf
,skb lj yt,tc ,fj,f,s/

,fyfy, fyfyfcs! Hfljcntq uhelf!
Dbyj d pfgtxfnfyyjq gjcelt///
Yj djn ytbpdtcnyj pfxtv b jnrelf
yf Gthe yfgthkb celmb!

B gnbw, b nfyws, b b[ gthefyjr
rheujv j,kj;bkb cnfnmzvb/
Ukfpf e celmb — gfhf ;tcnzyjr
vthwftn d gjvjqyjq zvt/

Gjgfk gfdkby jhfy;tdj-cbybq
gjl ukfp tuj cnhjubq, rfr gjcn, —
b dskbyzk vjvtynfkmyj gfdkbybq
dtkbrjktgysq [djcn!

F djpkt Gthe ktnfkb gj ghthbb
gnbxrb nfrbt — rjkb,hb;
celmz gjqvfk b ge[ b gthmz
,tlyjq rjkb,hb ds,hbk/

B ytn yb d jlyjq ljkbyt ysyt
ujh, dekrfyjv ujhzob[/
Celmz yfgbcfk yf rf;ljq ljkbyt:
«Ljkbyf lkz ytrehzob[»/

D ,tlyjv Gthe cnb[b vjb lf;t
d pfghtnt gjl cnhf[jv gsnjr/
Celmz crfpfk: «Nt, xnj d ghjlf;t,
nj;t cgbhnyjq yfgbnjr»/

'rdfnjh lhj;bn jn rfylfkmys[ pdjyjd/
F d Gthe ,tcgnbxmt, ,tpk/lmt///
Kbim, pkj,yj pf,bdibcm gjl cdjls pfrjyjd,
;bden eyskst celmb/

F pyftnt, dct-nfrb ;fkm gthefywf/
Phz tve lfkb ufkthe/
Celmb vtif/n b gnbwt, b nfywe,
b vyt, b dfv, b Gthe/