Иван НикитинПод большим шатром (Русь)

Иван Никитин [nikitin]

Под большим шатром
Голубых небес —
Вижу — даль степей
4 Зеленеется.

И на гранях их,
Выше темных туч,
Цепи гор стоят
8 Великанами.

По степям в моря
Реки катятся,
И лежат пути
12 Во все стороны.

Посмотрю на юг —
Нивы зрелые,
Что камыш густой,
16 Тихо движутся;

Мурава лугов
Ковром стелется,
Виноград в садах
20 Наливается.

Гляну к северу —
Там, в глуши пустынь,
Снег, что белый пух,
24 Быстро кружится;

Подымает грудь
Море синее,
И горами лед
28 Ходит по морю;

И пожар небес
Ярким заревом
Освещает мглу
32 Непроглядную...

Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
36 Православная!

Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
40 Развернулася!

У тебя ли нет
Поля чистого,
Где б разгул нашла
44 Воля смелая?

У тебя ли нет
Про запас казны,
Для друзей — стола,
48 Меча — недругу?

У тебя ли нет
Богатырских сил,
Старины святой,
52 Громких подвигов?

Перед кем себя
Ты унизила?
Кому в черный день
56 Низко кланялась?

На полях своих,
Под курганами,
Положила ты
60 Татар полчища.

Ты на жизнь и смерть
Вела спор с Литвой
И дала урок
64 Ляху гордому.

И давно ль было,
Когда с Запада
Облегла тебя
68 Туча темная?

Под грозой ее
Леса падали,
Мать сыра-земля
72 Колебалася,

И зловещий дым
От горевших сел
Высоко вставал
76 Черным облаком!

Но лишь кликнул царь
Свой народ на брань —
Вдруг со всех концов
80 Поднялася Русь.

Собрала детей,
Стариков и жен,
Приняла гостей
84 На кровавый пир.

И в глухих степях,
Под сугробами,
Улеглися спать
88 Гости навеки.

Хоронили их
Вьюги снежные,
Бури севера
92 О них плакали!..

И теперь среди
Городов твоих
Муравьем кишит
96 Православный люд.

По седым морям
Из далеких стран
На поклон к тебе
100 Корабли идут.

И поля цветут,
И леса шумят,
И лежат в земле
104 Груды золота.

И во всех концах
Света белого
Про тебя идет
108 Слава громкая.

Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
112 Назвать матерью,

Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
116 Сложить голову!

Другие анализы стихотворений Ивана Никитина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

высокий гор белый лежать море земля громкий русь степь конец

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 835

Количество символов без пробелов

1 494

Количество слов

306

Количество уникальных слов

217

Количество значимых слов

88

Количество стоп-слов

110

Количество строк

116

Количество строф

29

Водность

71,2 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

5,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

русь

4

1,31 %

море

3

0,98 %

степь

3

0,98 %

белый

2

0,65 %

высокий

2

0,65 %

гор

2

0,65 %

громкий

2

0,65 %

земля

2

0,65 %

конец

2

0,65 %

лежать

2

0,65 %

лес

2

0,65 %

небо

2

0,65 %

недруг

2

0,65 %

полоть

2

0,65 %

православный

2

0,65 %

про

2

0,65 %

север

2

0,65 %

твой

2

0,65 %

темный

2

0,65 %

туча

2

0,65 %

черный

2

0,65 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Pod bolshim shatrom

Ivan Nikitin

Rus

Pod bolshim shatrom
Golubykh nebes —
Vizhu — dal stepey
Zeleneyetsya.

I na granyakh ikh,
Vyshe temnykh tuch,
Tsepi gor stoyat
Velikanami.

Po stepyam v morya
Reki katyatsya,
I lezhat puti
Vo vse storony.

Posmotryu na yug —
Nivy zrelye,
Chto kamysh gustoy,
Tikho dvizhutsya;

Murava lugov
Kovrom steletsya,
Vinograd v sadakh
Nalivayetsya.

Glyanu k severu —
Tam, v glushi pustyn,
Sneg, chto bely pukh,
Bystro kruzhitsya;

Podymayet grud
More sineye,
I gorami led
Khodit po moryu;

I pozhar nebes
Yarkim zarevom
Osveshchayet mglu
Neproglyadnuyu...

Eto ty, moya
Rus derzhavnaya,
Moya rodina
Pravoslavnaya!

Shiroko ty, Rus,
Po litsu zemli
V krase tsarstvennoy
Razvernulasya!

U tebya li net
Polya chistogo,
Gde b razgul nashla
Volya smelaya?

U tebya li net
Pro zapas kazny,
Dlya druzey — stola,
Mecha — nedrugu?

U tebya li net
Bogatyrskikh sil,
Stariny svyatoy,
Gromkikh podvigov?

Pered kem sebya
Ty unizila?
Komu v cherny den
Nizko klanyalas?

Na polyakh svoikh,
Pod kurganami,
Polozhila ty
Tatar polchishcha.

Ty na zhizn i smert
Vela spor s Litvoy
I dala urok
Lyakhu gordomu.

I davno l bylo,
Kogda s Zapada
Oblegla tebya
Tucha temnaya?

Pod grozoy yee
Lesa padali,
Mat syra-zemlya
Kolebalasya,

I zloveshchy dym
Ot gorevshikh sel
Vysoko vstaval
Chernym oblakom!

No lish kliknul tsar
Svoy narod na bran —
Vdrug so vsekh kontsov
Podnyalasya Rus.

Sobrala detey,
Starikov i zhen,
Prinyala gostey
Na krovavy pir.

I v glukhikh stepyakh,
Pod sugrobami,
Uleglisya spat
Gosti naveki.

Khoronili ikh
Vyugi snezhnye,
Buri severa
O nikh plakali!..

I teper sredi
Gorodov tvoikh
Muravyem kishit
Pravoslavny lyud.

Po sedym moryam
Iz dalekikh stran
Na poklon k tebe
Korabli idut.

I polya tsvetut,
I lesa shumyat,
I lezhat v zemle
Grudy zolota.

I vo vsekh kontsakh
Sveta belogo
Pro tebya idet
Slava gromkaya.

Uzh i yest za chto,
Rus moguchaya,
Polyubit tebya,
Nazvat materyu,

Stat za chest tvoyu
Protiv nedruga,
Za tebya v nuzhde
Slozhit golovu!

Gjl ,jkmibv ifnhjv

Bdfy Ybrbnby

Hecm

Gjl ,jkmibv ifnhjv
Ujke,s[ yt,tc —
Db;e — lfkm cntgtq
Ptktyttncz/

B yf uhfyz[ b[,
Dsit ntvys[ nex,
Wtgb ujh cnjzn
Dtkbrfyfvb/

Gj cntgzv d vjhz
Htrb rfnzncz,
B kt;fn genb
Dj dct cnjhjys/

Gjcvjnh/ yf /u —
Ybds phtkst,
Xnj rfvsi uecnjq,
Nb[j ldb;encz;

Vehfdf keujd
Rjdhjv cntktncz,
Dbyjuhfl d cflf[
Yfkbdftncz/

Ukzye r ctdthe —
Nfv, d ukeib gecnsym,
Cytu, xnj ,tksq ge[,
,scnhj rhe;bncz;

Gjlsvftn uhelm
Vjht cbytt,
B ujhfvb ktl
[jlbn gj vjh/;

B gj;fh yt,tc
Zhrbv pfhtdjv
Jcdtoftn vuke
Ytghjukzlye////

'nj ns, vjz
Hecm lth;fdyfz,
Vjz hjlbyf
Ghfdjckfdyfz!

Ibhjrj ns, Hecm,
Gj kbwe ptvkb
D rhfct wfhcndtyyjq
Hfpdthyekfcz!

E nt,z kb ytn
Gjkz xbcnjuj,
Ult , hfpuek yfikf
Djkz cvtkfz?

E nt,z kb ytn
Ghj pfgfc rfpys,
Lkz lheptq — cnjkf,
Vtxf — ytlheue?

E nt,z kb ytn
,jufnshcrb[ cbk,
Cnfhbys cdznjq,
Uhjvrb[ gjldbujd?

Gthtl rtv ct,z
Ns eybpbkf?
Rjve d xthysq ltym
Ybprj rkfyzkfcm?

Yf gjkz[ cdjb[,
Gjl rehufyfvb,
Gjkj;bkf ns
Nfnfh gjkxbof/

Ns yf ;bpym b cvthnm
Dtkf cgjh c Kbndjq
B lfkf ehjr
Kz[e ujhljve/

B lfdyj km ,skj,
Rjulf c Pfgflf
J,ktukf nt,z
Nexf ntvyfz?

Gjl uhjpjq tt
Ktcf gflfkb,
Vfnm cshf-ptvkz
Rjkt,fkfcz,

B pkjdtobq lsv
Jn ujhtdib[ ctk
Dscjrj dcnfdfk
Xthysv j,kfrjv!

Yj kbim rkbryek wfhm
Cdjq yfhjl yf ,hfym —
Dlheu cj dct[ rjywjd
Gjlyzkfcz Hecm/

Cj,hfkf ltntq,
Cnfhbrjd b ;ty,
Ghbyzkf ujcntq
Yf rhjdfdsq gbh/

B d uke[b[ cntgz[,
Gjl ceuhj,fvb,
Ektukbcz cgfnm
Ujcnb yfdtrb/

[jhjybkb b[
Dm/ub cyt;yst,
,ehb ctdthf
J yb[ gkfrfkb!//

B ntgthm chtlb
Ujhjljd ndjb[
Vehfdmtv rbibn
Ghfdjckfdysq k/l/

Gj ctlsv vjhzv
Bp lfktrb[ cnhfy
Yf gjrkjy r nt,t
Rjhf,kb blen/

B gjkz wdtnen,
B ktcf ievzn,
B kt;fn d ptvkt
Uhels pjkjnf/

B dj dct[ rjywf[
Cdtnf ,tkjuj
Ghj nt,z bltn
Ckfdf uhjvrfz/

E; b tcnm pf xnj,
Hecm vjuexfz,
Gjk/,bnm nt,z,
Yfpdfnm vfnthm/,

Cnfnm pf xtcnm ndj/
Ghjnbd ytlheuf,
Pf nt,z d ye;lt
Ckj;bnm ujkjde!