Сергей ЕсенинПисали раньше (Поэтам Грузии)

Сергей Есенин [yesenin]

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
4 Умерла,
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
8 Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
12 Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,
Как голубые роги.

16 Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

20 Товарищи по чувстам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
24 Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я — северный ваш друг
28 И брат!
Поэты — все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
32 И слове.

И потому в чужой
Стране
Вы близки
36 И приятны мне.

Века все смелют,
Дни пройдут,
Людская речь
40 В один язык сольется.
Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
44 В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дралися сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

48 Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

52 Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,
Его мы кончили —
56 И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем
Своим мотивом и наречьем,
60 Мы всяк
По-своему поем,
Поддавшись чувствам
Человечьим...

64 Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

68 Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

72 Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
76 Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все любить ныне вспомнить век приятный поэт добрый вечер грузия

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 354

Количество символов без пробелов

1 119

Количество слов

219

Количество уникальных слов

135

Количество значимых слов

66

Количество стоп-слов

80

Количество строк

78

Количество строф

14

Водность

69,9 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

9,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

поэт

6

2,74 %

любить

4

1,83 %

все

3

1,37 %

ныне

3

1,37 %

приятный

3

1,37 %

век

2

0,91 %

вечер

2

0,91 %

вспомнить

2

0,91 %

грузия

2

0,91 %

добрый

2

0,91 %

кипение

2

0,91 %

кура

2

0,91 %

перу

2

0,91 %

пир

2

0,91 %

племя

2

0,91 %

разговор

2

0,91 %

река

2

0,91 %

словесный

2

0,91 %

товарищ

2

0,91 %

час

2

0,91 %

чувство

2

0,91 %

чужой

2

0,91 %

шорох

2

0,91 %

шумный

2

0,91 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Pisali ranshe

Sergey Yesenin

Poetam Gruzii

Pisali ranshe
Yambom i oktavoy.
Klassicheskaya forma
Umerla,
No nyne, v vek nash
Velichavy,
Ya vnov yey vzdernul
Udila.

Zemlya dalekaya!
Chuzhaya storona!
Gruzinskiye kremnistye dorogi.
Vino yantarnoye
V glaza struit luna,
V glaza glubokiye,
Kak golubye rogi.

Poety Gruzii!
Ya nyne vspomnil vas.
Priatny vecher vam,
Khoroshy, dobry chas!

Tovarishchi po chuvstam,
Po peru,
Slovesnykh rek kipeniye
I shorokh,
Ya vas lyublyu,
Kak shumnuyu Kuru,
Lyublyu v pirakh i v razgovorakh.

Ya — severny vash drug
I brat!
Poety — vse yedinoy krovi.
I sam ya tozhe aziat
V postupkakh, v pomyslakh
I slove.

I potomu v chuzhoy
Strane
Vy blizki
I priatny mne.

Veka vse smelyut,
Dni proydut,
Lyudskaya rech
V odin yazyk solyetsya.
Istorik, sochinyaya trud,
Nad nashey roznyu ulybnetsya.

On skazhet:
V propasti vremen
Yest izyskanya i primety...
Dralisya sonmishcha plemen,
Zato ne ssorilis poety.

Svidetelstvuyet
Veshchy znak:
Poet poetu
Yest kunak.

Samoderzhavny
Russky gnet
Szhimal vse luchsheye za gorlo,
Yego my konchili —
I vot
Svoboda krylya rasprosterla.

I kazhdy v plemeni svoyem
Svoim motivom i narechyem,
My vsyak
Po-svoyemu poyem,
Poddavshis chuvstvam
Chelovechyim...

Svershilsya divny
Rok sudby:
Uzhe my bolshe
Ne raby.

Poety Gruzii,
Ya nyne vspomnil vas,
Priatny vecher vam,
Khoroshy, dobry chas!..

Tovarishchi po chuvstvam,
Po peru,
Slovesnykh rek kipeniye
I shorokh,
Ya vas lyublyu,
Kak shumnuyu Kuru,
Lyublyu v pirakh i v razgovorakh.

Gbcfkb hfymit

Cthutq Tctyby

Gj'nfv Uhepbb

Gbcfkb hfymit
Zv,jv b jrnfdjq/
Rkfccbxtcrfz ajhvf
Evthkf,
Yj ysyt, d dtr yfi
Dtkbxfdsq,
Z dyjdm tq dplthyek
Elbkf/

Ptvkz lfktrfz!
Xe;fz cnjhjyf!
Uhepbycrbt rhtvybcnst ljhjub/
Dbyj zynfhyjt
D ukfpf cnhebn keyf,
D ukfpf uke,jrbt,
Rfr ujke,st hjub/

Gj'ns Uhepbb!
Z ysyt dcgjvybk dfc/
Ghbznysq dtxth dfv,
[jhjibq, lj,hsq xfc!

Njdfhbob gj xedcnfv,
Gj gthe,
Ckjdtcys[ htr rbgtybt
B ijhj[,
Z dfc k/,k/,
Rfr ievye/ Rehe,
K/,k/ d gbhf[ b d hfpujdjhf[/

Z — ctdthysq dfi lheu
B ,hfn!
Gj'ns — dct tlbyjq rhjdb/
B cfv z nj;t fpbfn
D gjcnegrf[, d gjvsckf[
B ckjdt/

B gjnjve d xe;jq
Cnhfyt
Ds ,kbprb
B ghbznys vyt/

Dtrf dct cvtk/n,
Lyb ghjqlen,
K/lcrfz htxm
D jlby zpsr cjkmtncz/
Bcnjhbr, cjxbyzz nhel,
Yfl yfitq hjpym/ eks,ytncz/

Jy crf;tn:
D ghjgfcnb dhtvty
Tcnm bpscrfymz b ghbvtns///
Lhfkbcz cjyvbof gktvty,
Pfnj yt ccjhbkbcm gj'ns/

Cdbltntkmcndetn
Dtobq pyfr:
Gj'n gj'ne
Tcnm reyfr/

Cfvjlth;fdysq
Heccrbq uytn
C;bvfk dct kexitt pf ujhkj,
Tuj vs rjyxbkb —
B djn
Cdj,jlf rhskmz hfcghjcnthkf/

B rf;lsq d gktvtyb cdjtv
Cdjbv vjnbdjv b yfhtxmtv,
Vs dczr
Gj-cdjtve gjtv,
Gjllfdibcm xedcndfv
Xtkjdtxmbv///

Cdthibkcz lbdysq
Hjr celm,s:
E;t vs ,jkmit
Yt hf,s/

Gj'ns Uhepbb,
Z ysyt dcgjvybk dfc,
Ghbznysq dtxth dfv,
[jhjibq, lj,hsq xfc!//

Njdfhbob gj xedcndfv,
Gj gthe,
Ckjdtcys[ htr rbgtybt
B ijhj[,
Z dfc k/,k/,
Rfr ievye/ Rehe,
K/,k/ d gbhf[ b d hfpujdjhf[/