Федор СологубПечаль в груди была остра (Искали дочь)

Федор Сологуб [sologub]

Печаль в груди была остра,
Безумна ночь, —
И мы блуждали до утра,
4 Искали дочь.

Нам запомнилась навеки
Жутких улиц тишина,
Хрупкий снег, немые реки,
8 Дым костров, штыки, луна.

Чернели тени на огне
Ночных костров.
Звучали в мертвой тишине
12 Шаги врагов.

Там, где били и рубили,
У застав и у палат,
Что-то чутко сторожили
16 Цепи хмурые солдат.

Всю ночь мерещилась нам дочь,
Еще жива,
И нам нашептывала ночь
20 Ее слова.

По участкам, по больницам
(Где пускали, где и нет)
Мы склоняли к многим лицам
24 Тусклых свеч неровный свет.

Бросали груды страшных тел
В подвал сырой.
Туда пустить нас не хотел
28 Городовой.

Скорби пламенной язык ли,
Деньги ль дверь открыли нам, —
Рано утром мы проникли
32 В тьму, к поверженным телам.

Ступени скользкие вели
В сырую мглу, —
Под грудой тел мы дочь нашли
36 Там, на полу.

Другие анализы стихотворений Федора Сологуба

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ночь тело костер тишина дочь сырой груда

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

794

Количество символов без пробелов

650

Количество слов

133

Количество уникальных слов

100

Количество значимых слов

40

Количество стоп-слов

45

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

69,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

дочь

3

2,26 %

ночь

3

2,26 %

тело

3

2,26 %

груда

2

1,50 %

костер

2

1,50 %

сырой

2

1,50 %

тишина

2

1,50 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Pechal v grudi byla ostra

Fedor Sologub

Iskali doch

Pechal v grudi byla ostra,
Bezumna noch, —
I my bluzhdali do utra,
Iskali doch.

Nam zapomnilas naveki
Zhutkikh ulits tishina,
Khrupky sneg, nemye reki,
Dym kostrov, shtyki, luna.

Cherneli teni na ogne
Nochnykh kostrov.
Zvuchali v mertvoy tishine
Shagi vragov.

Tam, gde bili i rubili,
U zastav i u palat,
Chto-to chutko storozhili
Tsepi khmurye soldat.

Vsyu noch mereshchilas nam doch,
Yeshche zhiva,
I nam nasheptyvala noch
Yee slova.

Po uchastkam, po bolnitsam
(Gde puskali, gde i net)
My sklonyali k mnogim litsam
Tusklykh svech nerovny svet.

Brosali grudy strashnykh tel
V podval syroy.
Tuda pustit nas ne khotel
Gorodovoy.

Skorbi plamennoy yazyk li,
Dengi l dver otkryli nam, —
Rano utrom my pronikli
V tmu, k poverzhennym telam.

Stupeni skolzkiye veli
V syruyu mglu, —
Pod grudoy tel my doch nashli
Tam, na polu.

Gtxfkm d uhelb ,skf jcnhf

Atljh Cjkjue,

Bcrfkb ljxm

Gtxfkm d uhelb ,skf jcnhf,
,tpevyf yjxm, —
B vs ,ke;lfkb lj enhf,
Bcrfkb ljxm/

Yfv pfgjvybkfcm yfdtrb
;enrb[ ekbw nbibyf,
[hegrbq cytu, ytvst htrb,
Lsv rjcnhjd, insrb, keyf/

Xthytkb ntyb yf juyt
Yjxys[ rjcnhjd/
Pdexfkb d vthndjq nbibyt
Ifub dhfujd/

Nfv, ult ,bkb b he,bkb,
E pfcnfd b e gfkfn,
Xnj-nj xenrj cnjhj;bkb
Wtgb [vehst cjklfn/

Dc/ yjxm vthtobkfcm yfv ljxm,
Tot ;bdf,
B yfv yfitgnsdfkf yjxm
Tt ckjdf/

Gj exfcnrfv, gj ,jkmybwfv
(Ult gecrfkb, ult b ytn)
Vs crkjyzkb r vyjubv kbwfv
Necrks[ cdtx ythjdysq cdtn/

,hjcfkb uhels cnhfiys[ ntk
D gjldfk cshjq/
Nelf gecnbnm yfc yt [jntk
Ujhjljdjq/

Crjh,b gkfvtyyjq zpsr kb,
Ltymub km ldthm jnrhskb yfv, —
Hfyj enhjv vs ghjybrkb
D nmve, r gjdth;tyysv ntkfv/

Cnegtyb crjkmprbt dtkb
D cshe/ vuke, —
Gjl uheljq ntk vs ljxm yfikb
Nfv, yf gjke/