Михаил ЛермонтовПечально я гляжу на наше поколенье (Дума)

Михаил Лермонтов [lermontov]

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
4 В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
8 Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
12 И перед властию — презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
16 И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
20 Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
24 Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
28 Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
32 Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
36 Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
40 Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
44 Над промотавшимся отцом.

Другие анализы стихотворений Михаила Лермонтова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно над час иза отец тьма иль едва перед

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 575

Количество символов без пробелов

1 316

Количество слов

251

Количество уникальных слов

182

Количество значимых слов

83

Количество стоп-слов

86

Количество строк

44

Количество строф

5

Водность

66,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

3,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

3

1,20 %

едва

2

0,80 %

иза

2

0,80 %

иль

2

0,80 %

над

2

0,80 %

отец

2

0,80 %

перед

2

0,80 %

тьма

2

0,80 %

час

2

0,80 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Pechalno ya glyazhu na nashe pokolenye

Mikhail Lermontov

Duma

Pechalno ya glyazhu na nashe pokolenye!
Yego gryadushcheye — il pusto, il temno,
Mezh tem, pod bremenem poznanya i somnenya,
V bezdeystvii sostaritsya ono.
Bogaty my, yedva iz kolybeli,
Oshibkami ottsov i pozdnim ikh umom,
I zhizn uzh nas tomit, kak rovny put bez tseli,
Kak pir na prazdnike chuzhom.

K dobru i zlu postydno ravnodushny,
V nachale poprishcha my vyanem bez borby;
Pered opasnostyu pozorno malodushny
I pered vlastiyu — prezrennye raby.
Tak toshchy plod, do vremeni sozrely,
Ni vkusa nashego ne raduya, ni glaz,
Visit mezhdu tsvetov, prishlets osirotely,
I chas ikh krasoty — yego padenya chas!

My issushili um naukoyu besplodnoy,
Taya zavistlivo ot blizhnikh i druzey
Nadezhdy luchshiye i golos blagorodny
Neveriyem osmeyannykh strastey.
Yedva kasalis my do chashi naslazhdenya,
No yunykh sil my tem ne sberegli;
Iz kazhdoy radosti, boyasya presyshchenya,
My luchshy sok naveki izvlekli.

Mechty poezii, sozdania iskusstva
Vostorgom sladostnym nash um ne shevelyat;
My zhadno berezhem v grudi ostatok chuvstva —
Zaryty skupostyu i bespolezny klad.
I nenavidim my, i lyubim my sluchayno,
Nichem ne zhertvuya ni zlobe, ni lyubvi,
I tsarstvuyet v dushe kakoy-to kholod tayny,
Kogda ogon kipit v krovi.
I predkov skuchny nam roskoshnye zabavy,
Ikh dobrosovestny, rebyachesky razvrat;
I k grobu my speshim bez schastya i bez slavy,
Glyadya nasmeshlivo nazad.

Tolpoy ugryumoyu i skoro pozabytoy
Nad mirom my proydem bez shuma i sleda,
Ne brosivshi vekam ni mysli plodovitoy,
Ni geniyem nachatogo truda.
I prakh nash, s strogostyu sudyi i grazhdanina,
Potomok oskorbit prezritelnym stikhom,
Nasmeshkoy gorkoyu obmanutogo syna
Nad promotavshimsya ottsom.

Gtxfkmyj z ukz;e yf yfit gjrjktymt

Vb[fbk Kthvjynjd

Levf

Gtxfkmyj z ukz;e yf yfit gjrjktymt!
Tuj uhzleott — bkm gecnj, bkm ntvyj,
Vt; ntv, gjl ,htvtytv gjpyfymz b cjvytymz,
D ,tpltqcndbb cjcnfhbncz jyj/
,jufns vs, tldf bp rjks,tkb,
Jib,rfvb jnwjd b gjplybv b[ evjv,
B ;bpym e; yfc njvbn, rfr hjdysq genm ,tp wtkb,
Rfr gbh yf ghfplybrt xe;jv/

R lj,he b pke gjcnslyj hfdyjleiys,
D yfxfkt gjghbof vs dzytv ,tp ,jhm,s;
Gthtl jgfcyjcnm/ gjpjhyj vfkjleiys
B gthtl dkfcnb/ — ghtphtyyst hf,s/
Nfr njobq gkjl, lj dhtvtyb cjphtksq,
Yb drecf yfituj yt hflez, yb ukfp,
Dbcbn vt;le wdtnjd, ghbiktw jcbhjntksq,
B xfc b[ rhfcjns — tuj gfltymz xfc!

Vs bcceibkb ev yferj/ ,tcgkjlyjq,
Nfz pfdbcnkbdj jn ,kb;yb[ b lheptq
Yflt;ls kexibt b ujkjc ,kfujhjlysq
Ytdthbtv jcvtzyys[ cnhfcntq/
Tldf rfcfkbcm vs lj xfib yfckf;ltymz,
Yj /ys[ cbk vs ntv yt c,thtukb;
Bp rf;ljq hfljcnb, ,jzcz ghtcsotymz,
Vs kexibq cjr yfdtrb bpdktrkb/

Vtxns gj'pbb, cjplfybz bcreccndf
Djcnjhujv ckfljcnysv yfi ev yt itdtkzn;
Vs ;flyj ,tht;tv d uhelb jcnfnjr xedcndf —
Pfhsnsq cregjcnm/ b ,tcgjktpysq rkfl/
B ytyfdblbv vs, b k/,bv vs ckexfqyj,
Ybxtv yt ;thndez yb pkj,t, yb k/,db,
B wfhcndetn d leit rfrjq-nj [jkjl nfqysq,
Rjulf jujym rbgbn d rhjdb/
B ghtlrjd crexys yfv hjcrjiyst pf,fds,
B[ lj,hjcjdtcnysq, ht,zxtcrbq hfpdhfn;
B r uhj,e vs cgtibv ,tp cxfcnmz b ,tp ckfds,
Ukzlz yfcvtikbdj yfpfl/

Njkgjq euh/vj/ b crjhj gjpf,snjq
Yfl vbhjv vs ghjqltv ,tp ievf b cktlf,
Yt ,hjcbdib dtrfv yb vsckb gkjljdbnjq,
Yb utybtv yfxfnjuj nhelf/
B ghf[ yfi, c cnhjujcnm/ celmb b uhf;lfybyf,
Gjnjvjr jcrjh,bn ghtphbntkmysv cnb[jv,
Yfcvtirjq ujhmrj/ j,vfyenjuj csyf
Yfl ghjvjnfdibvcz jnwjv/