Александр БлокО, весна без конца и без краю (Заклятие огнем и мраком)

Александр Блок [blok]

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
4 И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
8 В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
12 Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
16 И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
20 На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
24 Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
28 Все равно: принимаю тебя!

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

никогда весна мечта конец край принимать щит

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

800

Количество символов без пробелов

663

Количество слов

125

Количество уникальных слов

90

Количество значимых слов

36

Количество стоп-слов

44

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

71,2 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

8,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

принимать

5

4,00 %

весна

2

1,60 %

конец

2

1,60 %

край

2

1,60 %

мечта

2

1,60 %

никогда

2

1,60 %

щит

2

1,60 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

O, vesna bez kontsa i bez krayu

Aleksandr Blok

Zaklyatiye ognem i mrakom

O, vesna bez kontsa i bez krayu —
Bez kontsa i bez krayu mechta!
Uznayu tebya, zhizn! Prinimayu!
I privetstvuyu zvonom shchita!

Prinimayu tebya, neudacha,
I udacha, tebe moy privet!
V zakoldovannoy oblasti placha,
V tayne smekha — pozornogo net!

Prinimayu bessonnye spory,
Utro v zavesakh temnykh okna,
Chtob moi vospalennye vzory
Razdrazhala, pyanila vesna!

Prinimayu pustynnye vesi!
I kolodtsy zemnykh gorodov!
Osvetlenny prostor podnebesy
I tomlenia rabyikh trudov!

I vstrechayu tebya u poroga —
S buynym vetrom v zmeinykh kudryakh,
S nerazgadannym imenem boga
Na kholodnykh i szhatykh gubakh...

Pered etoy vrazhduyushchey vstrechey
Nikogda ya ne broshu shchita...
Nikogda ne otkroyesh ty plechi...
No nad nami — khmelnaya mechta!

I smotryu, i vrazhdu izmeryayu,
Nenavidya, klyanya i lyubya:
Za muchenya, za gibel — ya znayu —
Vse ravno: prinimayu tebya!

J, dtcyf ,tp rjywf b ,tp rhf/

Fktrcfylh ,kjr

Pfrkznbt juytv b vhfrjv

J, dtcyf ,tp rjywf b ,tp rhf/ —
,tp rjywf b ,tp rhf/ vtxnf!
Epyf/ nt,z, ;bpym! Ghbybvf/!
B ghbdtncnde/ pdjyjv obnf!

Ghbybvf/ nt,z, ytelfxf,
B elfxf, nt,t vjq ghbdtn!
D pfrjkljdfyyjq j,kfcnb gkfxf,
D nfqyt cvt[f — gjpjhyjuj ytn!

Ghbybvf/ ,tccjyyst cgjhs,
Enhj d pfdtcf[ ntvys[ jryf,
Xnj, vjb djcgfktyyst dpjhs
Hfplhf;fkf, gmzybkf dtcyf!

Ghbybvf/ gecnsyyst dtcb!
B rjkjlws ptvys[ ujhjljd!
Jcdtnktyysq ghjcnjh gjlyt,tcbq
B njvktybz hf,mb[ nheljd!

B dcnhtxf/ nt,z e gjhjuf —
C ,eqysv dtnhjv d pvtbys[ relhz[,
C ythfpuflfyysv bvtytv ,juf
Yf [jkjlys[ b c;fns[ ue,f[///

Gthtl 'njq dhf;le/otq dcnhtxtq
Ybrjulf z yt ,hjie obnf///
Ybrjulf yt jnrhjtim ns gktxb///
Yj yfl yfvb — [vtkmyfz vtxnf!

B cvjnh/, b dhf;le bpvthz/,
Ytyfdblz, rkzyz b k/,z:
Pf vextymz, pf ub,tkm — z pyf/ —
Dct hfdyj: ghbybvf/ nt,z!