Осип МандельштамОтверженное слово «мир» (Зверинец)

Осип Мандельштам [mandelshtam]

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
4 И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
8 Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
12 На плечи сонных скал орлы,
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
16 Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
20 Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
24 Мной всполошенное зверье!

Петух и лев, широкохмурый
Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
28 Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен —
Источник речи италийской —
И в колыбели праарийской
32 Славянский и германский лен!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
36 Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи —
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
40 Тяжелый камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
44 И рейнская струя светлей, —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
48 На берегах великих рек.

Другие анализы стихотворений Осипа Мандельштама

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

лев иза орел эфир

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 232

Количество символов без пробелов

1 038

Количество слов

183

Количество уникальных слов

145

Количество значимых слов

83

Количество стоп-слов

52

Количество строк

48

Количество строф

6

Водность

54,6 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

4,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

орел

4

2,19 %

иза

2

1,09 %

лев

2

1,09 %

эфир

2

1,09 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Otverzhennoye slovo «mir»

Osip Mandelshtam

Zverinets

Otverzhennoye slovo «mir»
V nachale oskorblennoy ery;
Svetilnik v glubine peshchery
I vozdukh gornykh stran — efir;
Efir, kotorym ne sumeli,
Ne zakhoteli my dyshat.
Kozlinym golosom, opyat,
Poyut kosmatye svireli.

Poka yagnyata i voly
Na tuchnykh pastbishchakh vodilis
I druzhelyubnye sadilis
Na plechi sonnykh skal orly,
Germanets vykormil orla,
I lev britantsu pokorilsya,
I gallsky greben poyavilsya
Iz petushinogo khokhla.

A nyne zavladel dikar
Svyashchennoy palitsey Gerakla,
I chernaya zemlya issyakla,
Neblagodarnaya, kak vstar.
Ya palochku vozmu sukhuyu,
Ogon dobudu iz neye,
Puskay ukhodit v noch glukhuyu
Mnoy vspoloshennoye zverye!

Petukh i lev, shirokokhmury
Orel i laskovy medved —
My dlya voyny postroim klet,
Zverinye prigreyem shkury.
A ya poyu vino vremen —
Istochnik rechi italyskoy —
I v kolybeli praaryskoy
Slavyansky i germansky len!

Italia, tebe ne len
Trevozhit Rima kolesnitsy,
S kudakhtanyem domashney ptitsy
Pereletev cherez pleten?
I ty, sosedka, ne vzyshchi —
Orel toporshchitsya i zlitsya:
Chto, yesli dlya tvoyey prashchi
Tyazhely kamen ne goditsya?

V zverintse zaperev zverey,
My uspokoimsya nadolgo,
I stanet polnovodney Volga,
I reynskaya struya svetley, —
I umudrenny chelovek
Pochtit nevolno chuzhestrantsa,
Kak poluboga, buystvom tantsa
Na beregakh velikikh rek.

Jndth;tyyjt ckjdj «vbh»

Jcbg Vfyltkminfv

Pdthbytw

Jndth;tyyjt ckjdj «vbh»
D yfxfkt jcrjh,ktyyjq 'hs;
Cdtnbkmybr d uke,byt gtoths
B djple[ ujhys[ cnhfy — 'abh;
'abh, rjnjhsv yt cevtkb,
Yt pf[jntkb vs lsifnm/
Rjpkbysv ujkjcjv, jgznm,
Gj/n rjcvfnst cdbhtkb/

Gjrf zuyznf b djks
Yf nexys[ gfcn,bof[ djlbkbcm
B lhe;tk/,yst cflbkbcm
Yf gktxb cjyys[ crfk jhks,
Uthvfytw dsrjhvbk jhkf,
B ktd ,hbnfywe gjrjhbkcz,
B ufkkmcrbq uht,tym gjzdbkcz
Bp gtneibyjuj [j[kf/

F ysyt pfdkfltk lbrfhm
Cdzotyyjq gfkbwtq Uthfrkf,
B xthyfz ptvkz bcczrkf,
Yt,kfujlfhyfz, rfr dcnfhm/
Z gfkjxre djpmve ce[e/,
Jujym lj,ele bp ytt,
Gecrfq e[jlbn d yjxm uke[e/
Vyjq dcgjkjityyjt pdthmt!

Gtne[ b ktd, ibhjrj[vehsq
Jhtk b kfcrjdsq vtldtlm —
Vs lkz djqys gjcnhjbv rktnm,
Pdthbyst ghbuhttv irehs/
F z gj/ dbyj dhtvty —
Bcnjxybr htxb bnfkbqcrjq —
B d rjks,tkb ghffhbqcrjq
Ckfdzycrbq b uthvfycrbq kty!

Bnfkbz, nt,t yt ktym
Nhtdj;bnm Hbvf rjktcybws,
C relf[nfymtv ljvfiytq gnbws
Gthtktntd xthtp gktntym?
B ns, cjctlrf, yt dpsob —
Jhtk njgjhobncz b pkbncz:
Xnj, tckb lkz ndjtq ghfob
Nz;tksq rfvtym yt ujlbncz?

D pdthbywt pfgthtd pdthtq,
Vs ecgjrjbvcz yfljkuj,
B cnfytn gjkyjdjlytq Djkuf,
B htqycrfz cnhez cdtnktq, —
B evelhtyysq xtkjdtr
Gjxnbn ytdjkmyj xe;tcnhfywf,
Rfr gjke,juf, ,eqcndjv nfywf
Yf ,thtuf[ dtkbrb[ htr/