Владимир МаяковскийОт страсти извозчика и разговорчивой прачки (Гимн критику)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.
4 Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
8 оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамаши мальчик унаследовал запах
12 и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
16 провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? — Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,
20 обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услыхал стук.
И скоро критик из имениного вымени
24 выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо — ну, хотя бы этому
28 потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
32 громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
36 чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше белье
40 ежедневно прополаскивать в газетной странице!

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

имя оно мальчик иза много какой-то легко критика газетный мамаша

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 510

Количество символов без пробелов

1 272

Количество слов

224

Количество уникальных слов

164

Количество значимых слов

90

Количество стоп-слов

73

Количество строк

40

Количество строф

10

Водность

59,8 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

4

1,79 %

газетный

3

1,34 %

имя

3

1,34 %

критика

3

1,34 %

легко

3

1,34 %

мальчик

3

1,34 %

иза

2

0,89 %

какой-то

2

0,89 %

мамаша

2

0,89 %

много

2

0,89 %

мыть

2

0,89 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ot strasti izvozchika i razgovorchivoy prachki

Vladimir Mayakovsky

Gimn kritiku

Ot strasti izvozchika i razgovorchivoy prachki
nevzrachny detenysh v rezultate vytek.
Malchik — ne musor, ne vyvezesh na tachke.
Mat poplakala i nazvala yego: kritik.

Otets, v razgovorakh vspominaya rodoslovnye,
lyubil posporit o pravakh materinstva.
Takoye vospitaniye, svetskoye i salonnoye,
oberegalo malchika ot uklona v svinstvo.

Kak royetsya dvornikom k kukharke sapa,
shchebetala mamasha i kalsony myla;
ot mamashi malchik unasledoval zapakh
i sposobnost vnikat legko i bez myla.

Kogda on vyros priblizitelno s poleno
i vesnushki rassypalis, kak ryzhiki na blyude,
yego izyashchnym udarom kolena
proveli na ulitsu, chtoby vyshel v lyudi.

Mnogo l cheloveku nuzhno? — Klochok —
nebolshiye shtany i chto-nibud iz khleba.
On nosom, khoroshenkim, kak postrochny pyatachok,
obnyukhal priatnoye gazetnoye nebo.

I kakoy-to obladatel kakogo-to imeni
nezhneyshy v dveri uslykhal stuk.
I skoro kritik iz imeninogo vymeni
vydoil i bryuki, i bulku, i galstuk.

Legko smotret yemu, obutomu i odetomu,
molodykh iskateley izyskannye igry
i dumat: khorosho — nu, khotya by etomu
potrogat zubenkami shalnye ikry.

No yesli prosochitsya v gazetnoy seti
o tom, kak velik byl Pushkin ili Dant,
kazhetsya, budto razlagayetsya v gazete
gromadny i zhirny ofitsiant.

I kogda vy, nakonets, v stoletny yubiley
proderete glazki v kadilnoy gari,
imya yego pervoye, golubitsy beley,
chisto zasiaet na podnesennom portsigare.

Pisateli, nas mnogo. Sobirayte million.
I bogadelnyu kritikam postroim v Nitstse.
Vy dumayete — legko im nashe belye
yezhednevno propolaskivat v gazetnoy stranitse!

Jn cnhfcnb bpdjpxbrf b hfpujdjhxbdjq ghfxrb

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Ubvy rhbnbre

Jn cnhfcnb bpdjpxbrf b hfpujdjhxbdjq ghfxrb
ytdphfxysq ltntysi d htpekmnfnt dsntr/
Vfkmxbr — yt vecjh, yt dsdtptim yf nfxrt/
Vfnm gjgkfrfkf b yfpdfkf tuj: rhbnbr/

Jntw, d hfpujdjhf[ dcgjvbyfz hjljckjdyst,
k/,bk gjcgjhbnm j ghfdf[ vfnthbycndf/
Nfrjt djcgbnfybt, cdtncrjt b cfkjyyjt,
j,thtufkj vfkmxbrf jn erkjyf d cdbycndj/

Rfr hjtncz ldjhybrjv r re[fhrt cfgf,
ot,tnfkf vfvfif b rfkmcjys vskf;
jn vfvfib vfkmxbr eyfcktljdfk pfgf[
b cgjcj,yjcnm dybrfnm kturj b ,tp vskf/

Rjulf jy dshjc ghb,kbpbntkmyj c gjktyj
b dtcyeirb hfccsgfkbcm, rfr hs;brb yf ,k/lt,
tuj bpzoysv elfhjv rjktyf
ghjdtkb yf ekbwe, xnj,s dsitk d k/lb/

Vyjuj km xtkjdtre ye;yj? — Rkjxjr —
yt,jkmibt infys b xnj-yb,elm bp [kt,f/
Jy yjcjv, [jhjitymrbv, rfr gjcnhjxysq gznfxjr,
j,y/[fk ghbznyjt ufptnyjt yt,j/

B rfrjq-nj j,kflfntkm rfrjuj-nj bvtyb
yt;ytqibq d ldthb ecks[fk cner/
B crjhj rhbnbr bp bvtybyjuj dsvtyb
dsljbk b ,h/rb, b ,ekre, b ufkcner/

Kturj cvjnhtnm tve, j,enjve b jltnjve,
vjkjls[ bcrfntktq bpscrfyyst buhs
b levfnm: [jhjij — ye, [jnz ,s 'njve
gjnhjufnm pe,tyrfvb ifkmyst brhs/

Yj tckb ghjcjxbncz d ufptnyjq ctnb
j njv, rfr dtkbr ,sk Geirby bkb Lfyn,
rf;tncz, ,elnj hfpkfuftncz d ufptnt
uhjvflysq b ;bhysq jabwbfyn/

B rjulf ds, yfrjytw, d cnjktnybq /,bktq
ghjlthtnt ukfprb d rflbkmyjq ufhb,
bvz tuj gthdjt, ujke,bws ,tktq,
xbcnj pfcbztn yf gjlytctyyjv gjhncbufht/

Gbcfntkb, yfc vyjuj/ Cj,bhfqnt vbkkbjy/
B ,jufltkmy/ rhbnbrfv gjcnhjbv d Ybwwt/
Ds levftnt — kturj bv yfit ,tkmt
t;tlytdyj ghjgjkfcrbdfnm d ufptnyjq cnhfybwt!