Михаил ЛермонтовОтделкой золотой блистает мой кинжал (Поэт)

Михаил Лермонтов [lermontov]

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
4 Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
8 И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
12 Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
16 В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
20 Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
24 Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
28 Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
32 Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
36 Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
40 Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
44 Покрытый ржавчиной презренья?..

Другие анализы стихотворений Михаила Лермонтова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой оно никто золотой один блистать толпа ветхий клинок ножны

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 488

Количество символов без пробелов

1 237

Количество слов

239

Количество уникальных слов

180

Количество значимых слов

91

Количество стоп-слов

75

Количество строк

44

Количество строф

11

Водность

61,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

4,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

4

1,67 %

золотой

3

1,26 %

твой

3

1,26 %

блистать

2

0,84 %

ветхий

2

0,84 %

клинок

2

0,84 %

никто

2

0,84 %

ножны

2

0,84 %

один

2

0,84 %

толпа

2

0,84 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Otdelkoy zolotoy blistayet moy kinzhal

Mikhail Lermontov

Poet

Otdelkoy zolotoy blistayet moy kinzhal;
Klinok nadezhny, bez poroka;
Bulat yego khranit tainstvenny zakal —
Nasledye brannogo vostoka.

Nayezdniku v gorakh sluzhil on mnogo let,
Ne znaya platy za uslugu;
Ne po odnoy grudi provel on strashny sled
I ne odnu prorval kolchugu.

Zabavy on delil poslushneye raba,
Zvenel v otvet recham obidnym.
V te dni byla b yemu bogataya rezba
Naryadom chuzhdym i postydnym.

On vzyat za Terekom otvazhnym kazakom
Na khladnom trupe gospodina,
I dolgo on lezhal zabroshenny potom
V pokhodnoy lavke armyanina.

Teper rodnykh nozhon, izbitykh na voyne,
Lishen geroya sputnik bedny,
Igrushkoy zolotoy on bleshchet na stene —
Uvy, besslavny i bezvredny!

Nikto privychnoyu, zabotlivoy rukoy
Yego ne chistit, ne laskayet,
I nadpisi yego, molyas pered zarey,
Nikto s userdyem ne chitayet...

V nash vek iznezhenny ne tak li ty, poet,
Svoye utratil naznachenye,
Na zlato promenyav tu vlast, kotoroy svet
Vnimal v nemom blagogovenye?

Byvalo, merny zvuk tvoikh moguchikh slov
Vosplamenyal boytsa dlya bitvy,
On nuzhen byl tolpe, kak chasha dlya pirov,
Kak fimiam v chasy molitvy.

Tvoy stikh, kak bozhy dukh, nosilsya nad tolpoy
I, otzyv mysley blagorodnykh,
Zvuchal, kak kolokol na bashne vechevoy
Vo dni torzhestv i bed narodnykh.

No skuchen nam prostoy i gordy tvoy yazyk,
Nas teshat blestki i obmany;
Kak vetkhaya krasa, nash vetkhy mir privyk
Morshchiny pryatat pod rumyany...

Prosneshsya l ty opyat, osmeyanny prorok!
Il nikogda, na golos mshchenya,
Iz zolotykh nozhon ne vyrvesh svoy klinok,
Pokryty rzhavchinoy prezrenya?..

Jnltkrjq pjkjnjq ,kbcnftn vjq rby;fk

Vb[fbk Kthvjynjd

Gj'n

Jnltkrjq pjkjnjq ,kbcnftn vjq rby;fk;
Rkbyjr yflt;ysq, ,tp gjhjrf;
,ekfn tuj [hfybn nfbycndtyysq pfrfk —
Yfcktlmt ,hfyyjuj djcnjrf/

Yftplybre d ujhf[ cke;bk jy vyjuj ktn,
Yt pyfz gkfns pf eckeue;
Yt gj jlyjq uhelb ghjdtk jy cnhfiysq cktl
B yt jlye ghjhdfk rjkmxeue/

Pf,fds jy ltkbk gjckeiytt hf,f,
Pdtytk d jndtn htxfv j,blysv/
D nt lyb ,skf , tve ,jufnfz htpm,f
Yfhzljv xe;lsv b gjcnslysv/

Jy dpzn pf Nthtrjv jndf;ysv rfpfrjv
Yf [kflyjv nhegt ujcgjlbyf,
B ljkuj jy kt;fk pf,hjityysq gjnjv
D gj[jlyjq kfdrt fhvzybyf/

Ntgthm hjlys[ yj;jy, bp,bns[ yf djqyt,
Kbity uthjz cgenybr ,tlysq,
Buheirjq pjkjnjq jy ,ktotn yf cntyt —
Eds, ,tcckfdysq b ,tpdhtlysq!

Ybrnj ghbdsxyj/, pf,jnkbdjq herjq
Tuj yt xbcnbn, yt kfcrftn,
B yflgbcb tuj, vjkzcm gthtl pfhtq,
Ybrnj c ecthlmtv yt xbnftn///

D yfi dtr bpyt;tyysq yt nfr kb ns, gj'n,
Cdjt enhfnbk yfpyfxtymt,
Yf pkfnj ghjvtyzd ne dkfcnm, rjnjhjq cdtn
Dybvfk d ytvjv ,kfujujdtymt?

,sdfkj, vthysq pder ndjb[ vjuexb[ ckjd
Djcgkfvtyzk ,jqwf lkz ,bnds,
Jy ye;ty ,sk njkgt, rfr xfif lkz gbhjd,
Rfr abvbfv d xfcs vjkbnds/

Ndjq cnb[, rfr ,j;bq le[, yjcbkcz yfl njkgjq
B, jnpsd vscktq ,kfujhjlys[,
Pdexfk, rfr rjkjrjk yf ,fiyt dtxtdjq
Dj lyb njh;tcnd b ,tl yfhjlys[/

Yj crexty yfv ghjcnjq b ujhlsq ndjq zpsr,
Yfc ntifn ,ktcnrb b j,vfys;
Rfr dtn[fz rhfcf, yfi dtn[bq vbh ghbdsr
Vjhobys ghznfnm gjl hevzys///

Ghjcytimcz km ns jgznm, jcvtzyysq ghjhjr!
Bkm ybrjulf, yf ujkjc votymz,
Bp pjkjns[ yj;jy yt dshdtim cdjq rkbyjr,
Gjrhsnsq h;fdxbyjq ghtphtymz?//