Иван БунинОсыпаются астры в садах

Иван Бунин [bunin]

Осыпаются астры в садах,
Стройный клен под окошком желтеет,
И холодный туман на полях
4 Целый день неподвижно белеет.
Ближний лес затихает, и в нем
Показалися всюду просветы,
И красив он в уборе своем,
8 Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвой
В этих чащах не слышно ни звука...
Осень веет тоской,
12 Осень веет разлукой!
Поброди же в последние дни
По аллее, давно молчаливой,
И с любовью и с грустью взгляни
16 На знакомые нивы.
В тишине деревенских ночей
И в молчанье осенней полночи
Вспомни песни, что пел соловей,
20 Вспомни летние ночи
И подумай, что годы идут,
Что с весной, как минует ненастье,
Нам они не вернут
24 Обманувшего счастья...

Другие анализы стихотворений Ивана Бунина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

осень вспомнить ночь листва веять

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

646

Количество символов без пробелов

539

Количество слов

107

Количество уникальных слов

82

Количество значимых слов

38

Количество стоп-слов

40

Количество строк

24

Количество строф

1

Водность

64,5 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

веять

2

1,87 %

вспомнить

2

1,87 %

листва

2

1,87 %

ночь

2

1,87 %

осень

2

1,87 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Osypayutsya astry v sadakh

Ivan Bunin

* * *

Osypayutsya astry v sadakh,
Stroyny klen pod okoshkom zhelteyet,
I kholodny tuman na polyakh
Tsely den nepodvizhno beleyet.
Blizhny les zatikhayet, i v nem
Pokazalisya vsyudu prosvety,
I krasiv on v ubore svoyem,
Zolotistoy listvoyu odety.
No pod etoy skvoznoyu listvoy
V etikh chashchakh ne slyshno ni zvuka...
Osen veyet toskoy,
Osen veyet razlukoy!
Pobrodi zhe v posledniye dni
Po alleye, davno molchalivoy,
I s lyubovyu i s grustyu vzglyani
Na znakomye nivy.
V tishine derevenskikh nochey
I v molchanye osenney polnochi
Vspomni pesni, chto pel solovey,
Vspomni letniye nochi
I podumay, chto gody idut,
Chto s vesnoy, kak minuyet nenastye,
Nam oni ne vernut
Obmanuvshego schastya...

Jcsgf/ncz fcnhs d cflf[

Bdfy ,eyby

* * *

Jcsgf/ncz fcnhs d cflf[,
Cnhjqysq rkty gjl jrjirjv ;tknttn,
B [jkjlysq nevfy yf gjkz[
Wtksq ltym ytgjldb;yj ,tkttn/
,kb;ybq ktc pfnb[ftn, b d ytv
Gjrfpfkbcz dc/le ghjcdtns,
B rhfcbd jy d e,jht cdjtv,
Pjkjnbcnjq kbcndj/ jltnsq/
Yj gjl 'njq crdjpyj/ kbcndjq
D 'nb[ xfof[ yt cksiyj yb pderf///
Jctym dttn njcrjq,
Jctym dttn hfpkerjq!
Gj,hjlb ;t d gjcktlybt lyb
Gj fkktt, lfdyj vjkxfkbdjq,
B c k/,jdm/ b c uhecnm/ dpukzyb
Yf pyfrjvst ybds/
D nbibyt lthtdtycrb[ yjxtq
B d vjkxfymt jctyytq gjkyjxb
Dcgjvyb gtcyb, xnj gtk cjkjdtq,
Dcgjvyb ktnybt yjxb
B gjlevfq, xnj ujls blen,
Xnj c dtcyjq, rfr vbyetn ytyfcnmt,
Yfv jyb yt dthyen
J,vfyedituj cxfcnmz///