Василий ЖуковскийОпять ты здесь, мой благодатный Гений (Двенадцать спящих дев)

Василий Жуковский [zhukovsky]

Опять ты здесь, мой благодатный Гений,
Воздушная подруга юных дней;
Опять с толпой знакомых привидений
4 Теснишься ты, Мечта, к душе моей...
Приди ж, о друг! дай прежних вдохновений.
Минувшею мне жизнию повей,
Побудь со мной, продли очарованья,
8 Дай сладкого вкусить воспоминанья.

Ты образы веселых лет примчала —
И много милых теней восстает;
И то, чем жизнь столь некогда пленяла,
12 Что Рок, отняв, назад не отдает,
То все опять душа моя узнала;
Проснулась Скорбь, и Жалоба зовет
Сопутников, с пути сошедших прежде
16 И здесь вотще поверивших надежде.

К ним не дойдут последней песни звуки;
Рассеян круг, где первую я пел;
Не встретят их простертые к ним руки;
20 Прекрасный сон их жизни улетел.
Других умчал могущий Дух разлуки;
Счастливый край, их знавший, опустел;
Разбросаны по всем дорогам мира —
24 Не им поет задумчивая лира.

И снова в томном сердце воскресает
Стремленье в оный таинственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,
28 Чуть слышимый, как Гения полет;
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам прежних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным,
32 Отжившее, как прежде, оживленным.

Другие анализы стихотворений Василия Жуковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все душа петь опять прежний дать лира прежде гений

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 091

Количество символов без пробелов

916

Количество слов

170

Количество уникальных слов

130

Количество значимых слов

56

Количество стоп-слов

56

Количество строк

32

Количество строф

4

Водность

67,1 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

опять

4

2,35 %

все

3

1,76 %

гений

2

1,18 %

дать

2

1,18 %

душа

2

1,18 %

лира

2

1,18 %

петь

2

1,18 %

прежде

2

1,18 %

прежний

2

1,18 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Opyat ty zdes, moy blagodatny Geny

Vasily Zhukovsky

Dvenadtsat spyashchikh dev

Opyat ty zdes, moy blagodatny Geny,
Vozdushnaya podruga yunykh dney;
Opyat s tolpoy znakomykh privideny
Tesnishsya ty, Mechta, k dushe moyey...
Pridi zh, o drug! day prezhnikh vdokhnoveny.
Minuvsheyu mne zhizniyu povey,
Pobud so mnoy, prodli ocharovanya,
Day sladkogo vkusit vospominanya.

Ty obrazy veselykh let primchala —
I mnogo milykh teney vosstayet;
I to, chem zhizn stol nekogda plenyala,
Chto Rok, otnyav, nazad ne otdayet,
To vse opyat dusha moya uznala;
Prosnulas Skorb, i Zhaloba zovet
Soputnikov, s puti soshedshikh prezhde
I zdes votshche poverivshikh nadezhde.

K nim ne doydut posledney pesni zvuki;
Rasseyan krug, gde pervuyu ya pel;
Ne vstretyat ikh prostertye k nim ruki;
Prekrasny son ikh zhizni uletel.
Drugikh umchal mogushchy Dukh razluki;
Schastlivy kray, ikh znavshy, opustel;
Razbrosany po vsem dorogam mira —
Ne im poyet zadumchivaya lira.

I snova v tomnom serdtse voskresayet
Stremlenye v ony tainstvenny svet;
Davnishny glas na lire ozhivayet,
Chut slyshimy, kak Genia polet;
I dushu khladnuyu razogrevayet
Opyat toska po blagam prezhnikh let:
Vse blizkoye mne zritsya otdalennym,
Otzhivsheye, kak prezhde, ozhivlennym.

Jgznm ns pltcm, vjq ,kfujlfnysq Utybq

Dfcbkbq ;erjdcrbq

Ldtyflwfnm cgzob[ ltd

Jgznm ns pltcm, vjq ,kfujlfnysq Utybq,
Djpleiyfz gjlheuf /ys[ lytq;
Jgznm c njkgjq pyfrjvs[ ghbdbltybq
Ntcybimcz ns, Vtxnf, r leit vjtq///
Ghblb ;, j lheu! lfq ght;yb[ dlj[yjdtybq/
Vbyedit/ vyt ;bpyb/ gjdtq,
Gj,elm cj vyjq, ghjlkb jxfhjdfymz,
Lfq ckflrjuj drecbnm djcgjvbyfymz/

Ns j,hfps dtctks[ ktn ghbvxfkf —
B vyjuj vbks[ ntytq djccnftn;
B nj, xtv ;bpym cnjkm ytrjulf gktyzkf,
Xnj Hjr, jnyzd, yfpfl yt jnlftn,
Nj dct jgznm leif vjz epyfkf;
Ghjcyekfcm Crjh,m, b ;fkj,f pjdtn
Cjgenybrjd, c genb cjitlib[ ght;lt
B pltcm djnot gjdthbdib[ yflt;lt/

R ybv yt ljqlen gjcktlytq gtcyb pderb;
Hfcctzy rheu, ult gthde/ z gtk;
Yt dcnhtnzn b[ ghjcnthnst r ybv herb;
Ghtrhfcysq cjy b[ ;bpyb ektntk/
Lheub[ evxfk vjueobq Le[ hfpkerb;
Cxfcnkbdsq rhfq, b[ pyfdibq, jgecntk;
Hfp,hjcfys gj dctv ljhjufv vbhf —
Yt bv gjtn pflevxbdfz kbhf/

B cyjdf d njvyjv cthlwt djcrhtcftn
Cnhtvktymt d jysq nfbycndtyysq cdtn;
Lfdybiybq ukfc yf kbht j;bdftn,
Xenm cksibvsq, rfr Utybz gjktn;
B leie [kflye/ hfpjuhtdftn
Jgznm njcrf gj ,kfufv ght;yb[ ktn:
Dct ,kbprjt vyt phbncz jnlfktyysv,
Jn;bditt, rfr ght;lt, j;bdktyysv/