Анна АхматоваОпять поминальный приблизился час

Анна Ахматова [akhmatova]

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
4 И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Хотелось бы всех поименно назвать,
8 Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
12 О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же оне поминают меня
16 В канун моего погребального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
20 Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась
(Последняя с морем разорвана связь),
Ни в царском саду у заветного пня,
24 Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
28 Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
32 Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Другие анализы стихотворений Анны Ахматовой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

пусть час забыть море

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 164

Количество символов без пробелов

963

Количество слов

200

Количество уникальных слов

143

Количество значимых слов

47

Количество стоп-слов

93

Количество строк

34

Количество строф

1

Водность

76,5 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

забыть

3

1,50 %

пусть

3

1,50 %

море

2

1,00 %

час

2

1,00 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Opyat pominalny priblizilsya chas

Anna Akhmatova

* * *

Opyat pominalny priblizilsya chas.
Ya vizhu, ya slyshu, ya chuvstvuyu vas:
I tu, chto yedva do okna doveli,
I tu, chto rodimoy ne topchet zemli,
I tu, chto krasivoy tryakhnuv golovoy,
Skazala: «Syuda prikhozhu, kak domoy».
Khotelos by vsekh poimenno nazvat,
Da otnyali spisok, i negde uznat.
Dlya nikh sotkala ya shiroky pokrov
Iz bednykh, u nikh zhe podslushannykh slov.
O nikh vspominayu vsegda i vezde,
O nikh ne zabudu i v novoy bede,
I yesli zazhmut moy izmuchenny rot,
Kotorym krichit stomilonny narod,
Pust tak zhe one pominayut menya
V kanun moyego pogrebalnogo dnya.
A yesli kogda-nibud v etoy strane
Vozdvignut zadumayut pamyatnik mne,
Soglasye na eto dayu torzhestvo,
No tolko s uslovyem — ne stavit yego
Ni okolo morya, gde ya rodilas
(Poslednyaya s morem razorvana svyaz),
Ni v tsarskom sadu u zavetnogo pnya,
Gde ten bezuteshnaya ishchet menya,
A zdes, gde stoyala ya trista chasov
I gde dlya menya ne otkryli zasov.
Zatem, chto i v smerti blazhennoy boyus
Zabyt gromykhaniye chernykh marus,
Zabyt, kak postylaya khlopala dver
I vyla starukha, kak raneny zver.
I pust s nepodvizhnykh i bronzovykh vek
Kak slezy struitsya podtayavshy sneg,
I golub tyuremny pust gulit vdali,
I tikho idut po Neve korabli.

Jgznm gjvbyfkmysq ghb,kbpbkcz xfc

Fyyf F[vfnjdf

* * *

Jgznm gjvbyfkmysq ghb,kbpbkcz xfc/
Z db;e, z cksie, z xedcnde/ dfc:
B ne, xnj tldf lj jryf ljdtkb,
B ne, xnj hjlbvjq yt njgxtn ptvkb,
B ne, xnj rhfcbdjq nhz[yed ujkjdjq,
Crfpfkf: «C/lf ghb[j;e, rfr ljvjq»/
[jntkjcm ,s dct[ gjbvtyyj yfpdfnm,
Lf jnyzkb cgbcjr, b ytult epyfnm/
Lkz yb[ cjnrfkf z ibhjrbq gjrhjd
Bp ,tlys[, e yb[ ;t gjlckeifyys[ ckjd/
J yb[ dcgjvbyf/ dctulf b dtplt,
J yb[ yt pf,ele b d yjdjq ,tlt,
B tckb pf;ven vjq bpvextyysq hjn,
Rjnjhsv rhbxbn cnjvbkmjyysq yfhjl,
Gecnm nfr ;t jyt gjvbyf/n vtyz
D rfyey vjtuj gjuht,fkmyjuj lyz/
F tckb rjulf-yb,elm d 'njq cnhfyt
Djpldbuyenm pflevf/n gfvznybr vyt,
Cjukfcmt yf 'nj lf/ njh;tcndj,
Yj njkmrj c eckjdmtv — yt cnfdbnm tuj
Yb jrjkj vjhz, ult z hjlbkfcm
(Gjcktlyzz c vjhtv hfpjhdfyf cdzpm),
Yb d wfhcrjv cfle e pfdtnyjuj gyz,
Ult ntym ,tpentiyfz botn vtyz,
F pltcm, ult cnjzkf z nhbcnf xfcjd
B ult lkz vtyz yt jnrhskb pfcjd/
Pfntv, xnj b d cvthnb ,kf;tyyjq ,j/cm
Pf,snm uhjvs[fybt xthys[ vfhecm,
Pf,snm, rfr gjcnskfz [kjgfkf ldthm
B dskf cnfhe[f, rfr hfytysq pdthm/
B gecnm c ytgjldb;ys[ b ,hjypjds[ dtr
Rfr cktps cnhebncz gjlnfzdibq cytu,
B ujke,m n/htvysq gecnm uekbn dlfkb,
B nb[j blen gj Ytdt rjhf,kb/