Александр БлокОна, как прежде, захотела

Александр Блок [blok]

Она, как прежде, захотела
Вдохнуть дыхание свое
В мое измученное тело,
4 В мое холодное жилье.

Как небо, встала надо мною,
А я не мог навстречу ей
Пошевелить больной рукою,
8 Сказать, что тосковал о ней...

Смотрел я тусклыми глазами,
Как надо мной она грустит,
И больше не было меж нами
12 Ни слов, ни счастья, ни обид...

Земное сердце уставало
Так много лет, так много дней...
Земное счастье запоздало
16 На тройке бешеной своей!

Я, наконец, смертельно болен,
Дышу иным, иным томлюсь,
Закатом солнечным доволен
20 И вечной ночи не боюсь...

Мне вечность заглянула в очи,
Покой на сердце низвела,
Прохладной влагой синей ночи
24 Костер волненья залила...

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сердце много ночь больной иной земной

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

643

Количество символов без пробелов

535

Количество слов

103

Количество уникальных слов

74

Количество значимых слов

24

Количество стоп-слов

47

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

76,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

много

3

2,91 %

больной

2

1,94 %

земной

2

1,94 %

иной

2

1,94 %

ночь

2

1,94 %

сердце

2

1,94 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ona, kak prezhde, zakhotela

Aleksandr Blok

* * *

Ona, kak prezhde, zakhotela
Vdokhnut dykhaniye svoye
V moye izmuchennoye telo,
V moye kholodnoye zhilye.

Kak nebo, vstala nado mnoyu,
A ya ne mog navstrechu yey
Poshevelit bolnoy rukoyu,
Skazat, chto toskoval o ney...

Smotrel ya tusklymi glazami,
Kak nado mnoy ona grustit,
I bolshe ne bylo mezh nami
Ni slov, ni schastya, ni obid...

Zemnoye serdtse ustavalo
Tak mnogo let, tak mnogo dney...
Zemnoye schastye zapozdalo
Na troyke beshenoy svoyey!

Ya, nakonets, smertelno bolen,
Dyshu inym, inym tomlyus,
Zakatom solnechnym dovolen
I vechnoy nochi ne boyus...

Mne vechnost zaglyanula v ochi,
Pokoy na serdtse nizvela,
Prokhladnoy vlagoy siney nochi
Koster volnenya zalila...

Jyf, rfr ght;lt, pf[jntkf

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Jyf, rfr ght;lt, pf[jntkf
Dlj[yenm ls[fybt cdjt
D vjt bpvextyyjt ntkj,
D vjt [jkjlyjt ;bkmt/

Rfr yt,j, dcnfkf yflj vyj/,
F z yt vju yfdcnhtxe tq
Gjitdtkbnm ,jkmyjq herj/,
Crfpfnm, xnj njcrjdfk j ytq///

Cvjnhtk z necrksvb ukfpfvb,
Rfr yflj vyjq jyf uhecnbn,
B ,jkmit yt ,skj vt; yfvb
Yb ckjd, yb cxfcnmz, yb j,bl///

Ptvyjt cthlwt ecnfdfkj
Nfr vyjuj ktn, nfr vyjuj lytq///
Ptvyjt cxfcnmt pfgjplfkj
Yf nhjqrt ,tityjq cdjtq!

Z, yfrjytw, cvthntkmyj ,jkty,
Lsie bysv, bysv njvk/cm,
Pfrfnjv cjkytxysv ljdjkty
B dtxyjq yjxb yt ,j/cm///

Vyt dtxyjcnm pfukzyekf d jxb,
Gjrjq yf cthlwt ybpdtkf,
Ghj[kflyjq dkfujq cbytq yjxb
Rjcnth djkytymz pfkbkf///