Константин БальмонтО, люди, я к вам обращаюсь, ко всем (К людям)

Константин Бальмонт [balmont]

О, люди, я к вам обращаюсь, ко всем,
Узнайте, что был я несчастен и нем,
Но раз полюбил я возвышенность гор,
4 И все полюбил я и понял с тех пор.

Я понял, но сердцем, — о, нет, не умом,
Я знаю, что радостен царственный гром,
Что молния губит людей и зверей,
8 Но мир наш вдвойне обольстителен с ней.

Мне нравится все, что Земля мне дала,
Все сложные ткани и блага и зла,
Всего я касался, всему я молюсь,
12 Ручьем я смеялся, но с Морем сольюсь.

И снова под властью горячих лучей
С высот оборвется звенящий ручей.
Есть мудрость, но жизнь не распутал никто,
16 Всем мудрым, всем мертвым скажу я: «Не то!»

Есть что-то, что выше всех знаний и слов,
И я отвергаю слова мудрецов,
Я знаю и чувствую только одно,
20 Что пьяно оно, мировое вино.

Когда же упьюсь я вином мировым,
Умру и воскресну и буду живым,
И буду я с юными утренним вновь...
24 О, люди, я чувствую только Любовь!

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все вино знать оно чувствовать полюбить мировой

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

863

Количество символов без пробелов

698

Количество слов

159

Количество уникальных слов

92

Количество значимых слов

33

Количество стоп-слов

84

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

79,2 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

10,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

6

3,77 %

вино

2

1,26 %

знать

2

1,26 %

мировой

2

1,26 %

оно

2

1,26 %

полюбить

2

1,26 %

чувствовать

2

1,26 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

O, lyudi, ya k vam obrashchayus, ko vsem

Konstantin Balmont

K lyudyam

O, lyudi, ya k vam obrashchayus, ko vsem,
Uznayte, chto byl ya neschasten i nem,
No raz polyubil ya vozvyshennost gor,
I vse polyubil ya i ponyal s tekh por.

Ya ponyal, no serdtsem, — o, net, ne umom,
Ya znayu, chto radosten tsarstvenny grom,
Chto molnia gubit lyudey i zverey,
No mir nash vdvoyne obolstitelen s ney.

Mne nravitsya vse, chto Zemlya mne dala,
Vse slozhnye tkani i blaga i zla,
Vsego ya kasalsya, vsemu ya molyus,
Ruchyem ya smeyalsya, no s Morem solyus.

I snova pod vlastyu goryachikh luchey
S vysot oborvetsya zvenyashchy ruchey.
Yest mudrost, no zhizn ne rasputal nikto,
Vsem mudrym, vsem mertvym skazhu ya: «Ne to!»

Yest chto-to, chto vyshe vsekh znany i slov,
I ya otvergayu slova mudretsov,
Ya znayu i chuvstvuyu tolko odno,
Chto pyano ono, mirovoye vino.

Kogda zhe upyus ya vinom mirovym,
Umru i voskresnu i budu zhivym,
I budu ya s yunymi utrennim vnov...
O, lyudi, ya chuvstvuyu tolko Lyubov!

J, k/lb, z r dfv j,hfof/cm, rj dctv

Rjycnfynby ,fkmvjyn

R k/lzv

J, k/lb, z r dfv j,hfof/cm, rj dctv,
Epyfqnt, xnj ,sk z ytcxfcnty b ytv,
Yj hfp gjk/,bk z djpdsityyjcnm ujh,
B dct gjk/,bk z b gjyzk c nt[ gjh/

Z gjyzk, yj cthlwtv, — j, ytn, yt evjv,
Z pyf/, xnj hfljcnty wfhcndtyysq uhjv,
Xnj vjkybz ue,bn k/ltq b pdthtq,
Yj vbh yfi dldjqyt j,jkmcnbntkty c ytq/

Vyt yhfdbncz dct, xnj Ptvkz vyt lfkf,
Dct ckj;yst nrfyb b ,kfuf b pkf,
Dctuj z rfcfkcz, dctve z vjk/cm,
Hexmtv z cvtzkcz, yj c Vjhtv cjkm/cm/

B cyjdf gjl dkfcnm/ ujhzxb[ kextq
C dscjn j,jhdtncz pdtyzobq hextq/
Tcnm velhjcnm, yj ;bpym yt hfcgenfk ybrnj,
Dctv velhsv, dctv vthndsv crf;e z: «Yt nj!»

Tcnm xnj-nj, xnj dsit dct[ pyfybq b ckjd,
B z jndthuf/ ckjdf velhtwjd,
Z pyf/ b xedcnde/ njkmrj jlyj,
Xnj gmzyj jyj, vbhjdjt dbyj/

Rjulf ;t egm/cm z dbyjv vbhjdsv,
Evhe b djcrhtcye b ,ele ;bdsv,
B ,ele z c /ysvb enhtyybv dyjdm///
J, k/lb, z xedcnde/ njkmrj K/,jdm!