Гавриил ДержавинО домовитая Ласточка (Ласточка)

Гавриил Державин [derzhavin]

О домовитая Ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь красно-бела, касаточка,
4 Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнездышком сидя поешь,
Крылышками движешь, трепещешь,
8 Колокольчиком в горлышке бьешь.
Ты часто по воздуху вьешься,
В нем смелые круги даешь;
Иль стелешься долу, несешься,
12 Иль в небе простряся плывешь.
Ты часто во зеркале водном
Под рдяной играешь зарей,
На зыбком лазуре бездонном
16 Тенью мелькаешь твоей.
Ты часто, как молния, реешь
Мгновенно туды и сюды;
Сама за собой не успеешь
20 Невидимы видеть следы, —
Но видишь там всю ты вселенну,
Как будто с высот на ковре:
Там башню, как жар, позлащенну,
24 В чешуйчатом флот там сребре;
Там рощи в одежде зеленой,
Там нивы в венце золотом,
Там холм, синий лес отдаленный,
28 Там мошки толкутся столпом;
Там гнутся с утеса в понт воды,
Там ластятся струи к берегам.
Всю прелесть ты видишь природы,
32 Зришь лета роскошного храм;
Но видишь и бури ты черны
И осени скучной приход;
И прячешься в бездны подземны,
36 Хладея зимою, как лед.
Во мраке лежишь бездыханна, —
Но только лишь придет весна
И роза вздохнет лишь румяна,
40 Встаешь ты от смертного сна;
Встанешь, откроешь зеницы
И новый луч жизни ты пьешь;
Сизы расправя косицы,
44 Ты новое солнце поешь.
Душа моя! гостья ты мира:
Не ты ли перната сия? —
Воспой же бессмертие, лира!
48 Восстану, восстану и я, —
Восстану — и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?

Другие анализы стихотворений Гавриила Державина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

лишь иль бездна частый восстать гостья поесть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 368

Количество символов без пробелов

1 139

Количество слов

224

Количество уникальных слов

163

Количество значимых слов

85

Количество стоп-слов

80

Количество строк

50

Количество строф

1

Водность

62,1 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

4,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

частый

4

1,79 %

восстать

3

1,34 %

бездна

2

0,89 %

гостья

2

0,89 %

иль

2

0,89 %

лишь

2

0,89 %

поесть

2

0,89 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

O domovitaya Lastochka

Gavriil Derzhavin

Lastochka

O domovitaya Lastochka!
O milosizaya ptichka!
Grud krasno-bela, kasatochka,
Letnyaya gostya, pevichka!
Ty chasto po krovlyam shchebechesh,
Nad gnezdyshkom sidya poyesh,
Krylyshkami dvizhesh, trepeshchesh,
Kolokolchikom v gorlyshke byesh.
Ty chasto po vozdukhu vyeshsya,
V nem smelye krugi dayesh;
Il steleshsya dolu, neseshsya,
Il v nebe prostryasya plyvesh.
Ty chasto vo zerkale vodnom
Pod rdyanoy igrayesh zarey,
Na zybkom lazure bezdonnom
Tenyu melkayesh tvoyey.
Ty chasto, kak molnia, reyesh
Mgnovenno tudy i syudy;
Sama za soboy ne uspeyesh
Nevidimy videt sledy, —
No vidish tam vsyu ty vselennu,
Kak budto s vysot na kovre:
Tam bashnyu, kak zhar, pozlashchennu,
V cheshuychatom flot tam srebre;
Tam roshchi v odezhde zelenoy,
Tam nivy v ventse zolotom,
Tam kholm, siny les otdalenny,
Tam moshki tolkutsya stolpom;
Tam gnutsya s utesa v pont vody,
Tam lastyatsya strui k beregam.
Vsyu prelest ty vidish prirody,
Zrish leta roskoshnogo khram;
No vidish i buri ty cherny
I oseni skuchnoy prikhod;
I pryacheshsya v bezdny podzemny,
Khladeya zimoyu, kak led.
Vo mrake lezhish bezdykhanna, —
No tolko lish pridet vesna
I roza vzdokhnet lish rumyana,
Vstayesh ty ot smertnogo sna;
Vstanesh, otkroyesh zenitsy
I novy luch zhizni ty pyesh;
Sizy raspravya kositsy,
Ty novoye solntse poyesh.
Dusha moya! gostya ty mira:
Ne ty li pernata sia? —
Vospoy zhe bessmertiye, lira!
Vosstanu, vosstanu i ya, —
Vosstanu — i v bezdne efira
Uvizhu l tebya ya, Plenira?

J ljvjdbnfz Kfcnjxrf

Ufdhbbk Lth;fdby

Kfcnjxrf

J ljvjdbnfz Kfcnjxrf!
J vbkjcbpfz gnbxrf!
Uhelm rhfcyj-,tkf, rfcfnjxrf,
Ktnyzz ujcnmz, gtdbxrf!
Ns xfcnj gj rhjdkzv ot,txtim,
Yfl uytplsirjv cblz gjtim,
Rhsksirfvb ldb;tim, nhtgtotim,
Rjkjrjkmxbrjv d ujhksirt ,mtim/
Ns xfcnj gj djple[e dmtimcz,
D ytv cvtkst rheub lftim;
Bkm cntktimcz ljke, ytctimcz,
Bkm d yt,t ghjcnhzcz gksdtim/
Ns xfcnj dj pthrfkt djlyjv
Gjl hlzyjq buhftim pfhtq,
Yf ps,rjv kfpeht ,tpljyyjv
Ntym/ vtkmrftim ndjtq/
Ns xfcnj, rfr vjkybz, httim
Vuyjdtyyj nels b c/ls;
Cfvf pf cj,jq yt ecgttim
Ytdblbvs dbltnm cktls, —
Yj dblbim nfv dc/ ns dctktyye,
Rfr ,elnj c dscjn yf rjdht:
Nfv ,fiy/, rfr ;fh, gjpkfotyye,
D xtieqxfnjv akjn nfv cht,ht;
Nfv hjob d jlt;lt ptktyjq,
Nfv ybds d dtywt pjkjnjv,
Nfv [jkv, cbybq ktc jnlfktyysq,
Nfv vjirb njkrencz cnjkgjv;
Nfv uyencz c entcf d gjyn djls,
Nfv kfcnzncz cnheb r ,thtufv/
Dc/ ghtktcnm ns dblbim ghbhjls,
Phbim ktnf hjcrjiyjuj [hfv;
Yj dblbim b ,ehb ns xthys
B jctyb crexyjq ghb[jl;
B ghzxtimcz d ,tplys gjlptvys,
[kfltz pbvj/, rfr ktl/
Dj vhfrt kt;bim ,tpls[fyyf, —
Yj njkmrj kbim ghbltn dtcyf
B hjpf dplj[ytn kbim hevzyf,
Dcnftim ns jn cvthnyjuj cyf;
Dcnfytim, jnrhjtim ptybws
B yjdsq kex ;bpyb ns gmtim;
Cbps hfcghfdz rjcbws,
Ns yjdjt cjkywt gjtim/
Leif vjz! ujcnmz ns vbhf:
Yt ns kb gthyfnf cbz? —
Djcgjq ;t ,tccvthnbt, kbhf!
Djccnfye, djccnfye b z, —
Djccnfye — b d ,tplyt 'abhf
Edb;e km nt,z z, Gktybhf?