Велимир ХлебниковО чем поешь ты, птичка в клетке (Птичка в клетке)

Велимир Хлебников [khlebnikov]

О чем поешь ты, птичка в клетке?
О том ли, как попалась в сетку?
Как гнездышко ты вила?
4 Как тебя с подружкой клетка разлучила?
Или о счастии твоем
В милом гнездышке своем?
Или как мушек ты ловила
8 И их деткам носила?
О свободе ли, лесах,
О высоких ли холмах,
О лугах ли зеленых,
12 О полях ли просторных?
Скучно бедняжке на жердочке сидеть
И из оконца на солнце глядеть.
В солнечные дни ты купаешься,
16 Песней чудной заливаешься,
Старое вспоминаешь,
Свое горе забываешь,
Семечки клюешь,
20 Жадно водичку пьешь.

Другие анализы стихотворений Велимира Хлебникова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

клетка гнездышко

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

502

Количество символов без пробелов

416

Количество слов

86

Количество уникальных слов

60

Количество значимых слов

29

Количество стоп-слов

38

Количество строк

20

Количество строф

1

Водность

66,3 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

5,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

гнездышко

2

2,33 %

клетка

2

2,33 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

O chem poyesh ty, ptichka v kletke

Velimir Khlebnikov

Ptichka v kletke

O chem poyesh ty, ptichka v kletke?
O tom li, kak popalas v setku?
Kak gnezdyshko ty vila?
Kak tebya s podruzhkoy kletka razluchila?
Ili o schastii tvoyem
V milom gnezdyshke svoyem?
Ili kak mushek ty lovila
I ikh detkam nosila?
O svobode li, lesakh,
O vysokikh li kholmakh,
O lugakh li zelenykh,
O polyakh li prostornykh?
Skuchno bednyazhke na zherdochke sidet
I iz okontsa na solntse glyadet.
V solnechnye dni ty kupayeshsya,
Pesney chudnoy zalivayeshsya,
Staroye vspominayesh,
Svoye gore zabyvayesh,
Semechki klyuyesh,
Zhadno vodichku pyesh.

J xtv gjtim ns, gnbxrf d rktnrt

Dtkbvbh [kt,ybrjd

Gnbxrf d rktnrt

J xtv gjtim ns, gnbxrf d rktnrt?
J njv kb, rfr gjgfkfcm d ctnre?
Rfr uytplsirj ns dbkf?
Rfr nt,z c gjlhe;rjq rktnrf hfpkexbkf?
Bkb j cxfcnbb ndjtv
D vbkjv uytplsirt cdjtv?
Bkb rfr veitr ns kjdbkf
B b[ ltnrfv yjcbkf?
J cdj,jlt kb, ktcf[,
J dscjrb[ kb [jkvf[,
J keuf[ kb ptktys[,
J gjkz[ kb ghjcnjhys[?
Crexyj ,tlyz;rt yf ;thljxrt cbltnm
B bp jrjywf yf cjkywt ukzltnm/
D cjkytxyst lyb ns regftimcz,
Gtcytq xelyjq pfkbdftimcz,
Cnfhjt dcgjvbyftim,
Cdjt ujht pf,sdftim,
Ctvtxrb rk/tim,
;flyj djlbxre gmtim/