Николай ГумилевОчарован соблазнами жизни (Завещание)

Николай Гумилев [gumilev]

Очарован соблазнами жизни,
Не хочу я растаять во мгле,
Не хочу я вернуться к отчизне,
4 К усыпляющей, мертвой земле.

Пусть высоко на розовой влаге
Вечереющих горных озер
Молодые и строгие маги
8 Кипарисовый сложат костер

И покорно, склоняясь, положат
На него мой закутанный труп,
Чтоб смотрел я с последнего ложа
12 С затаенной усмешкою губ.

И когда заревое чуть тронет
Темным золотом мраморный мол,
Пусть задумчивый факел уронит
16 Благовонье пылающих смол.

И свирель тишину опечалит,
И серебряный гонг заревет,
В час, когда задрожит и отчалит
20 Огневеющий траурный плот.

Словно демон в лесу волхвований,
Снова вспыхнет мое бытие,
От мучительных красных лобзаний
24 Зашевелится тело мое.

И пока к пустоте или раю
Необорный не бросит меня,
Я еще один раз отпылаю
28 Упоительной жизнью огня.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

пусть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

779

Количество символов без пробелов

653

Количество слов

120

Количество уникальных слов

98

Количество значимых слов

48

Количество стоп-слов

38

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

60,0 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

2,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

пусть

2

1,67 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ocharovan soblaznami zhizni

Nikolay Gumilev

Zaveshchaniye

Ocharovan soblaznami zhizni,
Ne khochu ya rastayat vo mgle,
Ne khochu ya vernutsya k otchizne,
K usyplyayushchey, mertvoy zemle.

Pust vysoko na rozovoy vlage
Vechereyushchikh gornykh ozer
Molodye i strogiye magi
Kiparisovy slozhat koster

I pokorno, sklonyayas, polozhat
Na nego moy zakutanny trup,
Chtob smotrel ya s poslednego lozha
S zatayennoy usmeshkoyu gub.

I kogda zarevoye chut tronet
Temnym zolotom mramorny mol,
Pust zadumchivy fakel uronit
Blagovonye pylayushchikh smol.

I svirel tishinu opechalit,
I serebryany gong zarevet,
V chas, kogda zadrozhit i otchalit
Ogneveyushchy traurny plot.

Slovno demon v lesu volkhvovany,
Snova vspykhnet moye bytiye,
Ot muchitelnykh krasnykh lobzany
Zashevelitsya telo moye.

I poka k pustote ili rayu
Neoborny ne brosit menya,
Ya yeshche odin raz otpylayu
Upoitelnoy zhiznyu ognya.

Jxfhjdfy cj,kfpyfvb ;bpyb

Ybrjkfq Uevbktd

Pfdtofybt

Jxfhjdfy cj,kfpyfvb ;bpyb,
Yt [jxe z hfcnfznm dj vukt,
Yt [jxe z dthyenmcz r jnxbpyt,
R ecsgkz/otq, vthndjq ptvkt/

Gecnm dscjrj yf hjpjdjq dkfut
Dtxtht/ob[ ujhys[ jpth
Vjkjlst b cnhjubt vfub
Rbgfhbcjdsq ckj;fn rjcnth

B gjrjhyj, crkjyzzcm, gjkj;fn
Yf ytuj vjq pfrenfyysq nheg,
Xnj, cvjnhtk z c gjcktlytuj kj;f
C pfnftyyjq ecvtirj/ ue,/

B rjulf pfhtdjt xenm nhjytn
Ntvysv pjkjnjv vhfvjhysq vjk,
Gecnm pflevxbdsq afrtk ehjybn
,kfujdjymt gskf/ob[ cvjk/

B cdbhtkm nbibye jgtxfkbn,
B ctht,hzysq ujyu pfhtdtn,
D xfc, rjulf pflhj;bn b jnxfkbn
Juytdt/obq nhfehysq gkjn/

Ckjdyj ltvjy d ktce djk[djdfybq,
Cyjdf dcgs[ytn vjt ,snbt,
Jn vexbntkmys[ rhfcys[ kj,pfybq
Pfitdtkbncz ntkj vjt/

B gjrf r gecnjnt bkb hf/
Ytj,jhysq yt ,hjcbn vtyz,
Z tot jlby hfp jngskf/
Egjbntkmyjq ;bpym/ juyz/