Николай НекрасовНу, пошел же, ради бога (Школьник)

Николай Некрасов [nekrasov]

— Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога...
4 — Эй, садись ко мне, дружок!

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
8 Это многих славный путь.

Вижу я в котомке книжку.
Так учиться ты идешь...
Знаю: батька на сынишку
12 Издержал последний грош.

Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
16 Подарила на чаек.

Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый —
20 Не робей, не пропадешь!

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
24 Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете —
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете —
28 Сон свершится наяву!

Там уж поприще широко:
Знай работай, да не трусь...
Вот за что тебя глубоко
32 Я люблю, родная Русь!

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
36 Столько славных то и знай, —

Столько добрых, благородных,
Сильных любящих душой,
Посреди тупых, холодных
40 И напыщенных собой!

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать любить душа иза добрый столько славный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

977

Количество символов без пробелов

802

Количество слов

159

Количество уникальных слов

121

Количество значимых слов

37

Количество стоп-слов

66

Количество строк

40

Количество строф

10

Водность

76,7 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

знать

4

2,52 %

добрый

2

1,26 %

душа

2

1,26 %

иза

2

1,26 %

любить

2

1,26 %

славный

2

1,26 %

столько

2

1,26 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nu, poshel zhe, radi boga

Nikolay Nekrasov

Shkolnik

— Nu, poshel zhe, radi boga!
Nebo, yelnik i pesok —
Neveselaya doroga...
— Ey, sadis ko mne, druzhok!

Nogi bosy, gryazno telo,
I yedva prikryta grud...
Ne stydisya! chto za delo?
Eto mnogikh slavny put.

Vizhu ya v kotomke knizhku.
Tak uchitsya ty idesh...
Znayu: batka na synishku
Izderzhal posledny grosh.

Znayu: staraya dyachikha
Otdala chetvertachok,
Chto proyezzhaya kupchikha
Podarila na chayek.

Ili, mozhet, ty dvorovy
Iz otpushchennykh?.. Nu, chto zh!
Sluchay tozhe uzh ne novy —
Ne robey, ne propadesh!

Skoro sam uznayesh v shkole,
Kak arkhangelsky muzhik
Po svoyey i bozhyey vole
Stal razumen i velik.

Ne bez dobrykh dush na svete —
Kto-nibud svezet v Moskvu,
Budesh v universitete —
Son svershitsya nayavu!

Tam uzh poprishche shiroko:
Znay rabotay, da ne trus...
Vot za chto tebya gluboko
Ya lyublyu, rodnaya Rus!

Ne bezdarna ta priroda,
Ne pogib yeshche tot kray,
Chto vyvodit iz naroda
Stolko slavnykh to i znay, —

Stolko dobrykh, blagorodnykh,
Silnykh lyubyashchikh dushoy,
Posredi tupykh, kholodnykh
I napyshchennykh soboy!

Ye, gjitk ;t, hflb ,juf

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Irjkmybr

— Ye, gjitk ;t, hflb ,juf!
Yt,j, tkmybr b gtcjr —
Ytdtctkfz ljhjuf///
— 'q, cflbcm rj vyt, lhe;jr!

Yjub ,jcs, uhzpyj ntkj,
B tldf ghbrhsnf uhelm///
Yt cnslbcz! xnj pf ltkj?
'nj vyjub[ ckfdysq genm/

Db;e z d rjnjvrt ryb;re/
Nfr exbnmcz ns bltim///
Pyf/: ,fnmrf yf csybire
Bplth;fk gjcktlybq uhji/

Pyf/: cnfhfz lmzxb[f
Jnlfkf xtndthnfxjr,
Xnj ghjtp;fz regxb[f
Gjlfhbkf yf xftr/

Bkb, vj;tn, ns ldjhjdsq
Bp jngeotyys[?// Ye, xnj ;!
Ckexfq nj;t e; yt yjdsq —
Yt hj,tq, yt ghjgfltim!

Crjhj cfv epyftim d irjkt,
Rfr fh[fyutkmcrbq ve;br
Gj cdjtq b ,j;mtq djkt
Cnfk hfpevty b dtkbr/

Yt ,tp lj,hs[ lei yf cdtnt —
Rnj-yb,elm cdtptn d Vjcrde,
,eltim d eybdthcbntnt —
Cjy cdthibncz yfzde!

Nfv e; gjghbot ibhjrj:
Pyfq hf,jnfq, lf yt nhecm///
Djn pf xnj nt,z uke,jrj
Z k/,k/, hjlyfz Hecm!

Yt ,tplfhyf nf ghbhjlf,
Yt gjub, tot njn rhfq,
Xnj dsdjlbn bp yfhjlf
Cnjkmrj ckfdys[ nj b pyfq, —

Cnjkmrj lj,hs[, ,kfujhjlys[,
Cbkmys[ k/,zob[ leijq,
Gjchtlb negs[, [jkjlys[
B yfgsotyys[ cj,jq!