Сергей ЕсенинНизкий дом с голубыми ставнями

Сергей Есенин [yesenin]

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
4 Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
8 Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
12 Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
16 Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
20 От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
24 Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
28 Не забыть мне тебя никогда.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

низкий забыть никогда голубой ставня недавний ситце

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

805

Количество символов без пробелов

663

Количество слов

135

Количество уникальных слов

94

Количество значимых слов

38

Количество стоп-слов

66

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

71,9 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

голубой

2

1,48 %

забыть

2

1,48 %

недавний

2

1,48 %

низкий

2

1,48 %

никогда

2

1,48 %

ситце

2

1,48 %

ставня

2

1,48 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nizky dom s golubymi stavnyami

Sergey Yesenin

* * *

Nizky dom s golubymi stavnyami,
Ne zabyt mne tebya nikogda, —
Slishkom byli takimi nedavnimi
Otzvuchavshiye v sumrak goda.

Do segodnya yeshche mne snitsya
Nashe pole, luga i les,
Prinakrytye serenkim sittsem
Etikh severnykh bednykh nebes.

Voskhishchatsya uzh ya ne umeyu
I propast ne khotel by v glushi,
No, naverno, naveki imeyu
Nezhnost grustnuyu russkoy dushi.

Polyubil ya sedykh zhuravley
S ikh kurlykanyem v toshchiye dali,
Potomu chto v prostorakh poley
Oni sytnykh khlebov ne vidali.

Tolko videli berez da tsvet,
Da rakitnik, krivoy i bezlisty,
Da razboynye slyshali svisty,
Ot kotorykh legko umeret.

Kak by ya i khotel ne lyubit,
Vse ravno ne mogu nauchitsya,
I pod etim deshevenkim sittsem
Ty mila mne, rodimaya vyt.

Potomu tak i dnyami nedavnimi
Uzh ne yunye veyut goda...
Nizky dom s golubymi stavnyami,
Ne zabyt mne tebya nikogda.

Ybprbq ljv c ujke,svb cnfdyzvb

Cthutq Tctyby

* * *

Ybprbq ljv c ujke,svb cnfdyzvb,
Yt pf,snm vyt nt,z ybrjulf, —
Ckbirjv ,skb nfrbvb ytlfdybvb
Jnpdexfdibt d cevhfr ujlf/

Lj ctujlyz tot vyt cybncz
Yfit gjkt, keuf b ktc,
Ghbyfrhsnst cthtymrbv cbnwtv
'nb[ ctdthys[ ,tlys[ yt,tc/

Djc[bofnmcz e; z yt evt/
B ghjgfcnm yt [jntk ,s d ukeib,
Yj, yfdthyj, yfdtrb bvt/
Yt;yjcnm uhecnye/ heccrjq leib/

Gjk/,bk z ctls[ ;ehfdktq
C b[ rehksrfymtv d njobt lfkb,
Gjnjve xnj d ghjcnjhf[ gjktq
Jyb csnys[ [kt,jd yt dblfkb/

Njkmrj dbltkb ,thtpm lf wdtnm,
Lf hfrbnybr, rhbdjq b ,tpkbcnsq,
Lf hfp,jqyst cksifkb cdbcns,
Jn rjnjhs[ kturj evthtnm/

Rfr ,s z b [jntk yt k/,bnm,
Dct hfdyj yt vjue yfexbnmcz,
B gjl 'nbv ltitdtymrbv cbnwtv
Ns vbkf vyt, hjlbvfz dsnm/

Gjnjve nfr b lyzvb ytlfdybvb
E; yt /yst dt/n ujlf///
Ybprbq ljv c ujke,svb cnfdyzvb,
Yt pf,snm vyt nt,z ybrjulf/