Иосиф БродскийНи ты, читатель, ни ультрамарин (Посвящение)

Иосиф Бродский [brodsky]

Ни ты, читатель, ни ультрамарин
за шторой, ни коричневая мебель,
ни сдача с лучшей пачки балерин,
4 ни лампы хищно вывернутый стебель
— как уголь, данный шахтой на-гора,
и железнодорожное крушенье —
к тому, что у меня из-под пера
8 стремится, не имеет отношенья.
Ты для меня не существуешь; я
в глазах твоих — кириллица, названья...
Но сходство двух систем небытия
12 сильнее, чем двух форм существованья.
Листай меня поэтому — пока
не грянет текст полуночного гимна.
Ты — все или никто, и языка
16 безадресная искренность взаимна.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

522

Количество символов без пробелов

438

Количество слов

79

Количество уникальных слов

65

Количество значимых слов

28

Количество стоп-слов

33

Количество строк

16

Количество строф

1

Водность

64,6 %

Классическая тошнота

1,00

Академическая тошнота

0,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Семантическое ядро отсутствует.

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ni ty, chitatel, ni ultramarin

Iosif Brodsky

Posvyashcheniye

Ni ty, chitatel, ni ultramarin
za shtoroy, ni korichnevaya mebel,
ni sdacha s luchshey pachki balerin,
ni lampy khishchno vyvernuty stebel
— kak ugol, danny shakhtoy na-gora,
i zheleznodorozhnoye krushenye —
k tomu, chto u menya iz-pod pera
stremitsya, ne imeyet otnoshenya.
Ty dlya menya ne sushchestvuyesh; ya
v glazakh tvoikh — kirillitsa, nazvanya...
No skhodstvo dvukh sistem nebytia
silneye, chem dvukh form sushchestvovanya.
Listay menya poetomu — poka
ne gryanet tekst polunochnogo gimna.
Ty — vse ili nikto, i yazyka
bezadresnaya iskrennost vzaimna.

Yb ns, xbnfntkm, yb ekmnhfvfhby

Bjcba ,hjlcrbq

Gjcdzotybt

Yb ns, xbnfntkm, yb ekmnhfvfhby
pf injhjq, yb rjhbxytdfz vt,tkm,
yb clfxf c kexitq gfxrb ,fkthby,
yb kfvgs [boyj dsdthyensq cnt,tkm
— rfr eujkm, lfyysq if[njq yf-ujhf,
b ;tktpyjljhj;yjt rheitymt —
r njve, xnj e vtyz bp-gjl gthf
cnhtvbncz, yt bvttn jnyjitymz/
Ns lkz vtyz yt ceotcndetim; z
d ukfpf[ ndjb[ — rbhbkkbwf, yfpdfymz///
Yj c[jlcndj lde[ cbcntv yt,snbz
cbkmytt, xtv lde[ ajhv ceotcndjdfymz/
Kbcnfq vtyz gj'njve — gjrf
yt uhzytn ntrcn gjkeyjxyjuj ubvyf/
Ns — dct bkb ybrnj, b zpsrf
,tpflhtcyfz bcrhtyyjcnm dpfbvyf/