Иосиф БродскийНиоткуда с любовью, надцатого мартобря

Иосиф Бродский [brodsky]

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
4 откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
8 и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
12 как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
16 как безумное зеркало повторяя.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ночь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

624

Количество символов без пробелов

520

Количество слов

102

Количество уникальных слов

82

Количество значимых слов

21

Количество стоп-слов

45

Количество строк

16

Количество строф

1

Водность

79,4 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

3,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ночь

2

1,96 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Niotkuda s lyubovyu, nadtsatogo martobrya

Iosif Brodsky

* * *

Niotkuda s lyubovyu, nadtsatogo martobrya,
dorogoy, uvazhayemy, milaya, no nevazhno
dazhe kto, ibo chert litsa, govorya
otkrovenno, ne vspomnit, uzhe ne vash, no
i nichey verny drug vas privetstvuyet s odnogo
iz pyati kontinentov, derzhashchegosya na kovboyakh;
ya lyubil tebya bolshe, chem angelov i samogo,
i poetomu dalshe teper ot tebya, chem ot nikh oboikh;
pozdno nochyu, v usnuvshey doline, na samom dne,
v gorodke, zanesennom snegom po ruchku dveri,
izvivayas nochyu na prostyne —
kak ne skazano nizhe po krayney mere —
ya vzbivayu podushku mychashchim «ty»
za moryami, kotorym kontsa i kraya,
v temnote vsem telom tvoi cherty,
kak bezumnoye zerkalo povtoryaya.

Ybjnrelf c k/,jdm/, yflwfnjuj vfhnj,hz

Bjcba ,hjlcrbq

* * *

Ybjnrelf c k/,jdm/, yflwfnjuj vfhnj,hz,
ljhjujq, edf;ftvsq, vbkfz, yj ytdf;yj
lf;t rnj, b,j xthn kbwf, ujdjhz
jnrhjdtyyj, yt dcgjvybnm, e;t yt dfi, yj
b ybxtq dthysq lheu dfc ghbdtncndetn c jlyjuj
bp gznb rjynbytynjd, lth;fotujcz yf rjd,jz[;
z k/,bk nt,z ,jkmit, xtv fyutkjd b cfvjuj,
b gj'njve lfkmit ntgthm jn nt,z, xtv jn yb[ j,jb[;
gjplyj yjxm/, d ecyeditq ljkbyt, yf cfvjv lyt,
d ujhjlrt, pfytctyyjv cytujv gj hexre ldthb,
bpdbdfzcm yjxm/ yf ghjcnsyt —
rfr yt crfpfyj yb;t gj rhfqytq vtht —
z dp,bdf/ gjleire vsxfobv «ns»
pf vjhzvb, rjnjhsv rjywf b rhfz,
d ntvyjnt dctv ntkjv ndjb xthns,
rfr ,tpevyjt pthrfkj gjdnjhzz/