Сергей ЕсенинНикогда я не был на Босфоре

Сергей Есенин [yesenin]

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
4 Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
8 На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени — Россия —
12 Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
16 Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
20 Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
24 Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напои дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
28 Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно — глаза твои, как море,
32 Голубым колышутся огнем.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой оно море душ далекий голубой огонь тальянка босфор

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

932

Количество символов без пробелов

756

Количество слов

164

Количество уникальных слов

108

Количество значимых слов

38

Количество стоп-слов

72

Количество строк

32

Количество строф

8

Водность

76,8 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

4

2,44 %

босфор

2

1,22 %

голубой

2

1,22 %

далекий

2

1,22 %

душ

2

1,22 %

море

2

1,22 %

огонь

2

1,22 %

оно

2

1,22 %

тальянка

2

1,22 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nikogda ya ne byl na Bosfore

Sergey Yesenin

* * *

Nikogda ya ne byl na Bosfore,
Ty menya ne sprashivay o nem.
Ya v tvoikh glazakh uvidel more,
Polykhayushcheye golubym ognem.

Ne khodil v Bagdad ya s karavanom,
Ne vozil ya shelk tuda i khnu.
Naklonis svoim krasivym stanom,
Na kolenyakh day mne otdokhnut.

Ili snova, skolko ni prosi ya,
Dlya tebya naveki dela net,
Chto v dalekom imeni — Rossia —
Ya izvestny, priznanny poet.

U menya v dushe zvenit talyanka,
Pri lune sobachy slyshu lay.
Razve ty ne khochesh, persianka,
Uvidat daleky siny kray?

Ya syuda priyekhal ne ot skuki —
Ty menya, nezrimaya, zvala.
I menya tvoi lebyazhyi ruki
Obvivali, slovno dva kryla.

Ya davno ishchu v sudbe pokoya,
I khot proshloy zhizni ne klyanu,
Rasskazhi mne chto-nibud takoye
Pro tvoyu veseluyu stranu.

Zaglushi v dushe tosku talyanki,
Napoi dykhanyem svezhikh char,
Chtoby ya o dalney severyanke
Ne vzdykhal, ne dumal, ne skuchal.

I khotya ya ne byl na Bosfore —
Ya tebe pridumayu o nem.
Vse ravno — glaza tvoi, kak more,
Golubym kolyshutsya ognem.

Ybrjulf z yt ,sk yf ,jcajht

Cthutq Tctyby

* * *

Ybrjulf z yt ,sk yf ,jcajht,
Ns vtyz yt cghfibdfq j ytv/
Z d ndjb[ ukfpf[ edbltk vjht,
Gjks[f/ott ujke,sv juytv/

Yt [jlbk d ,fulfl z c rfhfdfyjv,
Yt djpbk z itkr nelf b [ye/
Yfrkjybcm cdjbv rhfcbdsv cnfyjv,
Yf rjktyz[ lfq vyt jnlj[yenm/

Bkb cyjdf, crjkmrj yb ghjcb z,
Lkz nt,z yfdtrb ltkf ytn,
Xnj d lfktrjv bvtyb — Hjccbz —
Z bpdtcnysq, ghbpyfyysq gj'n/

E vtyz d leit pdtybn nfkmzyrf,
Ghb keyt cj,fxbq cksie kfq/
Hfpdt ns yt [jxtim, gthcbzyrf,
Edblfnm lfktrbq cbybq rhfq?

Z c/lf ghbt[fk yt jn crerb —
Ns vtyz, ytphbvfz, pdfkf/
B vtyz ndjb kt,z;mb herb
J,dbdfkb, ckjdyj ldf rhskf/

Z lfdyj boe d celm,t gjrjz,
B [jnm ghjikjq ;bpyb yt rkzye,
Hfccrf;b vyt xnj-yb,elm nfrjt
Ghj ndj/ dtctke/ cnhfye/

Pfukeib d leit njcre nfkmzyrb,
Yfgjb ls[fymtv cdt;b[ xfh,
Xnj,s z j lfkmytq ctdthzyrt
Yt dpls[fk, yt levfk, yt crexfk/

B [jnz z yt ,sk yf ,jcajht —
Z nt,t ghblevf/ j ytv/
Dct hfdyj — ukfpf ndjb, rfr vjht,
Ujke,sv rjksiencz juytv/