Александр БлокНикогда не забуду он был, или не был (В ресторане)

Александр Блок [blok]

Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
4 И на желтой заре — фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
8 Золотого, как небо, аи.

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
12 Ты сказала: «И этот влюблен».

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
16 Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
20 Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
24 И визжала заре о любви.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любовь заря взор небо бросать смычка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

813

Количество символов без пробелов

676

Количество слов

131

Количество уникальных слов

98

Количество значимых слов

44

Количество стоп-слов

49

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

66,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

заря

3

2,29 %

бросать

2

1,53 %

взор

2

1,53 %

любовь

2

1,53 %

небо

2

1,53 %

смычка

2

1,53 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nikogda ne zabudu on byl, ili ne byl

Aleksandr Blok

V restorane

Nikogda ne zabudu (on byl, ili ne byl,
Etot vecher): pozharom zari
Sozhzheno i razdvinuto blednoye nebo,
I na zheltoy zare — fonari.

Ya sidel u okna v perepolnennom zale.
Gde-to peli smychki o lyubvi.
Ya poslal tebe chernuyu rozu v bokale
Zolotogo, kak nebo, ai.

Ty vzglyanula. Ya vstretil smushchenno i derzko
Vzor nadmenny i otdal poklon.
Obratyas k kavaleru, namerenno rezko
Ty skazala: «I etot vlyublen».

I seychas zhe v otvet chto-to gryanuli struny,
Isstuplenno zapeli smychki...
No byla ty so mnoy vsem prezreniyem yunym,
Chut zametnym drozhanyem ruki...

Ty rvanulas dvizhenyem ispugannoy ptitsy,
Ty proshla, slovno son moy legka...
I vzdokhnuli dukhi, zadremali resnitsy,
Zasheptalis trevozhno shelka.

No iz glubi zerkal ty mne vzory brosala
I, brosaya, krichala: «Lovi!..»
A monisto brenchalo, tsyganka plyasala
I vizzhala zare o lyubvi.

Ybrjulf yt pf,ele jy ,sk, bkb yt ,sk

Fktrcfylh ,kjr

D htcnjhfyt

Ybrjulf yt pf,ele (jy ,sk, bkb yt ,sk,
'njn dtxth): gj;fhjv pfhb
Cj;;tyj b hfpldbyenj ,ktlyjt yt,j,
B yf ;tknjq pfht — ajyfhb/

Z cbltk e jryf d gthtgjkytyyjv pfkt/
Ult-nj gtkb cvsxrb j k/,db/
Z gjckfk nt,t xthye/ hjpe d ,jrfkt
Pjkjnjuj, rfr yt,j, fb/

Ns dpukzyekf/ Z dcnhtnbk cveotyyj b lthprj
Dpjh yflvtyysq b jnlfk gjrkjy/
J,hfnzcm r rfdfkthe, yfvthtyyj htprj
Ns crfpfkf: «B 'njn dk/,kty»/

B ctqxfc ;t d jndtn xnj-nj uhzyekb cnheys,
Bccnegktyyj pfgtkb cvsxrb///
Yj ,skf ns cj vyjq dctv ghtphtybtv /ysv,
Xenm pfvtnysv lhj;fymtv herb///

Ns hdfyekfcm ldb;tymtv bcgeufyyjq gnbws,
Ns ghjikf, ckjdyj cjy vjq kturf///
B dplj[yekb le[b, pflhtvfkb htcybws,
Pfitgnfkbcm nhtdj;yj itkrf/

Yj bp uke,b pthrfk ns vyt dpjhs ,hjcfkf
B, ,hjcfz, rhbxfkf: «Kjdb!//»
F vjybcnj ,htyxfkj, wsufyrf gkzcfkf
B dbp;fkf pfht j k/,db/