Игорь СеверянинНи доброго взгляда, ни нежного слова (Стансы)

Игорь Северянин [severyanin]

Ни доброго взгляда, ни нежного слова —
Всего, что бесценно пустынным мечтам...
А сердце... а сердце все просит былого!
4 А солнце... а солнце — надгробным крестам!

И все — невозможно! и все — невозвратно!
Несбыточней бывшего нет ничего...
И ты, вся святая когда-то, развратна...
8 Развратна! — не надо лица твоего!..

Спуститесь, как флеры, туманы забвенья,
Спасите, укройте обломки подков...
Бывают и годы, короче мгновенья,
12 Но есть и мгновенья, длиннее веков!

Другие анализы стихотворений Игоря Северянина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все сердце солнце мгновенье развратный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

459

Количество символов без пробелов

387

Количество слов

65

Количество уникальных слов

49

Количество значимых слов

20

Количество стоп-слов

26

Количество строк

12

Количество строф

3

Водность

69,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

12,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

4,62 %

мгновенье

2

3,08 %

развратный

2

3,08 %

сердце

2

3,08 %

солнце

2

3,08 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ni dobrogo vzglyada, ni nezhnogo slova

Igor Severyanin

Stansy

Ni dobrogo vzglyada, ni nezhnogo slova —
Vsego, chto bestsenno pustynnym mechtam...
A serdtse... a serdtse vse prosit bylogo!
A solntse... a solntse — nadgrobnym krestam!

I vse — nevozmozhno! i vse — nevozvratno!
Nesbytochney byvshego net nichego...
I ty, vsya svyataya kogda-to, razvratna...
Razvratna! — ne nado litsa tvoyego!..

Spustites, kak flery, tumany zabvenya,
Spasite, ukroyte oblomki podkov...
Byvayut i gody, koroche mgnovenya,
No yest i mgnovenya, dlinneye vekov!

Yb lj,hjuj dpukzlf, yb yt;yjuj ckjdf

Bujhm Ctdthzyby

Cnfycs

Yb lj,hjuj dpukzlf, yb yt;yjuj ckjdf —
Dctuj, xnj ,tcwtyyj gecnsyysv vtxnfv///
F cthlwt/// f cthlwt dct ghjcbn ,skjuj!
F cjkywt/// f cjkywt — yfluhj,ysv rhtcnfv!

B dct — ytdjpvj;yj! b dct — ytdjpdhfnyj!
Ytc,snjxytq ,sdituj ytn ybxtuj///
B ns, dcz cdznfz rjulf-nj, hfpdhfnyf///
Hfpdhfnyf! — yt yflj kbwf ndjtuj!//

Cgecnbntcm, rfr akths, nevfys pf,dtymz,
Cgfcbnt, erhjqnt j,kjvrb gjlrjd///
,sdf/n b ujls, rjhjxt vuyjdtymz,
Yj tcnm b vuyjdtymz, lkbyytt dtrjd!