Владимир МаяковскийНежно говорил ей (Пустяк у Оки)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Нежно говорил ей —
мы у реки шли камышами:
«Слышите: шуршат камыши у Оки.
4 Будто наполнена Ока мышами.
А в небе, лучик сережкой вдев в ушко,
звезда, как вы, хорошая, — не звезда, а девушка...
А там, где кончается звездочки точка,
8 месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...
Вы прекрасно картавите.
12 Только жалко Италию...»
Она: «Ах, зачем вы давите
и локоть и талию.
Вы мне мешаете
16 у камыша идти...»

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

звезда камыш небо будто

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

424

Количество символов без пробелов

351

Количество слов

71

Количество уникальных слов

53

Количество значимых слов

21

Количество стоп-слов

31

Количество строк

16

Количество строф

1

Водность

70,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

11,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

камыш

3

4,23 %

будто

2

2,82 %

звезда

2

2,82 %

небо

2

2,82 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nezhno govoril yey

Vladimir Mayakovsky

Pustyak u Oki

Nezhno govoril yey —
my u reki shli kamyshami:
«Slyshite: shurshat kamyshi u Oki.
Budto napolnena Oka myshami.
A v nebe, luchik serezhkoy vdev v ushko,
zvezda, kak vy, khoroshaya, — ne zvezda, a devushka...
A tam, gde konchayetsya zvezdochki tochka,
mesyats ulybayetsya i zaverchen, kak
budto na nebe strochka
iz Averchenko...
Vy prekrasno kartavite.
Tolko zhalko Italiyu...»
Ona: «Akh, zachem vy davite
i lokot i taliyu.
Vy mne meshayete
u kamysha idti...»

Yt;yj ujdjhbk tq

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Gecnzr e Jrb

Yt;yj ujdjhbk tq —
vs e htrb ikb rfvsifvb:
«Cksibnt: iehifn rfvsib e Jrb/
,elnj yfgjkytyf Jrf vsifvb/
F d yt,t, kexbr ctht;rjq dltd d eirj,
pdtplf, rfr ds, [jhjifz, — yt pdtplf, f ltdeirf///
F nfv, ult rjyxftncz pdtpljxrb njxrf,
vtczw eks,ftncz b pfdthxty, rfr
,elnj yf yt,t cnhjxrf
bp Fdthxtyrj///
Ds ghtrhfcyj rfhnfdbnt/
Njkmrj ;fkrj Bnfkb////»
Jyf: «F[, pfxtv ds lfdbnt
b kjrjnm b nfkb//
Ds vyt vtiftnt
e rfvsif blnb///»