Иннокентий АнненскийНе я, и не он, и не ты (Двойник)

Иннокентий Анненский [annensky]

Не я, и не он, и не ты,
И то же, что я, и не то же:
Так были мы где-то похожи,
4 Что наши смешались черты.

В сомненье кипит еще спор,
Но, слиты незримой четою,
Одной мы живем и мечтою,
8 Мечтою разлуки с тех пор.

Горячешный сон волновал
Обманом вторых очертаний,
Но чем я глядел неустанней,
12 Тем ярче себя ж узнавал.

Лишь полога ночи немой
Порой отразит колыханье
Мое и другое дыханье,
16 Бой сердца и мой и не мой...

И в мутном круженье годин
Все чаще вопрос меня мучит:
Когда наконец нас разлучат,
20 Каким же я буду один?

Другие анализы стихотворений Иннокентия Анненского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мыть один мечта

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

518

Количество символов без пробелов

416

Количество слов

98

Количество уникальных слов

70

Количество значимых слов

30

Количество стоп-слов

49

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

69,4 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

7,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мечта

2

2,04 %

мыть

2

2,04 %

один

2

2,04 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne ya, i ne on, i ne ty

Innokenty Annensky

Dvoynik

Ne ya, i ne on, i ne ty,
I to zhe, chto ya, i ne to zhe:
Tak byli my gde-to pokhozhi,
Chto nashi smeshalis cherty.

V somnenye kipit yeshche spor,
No, slity nezrimoy chetoyu,
Odnoy my zhivem i mechtoyu,
Mechtoyu razluki s tekh por.

Goryacheshny son volnoval
Obmanom vtorykh ochertany,
No chem ya glyadel neustanney,
Tem yarche sebya zh uznaval.

Lish pologa nochi nemoy
Poroy otrazit kolykhanye
Moye i drugoye dykhanye,
Boy serdtsa i moy i ne moy...

I v mutnom kruzhenye godin
Vse chashche vopros menya muchit:
Kogda nakonets nas razluchat,
Kakim zhe ya budu odin?

Yt z, b yt jy, b yt ns

Byyjrtynbq Fyytycrbq

Ldjqybr

Yt z, b yt jy, b yt ns,
B nj ;t, xnj z, b yt nj ;t:
Nfr ,skb vs ult-nj gj[j;b,
Xnj yfib cvtifkbcm xthns/

D cjvytymt rbgbn tot cgjh,
Yj, ckbns ytphbvjq xtnj/,
Jlyjq vs ;bdtv b vtxnj/,
Vtxnj/ hfpkerb c nt[ gjh/

Ujhzxtiysq cjy djkyjdfk
J,vfyjv dnjhs[ jxthnfybq,
Yj xtv z ukzltk ytecnfyytq,
Ntv zhxt ct,z ; epyfdfk/

Kbim gjkjuf yjxb ytvjq
Gjhjq jnhfpbn rjks[fymt
Vjt b lheujt ls[fymt,
,jq cthlwf b vjq b yt vjq///

B d venyjv rhe;tymt ujlby
Dct xfot djghjc vtyz vexbn:
Rjulf yfrjytw yfc hfpkexfn,
Rfrbv ;t z ,ele jlby?