Борис ПастернакНе волнуйся, не плачь, не труди

Борис Пастернак [pasternak]

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших, и сердца не мучай
Ты со мной, ты во мне, ты в груди,
4 Как опора, как друг и как случай

Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз —
8 Обоюдный обман обрубаем.

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
12 Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его вширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
16 Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер,
С мозгом гор, точно кости мосластых,
Убедишься, что я не фразер
20 С заготовленной к месту подсласткой.

Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на свету распрямясь,
24 Ты посмотришь на все по-другому.

Другие анализы стихотворений Бориса Пастернака

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

письмо добрый путь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

753

Количество символов без пробелов

621

Количество слов

126

Количество уникальных слов

90

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

55

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

73,0 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

добрый

2

1,59 %

письмо

2

1,59 %

путь

2

1,59 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne volnuysya, ne plach, ne trudi

Boris Pasternak

* * *

Ne volnuysya, ne plach, ne trudi
Sil issyakshikh, i serdtsa ne muchay
Ty so mnoy, ty vo mne, ty v grudi,
Kak opora, kak drug i kak sluchay

Veroy v budushcheye ne boyus
Pokazatsya tebe krasnobayem.
My ne zhizn, ne dushevny soyuz —
Oboyudny obman obrubayem.

Iz tifoznoy toski tyufyakov
Von na vozdukh shirot obraztsovy!
On mne brat i ruka. On takov,
Chto tebe, kak pismo, adresovan.

Nadorvi zh yego vshir, kak pismo,
S gorizontom vstupi v perepisku,
Pobedi iznurenya izmor,
Zavedi razgovor po-alpyski.

I nad blyudom bavarskikh ozer,
S mozgom gor, tochno kosti moslastykh,
Ubedishsya, chto ya ne frazer
S zagotovlennoy k mestu podslastkoy.

Dobry put. Dobry put. Nasha svyaz,
Nasha chest ne pod krovleyu doma.
Kak rostok na svetu raspryamyas,
Ty posmotrish na vse po-drugomu.

Yt djkyeqcz, yt gkfxm, yt nhelb

,jhbc Gfcnthyfr

* * *

Yt djkyeqcz, yt gkfxm, yt nhelb
Cbk bcczrib[, b cthlwf yt vexfq
Ns cj vyjq, ns dj vyt, ns d uhelb,
Rfr jgjhf, rfr lheu b rfr ckexfq

Dthjq d ,eleott yt ,j/cm
Gjrfpfnmcz nt,t rhfcyj,ftv/
Vs yt ;bpym, yt leitdysq cj/p —
J,j/lysq j,vfy j,he,ftv/

Bp nbajpyjq njcrb n/azrjd
Djy yf djple[ ibhjn j,hfpwjdsq!
Jy vyt ,hfn b herf/ Jy nfrjd,
Xnj nt,t, rfr gbcmvj, flhtcjdfy/

Yfljhdb ; tuj dibhm, rfr gbcmvj,
C ujhbpjynjv dcnegb d gthtgbcre,
Gj,tlb bpyehtymz bpvjh,
Pfdtlb hfpujdjh gj-fkmgbqcrb/

B yfl ,k/ljv ,fdfhcrb[ jpth,
C vjpujv ujh, njxyj rjcnb vjckfcns[,
E,tlbimcz, xnj z yt ahfpth
C pfujnjdktyyjq r vtcne gjlckfcnrjq/

Lj,hsq genm/ Lj,hsq genm/ Yfif cdzpm,
Yfif xtcnm yt gjl rhjdkt/ ljvf/
Rfr hjcnjr yf cdtne hfcghzvzcm,
Ns gjcvjnhbim yf dct gj-lheujve/