Гавриил ДержавинНе в летний ль знойный- дсн прохладный ветерок (Арфа)

Гавриил Державин [derzhavin]

Не в летний ль знойный- дсн прохладный ветерок
В легчайшем сне- на грудь мою; приятно дует?
Не в злаке ли журчит хруетальишй ручеек?
4 Иль милая в тени древес меня целует?
Нет! арфу слышу я: ее волшебный звук,
На рогах дремлющий, согласьем тихоструйным
Как эхо мне вдали щекочет неявно слух
8 Иль шумом будит вдруг вблизи меня парунным.
Так ты, подруга муз! лиешь мне твой восторг
Под быстрою рукой играющей хариты,
Когда ее чело венчает вкуса бог
12 И улыбаются любовию ланиты.
Как весело внимать, когда с тобой она
Поет про родину, отечество драгое,
И возвещает мне, как там цветет весна,
16 Как время катится в Казани золотое!
О колыбель моих первоначальных дней!
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
20 И твой по-прежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны стада я буду эреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны!
По Волге между сел на парусах лететь
24 И гробы обнимать родителей священны?
Звучи, о арфа! ты все о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
28 Отечества и дым нам сладок и приятен.

Другие анализы стихотворений Гавриила Державина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой иль отечество звучать арфа казань

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 077

Количество символов без пробелов

898

Количество слов

179

Количество уникальных слов

130

Количество значимых слов

67

Количество стоп-слов

69

Количество строк

28

Количество строф

1

Водность

62,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

3

1,68 %

арфа

2

1,12 %

звучать

2

1,12 %

иль

2

1,12 %

казань

2

1,12 %

отечество

2

1,12 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne v letny l znoyny- dsn prokhladny veterok

Gavriil Derzhavin

Arfa

Ne v letny l znoyny- dsn prokhladny veterok
V legchayshem sne- na grud moyu; priatno duyet?
Ne v zlake li zhurchit khruyetalyishy rucheyek?
Il milaya v teni dreves menya tseluyet?
Net! arfu slyshu ya: yee volshebny zvuk,
Na rogakh dremlyushchy, soglasyem tikhostruynym
Kak ekho mne vdali shchekochet neyavno slukh
Il shumom budit vdrug vblizi menya parunnym.
Tak ty, podruga muz! liyesh mne tvoy vostorg
Pod bystroyu rukoy igrayushchey kharity,
Kogda yee chelo venchayet vkusa bog
I ulybayutsya lyuboviyu lanity.
Kak veselo vnimat, kogda s toboy ona
Poyet pro rodinu, otechestvo dragoye,
I vozveshchayet mne, kak tam tsvetet vesna,
Kak vremya katitsya v Kazani zolotoye!
O kolybel moikh pervonachalnykh dney!
Nevinnosti moyey i yunosti obitel!
Kogda ya osveshchus opyat tvoyey zarey
I tvoy po-prezhnemu vsegdashny budu zhitel?
Kogda nasledstvenny stada ya budu eret,
Vas, duby kamskiye, ot vremeni pochtenny!
Po Volge mezhdu sel na parusakh letet
I groby obnimat roditeley svyashchenny?
Zvuchi, o arfa! ty vse o Kazani mne!
Zvuchi, kak Pavel v ney yavilsya blagodaten!
Mila nam dobra vest o nashey storone:
Otechestva i dym nam sladok i priaten.

Yt d ktnybq km pyjqysq- lcy ghj[kflysq dtnthjr

Ufdhbbk Lth;fdby

Fhaf

Yt d ktnybq km pyjqysq- lcy ghj[kflysq dtnthjr
D ktuxfqitv cyt- yf uhelm vj/; ghbznyj letn?
Yt d pkfrt kb ;ehxbn [hetnfkmbiq hexttr?
Bkm vbkfz d ntyb lhtdtc vtyz wtketn?
Ytn! fhae cksie z: tt djkit,ysq pder,
Yf hjuf[ lhtvk/obq, cjukfcmtv nb[jcnheqysv
Rfr '[j vyt dlfkb otrjxtn ytzdyj cke[
Bkm ievjv ,elbn dlheu d,kbpb vtyz gfheyysv/
Nfr ns, gjlheuf vep! kbtim vyt ndjq djcnjhu
Gjl ,scnhj/ herjq buhf/otq [fhbns,
Rjulf tt xtkj dtyxftn drecf ,ju
B eks,f/ncz k/,jdb/ kfybns/
Rfr dtctkj dybvfnm, rjulf c nj,jq jyf
Gjtn ghj hjlbye, jntxtcndj lhfujt,
B djpdtoftn vyt, rfr nfv wdtntn dtcyf,
Rfr dhtvz rfnbncz d Rfpfyb pjkjnjt!
J rjks,tkm vjb[ gthdjyfxfkmys[ lytq!
Ytdbyyjcnb vjtq b /yjcnb j,bntkm!
Rjulf z jcdtoecm jgznm ndjtq pfhtq
B ndjq gj-ght;ytve dctulfiybq ,ele ;bntkm?
Rjulf yfcktlcndtyys cnflf z ,ele 'htnm,
Dfc, le,s rfvcrbt, jn dhtvtyb gjxntyys!
Gj Djkut vt;le ctk yf gfhecf[ ktntnm
B uhj,s j,ybvfnm hjlbntktq cdzotyys?
Pdexb, j fhaf! ns dct j Rfpfyb vyt!
Pdexb, rfr Gfdtk d ytq zdbkcz ,kfujlfnty!
Vbkf yfv lj,hf dtcnm j yfitq cnjhjyt:
Jntxtcndf b lsv yfv ckfljr b ghbznty/