Сергей ЕсенинНе вернуть мне ту ночку прохладную (Что прошло — не вернуть)

Сергей Есенин [yesenin]

Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,
Не слыхать мне ту песню отрадную,
4 Что в саду распевал соловей!

Унеслася та ночка весенняя,
Ей не скажешь: «Вернись, подожди».
Наступила погода осенняя,
8 Бесконечные льются дожди.

Крепким сном спит в могиле подруга,
Схороня в своем сердце любовь.
Не разбудит осенняя вьюга
12 Крепкий сон, не взволнует и кровь.

И замолкла та песнь соловьиная,
За моря соловей улетел,
Не звучит уже более, сильная,
16 Что он ночкой прохладною пел.

Пролетели и радости милые,
Что испытывал в жизни тогда.
На душе уже чувства остылые.
20 Что прошло — не вернуть никогда.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сон соловей вернуть осенний подруга ночка крепкий прохладный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

609

Количество символов без пробелов

508

Количество слов

96

Количество уникальных слов

65

Количество значимых слов

24

Количество стоп-слов

37

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

75,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

10,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ночка

3

3,12 %

вернуть

2

2,08 %

крепкий

2

2,08 %

осенний

2

2,08 %

подруга

2

2,08 %

прохладный

2

2,08 %

соловей

2

2,08 %

сон

2

2,08 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne vernut mne tu nochku prokhladnuyu

Sergey Yesenin

Chto proshlo — ne vernut

Ne vernut mne tu nochku prokhladnuyu,
Ne vidat mne podrugi svoyey,
Ne slykhat mne tu pesnyu otradnuyu,
Chto v sadu raspeval solovey!

Uneslasya ta nochka vesennyaya,
Yey ne skazhesh: «Vernis, podozhdi».
Nastupila pogoda osennyaya,
Beskonechnye lyutsya dozhdi.

Krepkim snom spit v mogile podruga,
Skhoronya v svoyem serdtse lyubov.
Ne razbudit osennyaya vyuga
Krepky son, ne vzvolnuyet i krov.

I zamolkla ta pesn solovyinaya,
Za morya solovey uletel,
Ne zvuchit uzhe boleye, silnaya,
Chto on nochkoy prokhladnoyu pel.

Proleteli i radosti milye,
Chto ispytyval v zhizni togda.
Na dushe uzhe chuvstva ostylye.
Chto proshlo — ne vernut nikogda.

Yt dthyenm vyt ne yjxre ghj[kflye/

Cthutq Tctyby

Xnj ghjikj — yt dthyenm

Yt dthyenm vyt ne yjxre ghj[kflye/,
Yt dblfnm vyt gjlheub cdjtq,
Yt cks[fnm vyt ne gtcy/ jnhflye/,
Xnj d cfle hfcgtdfk cjkjdtq!

Eytckfcz nf yjxrf dtctyyzz,
Tq yt crf;tim: «Dthybcm, gjlj;lb»/
Yfcnegbkf gjujlf jctyyzz,
,tcrjytxyst km/ncz lj;lb/

Rhtgrbv cyjv cgbn d vjubkt gjlheuf,
C[jhjyz d cdjtv cthlwt k/,jdm/
Yt hfp,elbn jctyyzz dm/uf
Rhtgrbq cjy, yt dpdjkyetn b rhjdm/

B pfvjkrkf nf gtcym cjkjdmbyfz,
Pf vjhz cjkjdtq ektntk,
Yt pdexbn e;t ,jktt, cbkmyfz,
Xnj jy yjxrjq ghj[kflyj/ gtk/

Ghjktntkb b hfljcnb vbkst,
Xnj bcgsnsdfk d ;bpyb njulf/
Yf leit e;t xedcndf jcnskst/
Xnj ghjikj — yt dthyenm ybrjulf/