Сергей ЕсенинНеуютная жидкая лунность

Сергей Есенин [yesenin]

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, —
Вот что видел я в резвую юность,
4 Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
8 Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
12 Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное.
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
16 Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Добольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
20 И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
24 Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
28 Слушать песню тележных колес.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

песня вьюга колесо сонм слушать стальной тележный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

792

Количество символов без пробелов

644

Количество слов

141

Количество уникальных слов

90

Количество значимых слов

48

Количество стоп-слов

69

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

66,0 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

7,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

вьюга

2

1,42 %

колесо

2

1,42 %

песня

2

1,42 %

слушать

2

1,42 %

сонм

2

1,42 %

стальной

2

1,42 %

тележный

2

1,42 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Neuyutnaya zhidkaya lunnost

Sergey Yesenin

* * *

Neuyutnaya zhidkaya lunnost
I toska beskonechnykh ravnin, —
Vot chto videl ya v rezvuyu yunost,
Chto, lyubya, proklinal ne odin.

Po dorogam usokhshiye verby
I telezhnaya pesnya koles...
Ni za chto ne khotel ya teper by,
Chtob mne slushat yee privelos.

Ravnodushen ya stal k lachugam,
I ochazhny ogon mne ne mil,
Dazhe yablon vesennyuyu vyugu
Ya za bednost poley razlyubil.

Mne teper po dushe inoye.
I v chakhotochnom svete luny
Cherez kamennoye i stalnoye
Vizhu moshch ya rodnoy storony.

Polevaya Rossia! Dobolno
Volochitsya sokhoy po polyam!
Nishchetu tvoyu videt bolno
I berezam i topolyam.

Ya ne znayu, chto budet so mnoyu...
Mozhet, v novuyu zhizn ne gozhus,
No i vse zhe khochu ya stalnoyu
Videt bednuyu, nishchuyu Rus.

I, vnimaya motornomu layu
V sonme vyug, v sonme bur i groz,
Ni za chto ya teper ne zhelayu
Slushat pesnyu telezhnykh koles.

Yte/nyfz ;blrfz keyyjcnm

Cthutq Tctyby

* * *

Yte/nyfz ;blrfz keyyjcnm
B njcrf ,tcrjytxys[ hfdyby, —
Djn xnj dbltk z d htpde/ /yjcnm,
Xnj, k/,z, ghjrkbyfk yt jlby/

Gj ljhjufv ecj[ibt dth,s
B ntkt;yfz gtcyz rjktc///
Yb pf xnj yt [jntk z ntgthm ,s,
Xnj, vyt ckeifnm tt ghbdtkjcm/

Hfdyjleity z cnfk r kfxeufv,
B jxf;ysq jujym vyt yt vbk,
Lf;t z,kjym dtctyy// dm/ue
Z pf ,tlyjcnm gjktq hfpk/,bk/

Vyt ntgthm gj leit byjt/
B d xf[jnjxyjv cdtnt keys
Xthtp rfvtyyjt b cnfkmyjt
Db;e vjom z hjlyjq cnjhjys/

Gjktdfz Hjccbz! Lj,jkmyj
Djkjxbnmcz cj[jq gj gjkzv!
Ybotne ndj/ dbltnm ,jkmyj
B ,thtpfv b njgjkzv/

Z yt pyf/, xnj ,eltn cj vyj////
Vj;tn, d yjde/ ;bpym yt uj;ecm,
Yj b dct ;t [jxe z cnfkmyj/
Dbltnm ,tlye/, yboe/ Hecm/

B, dybvfz vjnjhyjve kf/
D cjyvt dm/u, d cjyvt ,ehm b uhjp,
Yb pf xnj z ntgthm yt ;tkf/
Ckeifnm gtcy/ ntkt;ys[ rjktc/