Дмитрий МережковскийНе утешай, оставь мою печаль (Признание)

Дмитрий Мережковский [merezhkovsky]

Не утешай, оставь мою печаль
Нетронутой, великой и безгласной.
Обоим нам порой свободы жаль,
4 Но цепь любви порвать хотим напрасно.

Я чувствую, что так любить нельзя,
Как я люблю, что так любить безумно,
И страшно мне, как будто смерть, грозя,
8 Над нами веет близко и бесшумно...

Но я еще сильней тебя люблю,
И бесконечно я тебя жалею, —
До ужаса сливаю жизнь мою,
12 Сливаю душу я с душой твоею.

И без тебя я не умею жить.
Мы отдали друг другу слишком много,
И я прошу, как милости, у Бога,
16 Чтоб научил Он сердце не любить.

Но как порой любовь ни проклинаю —
И жизнь, и смерть с тобой я разделю,
Не знаешь ты, как я тебя люблю,
20 Быть может, я и сам еще не знаю.

Но слов не надо: сердце так полно,
Что можем только тихими слезами
Мы выплакать, что людям не дано
24 Ни рассказать, ни облегчить словами.

Другие анализы стихотворений Дмитрия Мережковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать любить смерть сердце душа любовь порыть сливать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

798

Количество символов без пробелов

645

Количество слов

146

Количество уникальных слов

82

Количество значимых слов

22

Количество стоп-слов

80

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

84,9 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

12,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

6

4,11 %

душа

2

1,37 %

знать

2

1,37 %

любовь

2

1,37 %

порыть

2

1,37 %

сердце

2

1,37 %

сливать

2

1,37 %

смерть

2

1,37 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne uteshay, ostav moyu pechal

Dmitry Merezhkovsky

Priznaniye

Ne uteshay, ostav moyu pechal
Netronutoy, velikoy i bezglasnoy.
Oboim nam poroy svobody zhal,
No tsep lyubvi porvat khotim naprasno.

Ya chuvstvuyu, chto tak lyubit nelzya,
Kak ya lyublyu, chto tak lyubit bezumno,
I strashno mne, kak budto smert, grozya,
Nad nami veyet blizko i besshumno...

No ya yeshche silney tebya lyublyu,
I beskonechno ya tebya zhaleyu, —
Do uzhasa slivayu zhizn moyu,
Slivayu dushu ya s dushoy tvoyeyu.

I bez tebya ya ne umeyu zhit.
My otdali drug drugu slishkom mnogo,
I ya proshu, kak milosti, u Boga,
Chtob nauchil On serdtse ne lyubit.

No kak poroy lyubov ni proklinayu —
I zhizn, i smert s toboy ya razdelyu,
Ne znayesh ty, kak ya tebya lyublyu,
Byt mozhet, ya i sam yeshche ne znayu.

No slov ne nado: serdtse tak polno,
Chto mozhem tolko tikhimi slezami
My vyplakat, chto lyudyam ne dano
Ni rasskazat, ni oblegchit slovami.

Yt entifq, jcnfdm vj/ gtxfkm

Lvbnhbq Vtht;rjdcrbq

Ghbpyfybt

Yt entifq, jcnfdm vj/ gtxfkm
Ytnhjyenjq, dtkbrjq b ,tpukfcyjq/
J,jbv yfv gjhjq cdj,jls ;fkm,
Yj wtgm k/,db gjhdfnm [jnbv yfghfcyj/

Z xedcnde/, xnj nfr k/,bnm ytkmpz,
Rfr z k/,k/, xnj nfr k/,bnm ,tpevyj,
B cnhfiyj vyt, rfr ,elnj cvthnm, uhjpz,
Yfl yfvb dttn ,kbprj b ,tcievyj///

Yj z tot cbkmytq nt,z k/,k/,
B ,tcrjytxyj z nt,z ;fkt/, —
Lj e;fcf ckbdf/ ;bpym vj/,
Ckbdf/ leie z c leijq ndjt//

B ,tp nt,z z yt evt/ ;bnm/
Vs jnlfkb lheu lheue ckbirjv vyjuj,
B z ghjie, rfr vbkjcnb, e ,juf,
Xnj, yfexbk Jy cthlwt yt k/,bnm/

Yj rfr gjhjq k/,jdm yb ghjrkbyf/ —
B ;bpym, b cvthnm c nj,jq z hfpltk/,
Yt pyftim ns, rfr z nt,z k/,k/,
,snm vj;tn, z b cfv tot yt pyf//

Yj ckjd yt yflj: cthlwt nfr gjkyj,
Xnj vj;tv njkmrj nb[bvb cktpfvb
Vs dsgkfrfnm, xnj k/lzv yt lfyj
Yb hfccrfpfnm, yb j,ktuxbnm ckjdfvb/