Гавриил ДержавинНе умел я притворяться (Признание)

Гавриил Державин [derzhavin]

Не умел я притворяться,
На святого походить,
Важным саном надуваться
4 И философа брать вид;
Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им,
Ум и сердце человечье
8 Были гением моим.
Если я блистал восторгом,
С струн моих огонь летел, —
Не собой блистал я — богом;
12 Вне себя я бога пел.
Если звуки посвящались
Лиры моея царям, —
Добродетельми казались
16 Мне они равны богам.
Если за победы громки
Я венцы сплетал вождям, —
Думал перелить в потомки
20 Души их и их детям.
Если где вельможам властным
Смел я правду брякнуть вслух, —
Мнил быть сердцем беспристрастным
24 Им, царю, отчизне друг.
Если ж я и суетою
Сам был света обольщен, —
Признаюся, красотою
28 Быв плененным, пел и жен.
Словом: жег любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой век.
Брось, мудрец на гроб мой камень,
32 Если ты не человек.

Другие анализы стихотворений Гавриила Державина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

имя мыть бог сердце петь царь блистать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

783

Количество символов без пробелов

647

Количество слов

130

Количество уникальных слов

95

Количество значимых слов

39

Количество стоп-слов

48

Количество строк

32

Количество строф

1

Водность

70,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

бог

3

2,31 %

блистать

2

1,54 %

имя

2

1,54 %

мыть

2

1,54 %

петь

2

1,54 %

сердце

2

1,54 %

царь

2

1,54 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne umel ya pritvoryatsya

Gavriil Derzhavin

Priznaniye

Ne umel ya pritvoryatsya,
Na svyatogo pokhodit,
Vazhnym sanom naduvatsya
I filosofa brat vid;
Ya lyubil chistoserdechye,
Dumal nravitsya lish im,
Um i serdtse chelovechye
Byli geniyem moim.
Yesli ya blistal vostorgom,
S strun moikh ogon letel, —
Ne soboy blistal ya — bogom;
Vne sebya ya boga pel.
Yesli zvuki posvyashchalis
Liry moyeya tsaryam, —
Dobrodetelmi kazalis
Mne oni ravny bogam.
Yesli za pobedy gromki
Ya ventsy spletal vozhdyam, —
Dumal perelit v potomki
Dushi ikh i ikh detyam.
Yesli gde velmozham vlastnym
Smel ya pravdu bryaknut vslukh, —
Mnil byt serdtsem bespristrastnym
Im, tsaryu, otchizne drug.
Yesli zh ya i suyetoyu
Sam byl sveta obolshchen, —
Priznayusya, krasotoyu
Byv plenennym, pel i zhen.
Slovom: zheg lyubvi kol plamen,
Padal ya, vstaval v moy vek.
Bros, mudrets na grob moy kamen,
Yesli ty ne chelovek.

Yt evtk z ghbndjhznmcz

Ufdhbbk Lth;fdby

Ghbpyfybt

Yt evtk z ghbndjhznmcz,
Yf cdznjuj gj[jlbnm,
Df;ysv cfyjv yfledfnmcz
B abkjcjaf ,hfnm dbl;
Z k/,bk xbcnjcthltxmt,
Levfk yhfdbnmcz kbim bv,
Ev b cthlwt xtkjdtxmt
,skb utybtv vjbv/
Tckb z ,kbcnfk djcnjhujv,
C cnhey vjb[ jujym ktntk, —
Yt cj,jq ,kbcnfk z — ,jujv;
Dyt ct,z z ,juf gtk/
Tckb pderb gjcdzofkbcm
Kbhs vjtz wfhzv, —
Lj,hjltntkmvb rfpfkbcm
Vyt jyb hfdys ,jufv/
Tckb pf gj,tls uhjvrb
Z dtyws cgktnfk dj;lzv, —
Levfk gthtkbnm d gjnjvrb
Leib b[ b b[ ltnzv/
Tckb ult dtkmvj;fv dkfcnysv
Cvtk z ghfdle ,hzryenm dcke[, —
Vybk ,snm cthlwtv ,tcghbcnhfcnysv
Bv, wfh/, jnxbpyt lheu/
Tckb ; z b cetnj/
Cfv ,sk cdtnf j,jkmoty, —
Ghbpyf/cz, rhfcjnj/
,sd gktytyysv, gtk b ;ty/
Ckjdjv: ;tu k/,db rjkm gkfvtym,
Gflfk z, dcnfdfk d vjq dtr/
,hjcm, velhtw yf uhj, vjq rfvtym,
Tckb ns yt xtkjdtr/