Игорь СеверянинНет, положительно искусство измельчало (Она критикует)

Игорь Северянин [severyanin]

— Нет, положительно искусство измельчало,
Не смейте спорить, граф, упрямый человек!
Но пунктам разберем, и с самого начала;
4 Начнем с поэзии: она полна калек.
Хотя бы Фофанов: пропойца и бродяга,
А критика ему дала поэта роль:
Поэт! хорош поэт!.. ходячая малага!..
8 И в жилах у него не кровь, а алкоголь.
Как вы сказали, граф? до пьянства нет нам дела?
И что критиковать мы можем только труд?
Так знайте ж, книг его я даже не смотрела:
12 Не интересно мне!.. тем более, что тут
Навряд ли вы нашли б занятные сюжеты,
Изысканных людей привычки, нравы, вкус,
Блестящие балы, алмазы, эполеты, —
16 О, я убеждена, что пишет он «en russe».
Естественно, что нам, взращенным на Шекспире,
Аристократам мысли, чувства и идей,
Неинтересен он, бряцающий на лире
20 Руками пьяными, безвольный раб страстей.
Ах, да не спорьте вы! поэзией кабацкой
Не увлекусь я, граф, нет, тысячу раз «нет»!
Талантливым не может быть поэт
24 С фамилией — pardon! — такой: дурацкой.
И как одет! Mon Dieu! Он прямо хулиган!..
Вчера мы с Полем ехали по парку,
Плетется он навстречу, — грязен, пьян;
28 Кого же воспоет такой мужлан?.. кухарку?!..
Смазные сапоги, оборванный тулуп,
Какая-то ужасная папаха:
Сам говорит с собой: взгляд страшен, нагл и туп:
32 Поверите? — я чуть не умерла от страха.
Не говорите мне: «он пьет от неудач»!
Мне, право, дела нет до истинной причины.
И если плачет он, смешон мне этот плач:
36 Сантиментальничать ли создан мужчина
Без положенья в обществе, без чина?!.

Другие анализы стихотворений Игоря Северянина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно поэт начать поэзия пьяный граф спорить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 438

Количество символов без пробелов

1 200

Количество слов

232

Количество уникальных слов

166

Количество значимых слов

69

Количество стоп-слов

105

Количество строк

37

Количество строф

1

Водность

70,3 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

5,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

поэт

4

1,72 %

граф

3

1,29 %

оно

3

1,29 %

начать

2

0,86 %

поэзия

2

0,86 %

пьяный

2

0,86 %

спорить

2

0,86 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Net, polozhitelno iskusstvo izmelchalo

Igor Severyanin

Ona kritikuyet

— Net, polozhitelno iskusstvo izmelchalo,
Ne smeyte sporit, graf, upryamy chelovek!
No punktam razberem, i s samogo nachala;
Nachnem s poezii: ona polna kalek.
Khotya by Fofanov: propoytsa i brodyaga,
A kritika yemu dala poeta rol:
Poet! khorosh poet!.. khodyachaya malaga!..
I v zhilakh u nego ne krov, a alkogol.
Kak vy skazali, graf? do pyanstva net nam dela?
I chto kritikovat my mozhem tolko trud?
Tak znayte zh, knig yego ya dazhe ne smotrela:
Ne interesno mne!.. tem boleye, chto tut
Navryad li vy nashli b zanyatnye syuzhety,
Izyskannykh lyudey privychki, nravy, vkus,
Blestyashchiye baly, almazy, epolety, —
O, ya ubezhdena, chto pishet on «en russe».
Yestestvenno, chto nam, vzrashchennym na Shekspire,
Aristokratam mysli, chuvstva i idey,
Neinteresen on, bryatsayushchy na lire
Rukami pyanymi, bezvolny rab strastey.
Akh, da ne sporte vy! poeziyey kabatskoy
Ne uvlekus ya, graf, net, tysyachu raz «net»!
Talantlivym ne mozhet byt poet
S familiyey — pardon! — takoy: duratskoy.
I kak odet! Mon Dieu! On pryamo khuligan!..
Vchera my s Polem yekhali po parku,
Pletetsya on navstrechu, — gryazen, pyan;
Kogo zhe vospoyet takoy muzhlan?.. kukharku?!..
Smaznye sapogi, oborvanny tulup,
Kakaya-to uzhasnaya papakha:
Sam govorit s soboy: vzglyad strashen, nagl i tup:
Poverite? — ya chut ne umerla ot strakha.
Ne govorite mne: «on pyet ot neudach»!
Mne, pravo, dela net do istinnoy prichiny.
I yesli plachet on, smeshon mne etot plach:
Santimentalnichat li sozdan muzhchina
Bez polozhenya v obshchestve, bez china?!.

Ytn, gjkj;bntkmyj bcreccndj bpvtkmxfkj

Bujhm Ctdthzyby

Jyf rhbnbretn

— Ytn, gjkj;bntkmyj bcreccndj bpvtkmxfkj,
Yt cvtqnt cgjhbnm, uhfa, eghzvsq xtkjdtr!
Yj geyrnfv hfp,thtv, b c cfvjuj yfxfkf;
Yfxytv c gj'pbb: jyf gjkyf rfktr/
[jnz ,s Ajafyjd: ghjgjqwf b ,hjlzuf,
F rhbnbrf tve lfkf gj'nf hjkm:
Gj'n! [jhji gj'n!// [jlzxfz vfkfuf!//
B d ;bkf[ e ytuj yt rhjdm, f fkrjujkm/
Rfr ds crfpfkb, uhfa? lj gmzycndf ytn yfv ltkf?
B xnj rhbnbrjdfnm vs vj;tv njkmrj nhel?
Nfr pyfqnt ;, rybu tuj z lf;t yt cvjnhtkf:
Yt bynthtcyj vyt!// ntv ,jktt, xnj nen
Yfdhzl kb ds yfikb , pfyznyst c/;tns,
Bpscrfyys[ k/ltq ghbdsxrb, yhfds, drec,
,ktcnzobt ,fks, fkvfps, 'gjktns, —
J, z e,t;ltyf, xnj gbitn jy «en russe»/
Tcntcndtyyj, xnj yfv, dphfotyysv yf Itrcgbht,
Fhbcnjrhfnfv vsckb, xedcndf b bltq,
Ytbynthtcty jy, ,hzwf/obq yf kbht
Herfvb gmzysvb, ,tpdjkmysq hf, cnhfcntq/
F[, lf yt cgjhmnt ds! gj'pbtq rf,fwrjq
Yt edktrecm z, uhfa, ytn, nsczxe hfp «ytn»!
Nfkfynkbdsv yt vj;tn ,snm gj'n
C afvbkbtq — pardon! — nfrjq: lehfwrjq/
B rfr jltn! Mon Dieu! Jy ghzvj [ekbufy!//
Dxthf vs c Gjktv t[fkb gj gfhre,
Gktntncz jy yfdcnhtxe, — uhzpty, gmzy;
Rjuj ;t djcgjtn nfrjq ve;kfy?// re[fhre?!//
Cvfpyst cfgjub, j,jhdfyysq nekeg,
Rfrfz-nj e;fcyfz gfgf[f:
Cfv ujdjhbn c cj,jq: dpukzl cnhfity, yfuk b neg:
Gjdthbnt? — z xenm yt evthkf jn cnhf[f/
Yt ujdjhbnt vyt: «jy gmtn jn ytelfx»!
Vyt, ghfdj, ltkf ytn lj bcnbyyjq ghbxbys/
B tckb gkfxtn jy, cvtijy vyt 'njn gkfx:
Cfynbvtynfkmybxfnm kb cjplfy ve;xbyf
,tp gjkj;tymz d j,otcndt, ,tp xbyf?!/