Федор ТютчевНе то, что мните вы, природа

Федор Тютчев [tyutchev]

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
4 В ней есть любовь, в ней есть язык...

Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
8 Игрою внешних, чуждых сил?..

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат
12 И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
16 И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
20 В беседе дружеской гроза!

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
24 И голос матери самой!

Другие анализы стихотворений Фёдора Тютчева

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

душа ночь иль лес язык зреть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

692

Количество символов без пробелов

553

Количество слов

133

Количество уникальных слов

81

Количество значимых слов

33

Количество стоп-слов

67

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

75,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

8,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

душа

3

2,26 %

зреть

2

1,50 %

иль

2

1,50 %

лес

2

1,50 %

ночь

2

1,50 %

язык

2

1,50 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne to, chto mnite vy, priroda

Fedor Tyutchev

* * *

Ne to, chto mnite vy, priroda:
Ne slepok, ne bezdushny lik —
V ney yest dusha, v ney yest svoboda,
V ney yest lyubov, v ney yest yazyk...

Vy zrite list i tsvet na dreve:
Il ikh sadovnik prikleil?
Il zreyet plod v rodimom chreve
Igroyu vneshnikh, chuzhdykh sil?..

Oni ne vidyat i ne slyshat,
Zhivut v sem mire, kak vpotmakh,
Dlya nikh i solntsy, znat, ne dyshat
I zhizni net v morskikh volnakh.

Luchi k nim v dushu ne skhodili,
Vesna v grudi ikh ne tsvela,
Pri nikh lesa ne govorili
I noch v zvezdakh nema byla!

I yazykami nezemnymi,
Volnuya reki i lesa,
V nochi ne soveshchalas s nimi
V besede druzheskoy groza!

Ne ikh vina: poymi, kol mozhet,
Organa zhizn glukhonemoy!
Uvy, dushi v nem ne vstrevozhit
I golos materi samoy!

Yt nj, xnj vybnt ds, ghbhjlf

Atljh N/nxtd

* * *

Yt nj, xnj vybnt ds, ghbhjlf:
Yt cktgjr, yt ,tpleiysq kbr —
D ytq tcnm leif, d ytq tcnm cdj,jlf,
D ytq tcnm k/,jdm, d ytq tcnm zpsr///

Ds phbnt kbcn b wdtn yf lhtdt:
Bkm b[ cfljdybr ghbrktbk?
Bkm phttn gkjl d hjlbvjv xhtdt
Buhj/ dytiyb[, xe;ls[ cbk?//

Jyb yt dblzn b yt cksifn,
;bden d ctv vbht, rfr dgjnmvf[,
Lkz yb[ b cjkyws, pyfnm, yt lsifn
B ;bpyb ytn d vjhcrb[ djkyf[/

Kexb r ybv d leie yt c[jlbkb,
Dtcyf d uhelb b[ yt wdtkf,
Ghb yb[ ktcf yt ujdjhbkb
B yjxm d pdtplf[ ytvf ,skf!

B zpsrfvb ytptvysvb,
Djkyez htrb b ktcf,
D yjxb yt cjdtofkfcm c ybvb
D ,tctlt lhe;tcrjq uhjpf!

Yt b[ dbyf: gjqvb, rjkm vj;tn,
Jhufyf ;bpym uke[jytvjq!
Eds, leib d ytv yt dcnhtdj;bn
B ujkjc vfnthb cfvjq!