Дмитрий МережковскийНе презирай людей! Безжалостной и гневной (Поэту)

Дмитрий Мережковский [merezhkovsky]

Не презирай людей! Безжалостной и гневной
Насмешкой не клейми их горестей и нужд,
Сознав могущество заботы повседневной,
4 Их страха и надежд не оставайся чужд.
Как друг, не как судья неумолимо-строгий,
Войди в толпу людей и оглянись вокруг,
Пойми ты говор их, и смутный гул тревоги,
8 И стон подавленный невыразимых мук.
Сочувствуй горячо их радостям и бедам,
Узнай и полюби простой и темный люд,
Внимай без гордости их будничным беседам
12 И, как святыню, чти их незаметный труд.
Сквозь мутную волну житейского потока
Жемчужины на дне ты различишь тогда:
В постыдной оргии продажного порока —
16 Следы раскаянья и жгучего стыда,
Улыбку матери над тихой колыбелью,
Молитву грешника и поцелуй любви,
И вдохновенного возвышенною целью
20 Борца за истину во мраке и крови.
Поймешь ты красоту и смысл существованья
Не в упоительной и радостной мечте,
Не в блесках и цветах, но в терниях страданья,
24 В работе, в бедности, в суровой простоте.
И, жаждущую грудь роскошно утоляя,
Неисчерпаема, как нектар золотой,
Твой подвиг тягостный сторицей награждая,
28 Из жизни сумрачной поэзия святая
Польется светлою, могучею струей.

Другие анализы стихотворений Дмитрия Мережковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 102

Количество символов без пробелов

932

Количество слов

169

Количество уникальных слов

128

Количество значимых слов

66

Количество стоп-слов

58

Количество строк

29

Количество строф

1

Водность

60,9 %

Классическая тошнота

1,00

Академическая тошнота

0,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Семантическое ядро отсутствует.

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne preziray lyudey! Bezzhalostnoy i gnevnoy

Dmitry Merezhkovsky

Poetu

Ne preziray lyudey! Bezzhalostnoy i gnevnoy
Nasmeshkoy ne kleymi ikh gorestey i nuzhd,
Soznav mogushchestvo zaboty povsednevnoy,
Ikh strakha i nadezhd ne ostavaysya chuzhd.
Kak drug, ne kak sudya neumolimo-strogy,
Voydi v tolpu lyudey i oglyanis vokrug,
Poymi ty govor ikh, i smutny gul trevogi,
I ston podavlenny nevyrazimykh muk.
Sochuvstvuy goryacho ikh radostyam i bedam,
Uznay i polyubi prostoy i temny lyud,
Vnimay bez gordosti ikh budnichnym besedam
I, kak svyatynyu, chti ikh nezametny trud.
Skvoz mutnuyu volnu zhiteyskogo potoka
Zhemchuzhiny na dne ty razlichish togda:
V postydnoy orgii prodazhnogo poroka —
Sledy raskayanya i zhguchego styda,
Ulybku materi nad tikhoy kolybelyu,
Molitvu greshnika i potseluy lyubvi,
I vdokhnovennogo vozvyshennoyu tselyu
Bortsa za istinu vo mrake i krovi.
Poymesh ty krasotu i smysl sushchestvovanya
Ne v upoitelnoy i radostnoy mechte,
Ne v bleskakh i tsvetakh, no v terniakh stradanya,
V rabote, v bednosti, v surovoy prostote.
I, zhazhdushchuyu grud roskoshno utolyaya,
Neischerpayema, kak nektar zolotoy,
Tvoy podvig tyagostny storitsey nagrazhdaya,
Iz zhizni sumrachnoy poezia svyataya
Polyetsya svetloyu, mogucheyu struyey.

Yt ghtpbhfq k/ltq! ,tp;fkjcnyjq b uytdyjq

Lvbnhbq Vtht;rjdcrbq

Gj'ne

Yt ghtpbhfq k/ltq! ,tp;fkjcnyjq b uytdyjq
Yfcvtirjq yt rktqvb b[ ujhtcntq b ye;l,
Cjpyfd vjueotcndj pf,jns gjdctlytdyjq,
B[ cnhf[f b yflt;l yt jcnfdfqcz xe;l/
Rfr lheu, yt rfr celmz ytevjkbvj-cnhjubq,
Djqlb d njkge k/ltq b jukzybcm djrheu,
Gjqvb ns ujdjh b[, b cvenysq uek nhtdjub,
B cnjy gjlfdktyysq ytdshfpbvs[ ver/
Cjxedcndeq ujhzxj b[ hfljcnzv b ,tlfv,
Epyfq b gjk/,b ghjcnjq b ntvysq k/l,
Dybvfq ,tp ujhljcnb b[ ,elybxysv ,tctlfv
B, rfr cdznsy/, xnb b[ ytpfvtnysq nhel/
Crdjpm venye/ djkye ;bntqcrjuj gjnjrf
;tvxe;bys yf lyt ns hfpkbxbim njulf:
D gjcnslyjq jhubb ghjlf;yjuj gjhjrf —
Cktls hfcrfzymz b ;uextuj cnslf,
Eks,re vfnthb yfl nb[jq rjks,tkm/,
Vjkbnde uhtiybrf b gjwtkeq k/,db,
B dlj[yjdtyyjuj djpdsityyj/ wtkm/
,jhwf pf bcnbye dj vhfrt b rhjdb/
Gjqvtim ns rhfcjne b cvsck ceotcndjdfymz
Yt d egjbntkmyjq b hfljcnyjq vtxnt,
Yt d ,ktcrf[ b wdtnf[, yj d nthybz[ cnhflfymz,
D hf,jnt, d ,tlyjcnb, d cehjdjq ghjcnjnt/
B, ;f;leoe/ uhelm hjcrjiyj enjkzz,
Ytbcxthgftvf, rfr ytrnfh pjkjnjq,
Ndjq gjldbu nzujcnysq cnjhbwtq yfuhf;lfz,
Bp ;bpyb cevhfxyjq gj'pbz cdznfz
Gjkmtncz cdtnkj/, vjuext/ cnhetq/