Константин СимоновНеправда, друг не умирает (Смерть друга)

Константин Симонов [simonov]

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
4 Из фляги из твоей не пьет.

В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом, под одной шинелью,
8 Не спит у печки жестяной.

Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
12 Улечься вместе не смогло.

Упрямство, гнев его, терпенье —
Ты все себе в наследство взял,
Двойного слуха ты и зренья
16 Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем женам,
Воспоминанья — сыновьям,
Но по земле, войной сожженной,
20 Идти завещано друзьям.

Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства,
24 Все уже круг твоих друзей.

Взвали тот груз себе на плечи,
Не оставляя ничего,
Огню, штыку, врагу навстречу
28 Неси его, неси его!

Когда же ты нести не сможешь,
То знай, что, голову сложив,
Его всего лишь переложишь
32 На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,
Из третьих рук твой груз возьмет,
За мертвых мстя и ненавидя,
36 Его к победе донесет.

Другие анализы стихотворений Константина Симонова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все твой знать оно иза лишь нести груз взять завещать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

997

Количество символов без пробелов

819

Количество слов

168

Количество уникальных слов

109

Количество значимых слов

48

Количество стоп-слов

66

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

71,4 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

11,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

6

3,57 %

все

5

2,98 %

груз

3

1,79 %

иза

3

1,79 %

нести

3

1,79 %

твой

3

1,79 %

взять

2

1,19 %

завещать

2

1,19 %

знать

2

1,19 %

лишь

2

1,19 %

наследство

2

1,19 %

плечи

2

1,19 %

рядом

2

1,19 %

себе

2

1,19 %

смочь

2

1,19 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nepravda, drug ne umirayet

Konstantin Simonov

Smert druga

Nepravda, drug ne umirayet,
Lish ryadom byt perestayet.
On krov s toboy ne razdelyayet,
Iz flyagi iz tvoyey ne pyet.

V zemlyanke, zanesen metelyu,
Zastolnoy ne poyet s toboy
I ryadom, pod odnoy shinelyu,
Ne spit u pechki zhestyanoy.

No vse, chto mezhdu vami bylo,
Vse, chto za vami sledom shlo,
S yego ostankami v mogilu
Ulechsya vmeste ne smoglo.

Upryamstvo, gnev yego, terpenye —
Ty vse sebe v nasledstvo vzyal,
Dvoynogo slukha ty i zrenya
Pozhiznennym vladeltsem stal.

Lyubov my zaveshchayem zhenam,
Vospominanya — synovyam,
No po zemle, voynoy sozhzhennoy,
Idti zaveshchano druzyam.

Nikto yeshche ne znayet sredstva
Ot neozhidannykh smertey.
Vse tyazheleye gruz nasledstva,
Vse uzhe krug tvoikh druzey.

Vzvali tot gruz sebe na plechi,
Ne ostavlyaya nichego,
Ognyu, shtyku, vragu navstrechu
Nesi yego, nesi yego!

Kogda zhe ty nesti ne smozhesh,
To znay, chto, golovu slozhiv,
Yego vsego lish perelozhish
Na plechi tekh, kto budet zhiv.

I kto-to, kto tebya ne videl,
Iz tretyikh ruk tvoy gruz vozmet,
Za mertvykh mstya i nenavidya,
Yego k pobede doneset.

Ytghfdlf, lheu yt evbhftn

Rjycnfynby Cbvjyjd

Cvthnm lheuf

Ytghfdlf, lheu yt evbhftn,
Kbim hzljv ,snm gthtcnftn/
Jy rhjd c nj,jq yt hfpltkztn,
Bp akzub bp ndjtq yt gmtn/

D ptvkzyrt, pfytcty vtntkm/,
Pfcnjkmyjq yt gjtn c nj,jq
B hzljv, gjl jlyjq ibytkm/,
Yt cgbn e gtxrb ;tcnzyjq/

Yj dct, xnj vt;le dfvb ,skj,
Dct, xnj pf dfvb cktljv ikj,
C tuj jcnfyrfvb d vjubke
Ektxmcz dvtcnt yt cvjukj/

Eghzvcndj, uytd tuj, nthgtymt —
Ns dct ct,t d yfcktlcndj dpzk,
Ldjqyjuj cke[f ns b phtymz
Gj;bpytyysv dkfltkmwtv cnfk/

K/,jdm vs pfdtoftv ;tyfv,
Djcgjvbyfymz — csyjdmzv,
Yj gj ptvkt, djqyjq cj;;tyyjq,
Blnb pfdtofyj lhepmzv/

Ybrnj tot yt pyftn chtlcndf
Jn ytj;blfyys[ cvthntq/
Dct nz;tktt uhep yfcktlcndf,
Dct e;t rheu ndjb[ lheptq/

Dpdfkb njn uhep ct,t yf gktxb,
Yt jcnfdkzz ybxtuj,
Juy/, insre, dhfue yfdcnhtxe
Ytcb tuj, ytcb tuj!

Rjulf ;t ns ytcnb yt cvj;tim,
Nj pyfq, xnj, ujkjde ckj;bd,
Tuj dctuj kbim gthtkj;bim
Yf gktxb nt[, rnj ,eltn ;bd/

B rnj-nj, rnj nt,z yt dbltk,
Bp nhtnmb[ her ndjq uhep djpmvtn,
Pf vthnds[ vcnz b ytyfdblz,
Tuj r gj,tlt ljytctn/