Дмитрий МережковскийНе плачь о неземной отчизне (Двойная бездна)

Дмитрий Мережковский [merezhkovsky]

Не плачь о неземной отчизне,
И помни, — более того,
Что есть в твоей мгновенной жизни,
4 Не будет в смерти ничего.

И жизнь, как смерть необычайна...
Есть в мире здешнем — мир иной.
Есть ужас тот же, та же тайна —
8 И в свете дня, как в тьме ночной.

И смерть и жизнь — родные бездны;
Они подобны и равны,
Друг другу чужды и любезны,
12 Одна в другой отражены.

Одна другую углубляет,
Как зеркало, а человек
Их съединяет, разделяет
16 Своею волею навек.

И зло, и благо, — тайна гроба.
И тайна жизни — два пути —
Ведут к единой цели оба.
20 И все равно, куда идти.

Будь мудр, — иного нет исхода.
Кто цепь последнюю расторг,
Тот знает, что в цепях свобода
24 И что в мучении — восторг.

Ты сам — свой Бог, ты сам свой ближний.
О, будь же собственным Творцом,
Будь бездной верхней, бездной нижней,
28 Своим началом и концом.

Другие анализы стихотворений Дмитрия Мережковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

смерть один равный тайна цепь иной бездна

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

805

Количество символов без пробелов

648

Количество слов

141

Количество уникальных слов

85

Количество значимых слов

26

Количество стоп-слов

71

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

81,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

бездна

3

2,13 %

смерть

3

2,13 %

тайна

3

2,13 %

иной

2

1,42 %

один

2

1,42 %

равный

2

1,42 %

цепь

2

1,42 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne plach o nezemnoy otchizne

Dmitry Merezhkovsky

Dvoynaya bezdna

Ne plach o nezemnoy otchizne,
I pomni, — boleye togo,
Chto yest v tvoyey mgnovennoy zhizni,
Ne budet v smerti nichego.

I zhizn, kak smert neobychayna...
Yest v mire zdeshnem — mir inoy.
Yest uzhas tot zhe, ta zhe tayna —
I v svete dnya, kak v tme nochnoy.

I smert i zhizn — rodnye bezdny;
Oni podobny i ravny,
Drug drugu chuzhdy i lyubezny,
Odna v drugoy otrazheny.

Odna druguyu uglublyayet,
Kak zerkalo, a chelovek
Ikh syedinyayet, razdelyayet
Svoyeyu voleyu navek.

I zlo, i blago, — tayna groba.
I tayna zhizni — dva puti —
Vedut k yedinoy tseli oba.
I vse ravno, kuda idti.

Bud mudr, — inogo net iskhoda.
Kto tsep poslednyuyu rastorg,
Tot znayet, chto v tsepyakh svoboda
I chto v muchenii — vostorg.

Ty sam — svoy Bog, ty sam svoy blizhny.
O, bud zhe sobstvennym Tvortsom,
Bud bezdnoy verkhney, bezdnoy nizhney,
Svoim nachalom i kontsom.

Yt gkfxm j ytptvyjq jnxbpyt

Lvbnhbq Vtht;rjdcrbq

Ldjqyfz ,tplyf

Yt gkfxm j ytptvyjq jnxbpyt,
B gjvyb, — ,jktt njuj,
Xnj tcnm d ndjtq vuyjdtyyjq ;bpyb,
Yt ,eltn d cvthnb ybxtuj/

B ;bpym, rfr cvthnm ytj,sxfqyf///
Tcnm d vbht pltiytv — vbh byjq/
Tcnm e;fc njn ;t, nf ;t nfqyf —
B d cdtnt lyz, rfr d nmvt yjxyjq/

B cvthnm b ;bpym — hjlyst ,tplys;
Jyb gjlj,ys b hfdys,
Lheu lheue xe;ls b k/,tpys,
Jlyf d lheujq jnhf;tys/

Jlyf lheue/ euke,kztn,
Rfr pthrfkj, f xtkjdtr
B[ c]tlbyztn, hfpltkztn
Cdjt/ djkt/ yfdtr/

B pkj, b ,kfuj, — nfqyf uhj,f/
B nfqyf ;bpyb — ldf genb —
Dtlen r tlbyjq wtkb j,f/
B dct hfdyj, relf blnb/

,elm velh, — byjuj ytn bc[jlf/
Rnj wtgm gjcktly// hfcnjhu,
Njn pyftn, xnj d wtgz[ cdj,jlf
B xnj d vextybb — djcnjhu/

Ns cfv — cdjq ,ju, ns cfv cdjq ,kb;ybq/
J, ,elm ;t cj,cndtyysv Ndjhwjv,
,elm ,tplyjq dth[ytq, ,tplyjq yb;ytq,
Cdjbv yfxfkjv b rjywjv/