Афанасий ФетНе отходи от меня

Афанасий Фет [fet]

Не отходи от меня,
Друг мой, останься со мной!
Не отходи от меня:
4 Мне так отрадно с тобой...

Ближе друг к другу, чем мы, —
Ближе нельзя нам и быть;
Чище, живее, сильней
8 Мы не умеем любить.

Если же ты — предо мной,
Грустно головку склоня, —
Мне так отрадно с тобой:
12 Не отходи от меня!

Другие анализы стихотворений Афанасия Фета

❤ Аффтар жжот 2💔 КГ/АМ

близкий отходить отрадный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

286

Количество символов без пробелов

228

Количество слов

53

Количество уникальных слов

30

Количество значимых слов

10

Количество стоп-слов

34

Количество строк

12

Количество строф

3

Водность

81,1 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

21,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

отходить

3

5,66 %

близкий

2

3,77 %

отрадный

2

3,77 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne otkhodi ot menya

Afanasy Fet

* * *

Ne otkhodi ot menya,
Drug moy, ostansya so mnoy!
Ne otkhodi ot menya:
Mne tak otradno s toboy...

Blizhe drug k drugu, chem my, —
Blizhe nelzya nam i byt;
Chishche, zhiveye, silney
My ne umeyem lyubit.

Yesli zhe ty — predo mnoy,
Grustno golovku sklonya, —
Mne tak otradno s toboy:
Ne otkhodi ot menya!

Yt jn[jlb jn vtyz

Fafyfcbq Atn

* * *

Yt jn[jlb jn vtyz,
Lheu vjq, jcnfymcz cj vyjq!
Yt jn[jlb jn vtyz:
Vyt nfr jnhflyj c nj,jq///

,kb;t lheu r lheue, xtv vs, —
,kb;t ytkmpz yfv b ,snm;
Xbot, ;bdtt, cbkmytq
Vs yt evttv k/,bnm/

Tckb ;t ns — ghtlj vyjq,
Uhecnyj ujkjdre crkjyz, —
Vyt nfr jnhflyj c nj,jq:
Yt jn[jlb jn vtyz!