Александр ПушкинНе мысля гордый свет забавить (Евгений Онегин)

Александр Пушкин [pushkin]

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
4 Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
8 Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
12 Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
16 Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

достойный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

456

Количество символов без пробелов

393

Количество слов

62

Количество уникальных слов

56

Количество значимых слов

26

Количество стоп-слов

18

Количество строк

17

Количество строф

1

Водность

58,1 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

достойный

2

3,23 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne myslya gordy svet zabavit

Aleksandr Pushkin

Yevgeny Onegin

Ne myslya gordy svet zabavit,
Vnimanye druzhby vozlyubya,
Khotel by ya tebe predstavit
Zalog dostoyneye tebya,
Dostoyneye dushi prekrasnoy,
Svyatoy ispolnennoy mechty,
Poezii zhivoy i yasnoy,
Vysokikh dum i prostoty;
No tak i byt — rukoy pristrastnoy
Primi sobranye pestrykh glav,
Polusmeshnykh, polupechalnykh,
Prostonarodnykh, idealnykh,
Nebrezhny plod moikh zabav,
Bessonnits, legkikh vdokhnoveny,
Nezrelykh i uvyadshikh let,
Uma kholodnykh nablyudeny
I serdtsa gorestnykh zamet.

Yt vsckz ujhlsq cdtn pf,fdbnm

Fktrcfylh Geirby

Tdutybq Jytuby

Yt vsckz ujhlsq cdtn pf,fdbnm,
Dybvfymt lhe;,s djpk/,z,
[jntk ,s z nt,t ghtlcnfdbnm
Pfkju ljcnjqytt nt,z,
Ljcnjqytt leib ghtrhfcyjq,
Cdznjq bcgjkytyyjq vtxns,
Gj'pbb ;bdjq b zcyjq,
Dscjrb[ lev b ghjcnjns;
Yj nfr b ,snm — herjq ghbcnhfcnyjq
Ghbvb cj,hfymt gtcnhs[ ukfd,
Gjkecvtiys[, gjkegtxfkmys[,
Ghjcnjyfhjlys[, bltfkmys[,
Yt,ht;ysq gkjl vjb[ pf,fd,
,tccjyybw, kturb[ dlj[yjdtybq,
Ytphtks[ b edzlib[ ktn,
Evf [jkjlys[ yf,k/ltybq
B cthlwf ujhtcnys[ pfvtn/