Марина ЦветаеваНе любила, но плакала. Нет, не любила, но все же (Кроме любви)

Марина Цветаева [tsvetayeva]

Не любила, но плакала. Нет, не любила, но все же
Лишь тебе указала в тени обожаемый лик.
Было все в нашем сне на любовь не похоже:
4 Ни причин, ни улик.

Только нам этот образ кивнул из вечернего зала,
Только мы — ты и я — принесли ему жалобный стих.
Обожания нить нас сильнее связала,
8 Чем влюбленность — других.

Но порыв миновал, и приблизился ласково кто-то,
Кто молиться не мог, но любил. Осуждать не спеши
Ты мне памятен будешь, как самая нежная нота
12 В пробужденьи души.

В этой грустной душе ты бродил, как в незапертом доме
(В нашем доме, весною...) Забывшей меня не зови!
Все минуты свои я тобою наполнила, кроме
16 Самой грустной — любви.

Другие анализы стихотворений Марины Цветаевой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все любить любовь грустный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

643

Количество символов без пробелов

526

Количество слов

110

Количество уникальных слов

73

Количество значимых слов

30

Количество стоп-слов

55

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

72,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

2,73 %

любить

3

2,73 %

грустный

2

1,82 %

любовь

2

1,82 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne lyubila, no plakala. Net, ne lyubila, no vse zhe

Marina Tsvetayeva

Krome lyubvi

Ne lyubila, no plakala. Net, ne lyubila, no vse zhe
Lish tebe ukazala v teni obozhayemy lik.
Bylo vse v nashem sne na lyubov ne pokhozhe:
Ni prichin, ni ulik.

Tolko nam etot obraz kivnul iz vechernego zala,
Tolko my — ty i ya — prinesli yemu zhalobny stikh.
Obozhania nit nas silneye svyazala,
Chem vlyublennost — drugikh.

No poryv minoval, i priblizilsya laskovo kto-to,
Kto molitsya ne mog, no lyubil. Osuzhdat ne speshi
Ty mne pamyaten budesh, kak samaya nezhnaya nota
V probuzhdenyi dushi.

V etoy grustnoy dushe ty brodil, kak v nezapertom dome
(V nashem dome, vesnoyu...) Zabyvshey menya ne zovi!
Vse minuty svoi ya toboyu napolnila, krome
Samoy grustnoy — lyubvi.

Yt k/,bkf, yj gkfrfkf/ Ytn, yt k/,bkf, yj dct ;t

Vfhbyf Wdtnftdf

Rhjvt k/,db

Yt k/,bkf, yj gkfrfkf/ Ytn, yt k/,bkf, yj dct ;t
Kbim nt,t erfpfkf d ntyb j,j;ftvsq kbr/
,skj dct d yfitv cyt yf k/,jdm yt gj[j;t:
Yb ghbxby, yb ekbr/

Njkmrj yfv 'njn j,hfp rbdyek bp dtxthytuj pfkf,
Njkmrj vs — ns b z — ghbytckb tve ;fkj,ysq cnb[/
J,j;fybz ybnm yfc cbkmytt cdzpfkf,
Xtv dk/,ktyyjcnm — lheub[/

Yj gjhsd vbyjdfk, b ghb,kbpbkcz kfcrjdj rnj-nj,
Rnj vjkbnmcz yt vju, yj k/,bk/ Jce;lfnm yt cgtib
Ns vyt gfvznty ,eltim, rfr cfvfz yt;yfz yjnf
D ghj,e;ltymb leib/

D 'njq uhecnyjq leit ns ,hjlbk, rfr d ytpfgthnjv ljvt
(D yfitv ljvt, dtcyj////) Pf,sditq vtyz yt pjdb!
Dct vbyens cdjb z nj,j/ yfgjkybkf, rhjvt
Cfvjq uhecnyjq — k/,db/