Евгений БаратынскийНе искушай меня без нужды (Разуверение)

Евгений Баратынский [baratynsky]

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
4 Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
8 Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больнова
12 В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
16 А не любовь пробудишь ты.

Другие анализы стихотворений Евгения Баратынского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любовь прежний

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

420

Количество символов без пробелов

350

Количество слов

70

Количество уникальных слов

52

Количество значимых слов

23

Количество стоп-слов

31

Количество строк

16

Количество строф

1

Водность

67,1 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

7,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любовь

2

2,86 %

прежний

2

2,86 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne iskushay menya bez nuzhdy

Yevgeny Baratynsky

Razuvereniye

Ne iskushay menya bez nuzhdy
Vozvratom nezhnosti tvoyey:
Razocharovannomu chuzhdy
Vse obolshchenya prezhnikh dney!
Uzh ya ne veryu uverenyam,
Uzh ya ne veruyu v lyubov,
I ne mogu predatsya vnov
Raz izmenivshim snovidenyam!
Slepoy toski moyey ne mnozh,
Ne zavodi o prezhnem slova,
I, drug zabotlivy, bolnova
V yego dremote ne trevozh!
Ya splyu, mne sladko usyplenye;
Zabud byvalye mechty:
V dushe moyey odno volnenye,
A ne lyubov probudish ty.

Yt bcreifq vtyz ,tp ye;ls

Tdutybq ,fhfnsycrbq

Hfpedthtybt

Yt bcreifq vtyz ,tp ye;ls
Djpdhfnjv yt;yjcnb ndjtq:
Hfpjxfhjdfyyjve xe;ls
Dct j,jkmotymz ght;yb[ lytq!
E; z yt dth/ edthtymzv,
E; z yt dthe/ d k/,jdm,
B yt vjue ghtlfnmcz dyjdm
Hfp bpvtybdibv cyjdbltymzv!
Cktgjq njcrb vjtq yt vyj;m,
Yt pfdjlb j ght;ytv ckjdf,
B, lheu pf,jnkbdsq, ,jkmyjdf
D tuj lhtvjnt yt nhtdj;m!
Z cgk/, vyt ckflrj ecsgktymt;
Pf,elm ,sdfkst vtxns:
D leit vjtq jlyj djkytymt,
F yt k/,jdm ghj,elbim ns/