Николай НекрасовНе говори: «Забыл он осторожность» (Пророк)

Николай Некрасов [nekrasov]

Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
4 Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно только в мире,
8 Но умереть возможно для других!»

Так мыслит он — и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
12 Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
16 Рабам земли напомнить о Христе.

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно судьба возможно

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

545

Количество символов без пробелов

446

Количество слов

94

Количество уникальных слов

64

Количество значимых слов

19

Количество стоп-слов

46

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

79,8 %

Классическая тошнота

2,65

Академическая тошнота

15,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

7

7,45 %

возможно

2

2,13 %

судьба

2

2,13 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne govori: «Zabyl on ostorozhnost»

Nikolay Nekrasov

Prorok

Ne govori: «Zabyl on ostorozhnost!
On budet sam sudby svoyey vinoy!..»
Ne khuzhe nas on vidit nevozmozhnost
Sluzhit dobru, ne zhertvuya soboy.

No lyubit on vozvyshenney i shire,
V yego dushe net pomyslov mirskikh.
«Zhit dlya sebya vozmozhno tolko v mire,
No umeret vozmozhno dlya drugikh!»

Tak myslit on — i smert yemu lyubezna.
Ne skazhet on, chto zhizn yemu nuzhna,
Ne skazhet on, chto gibel bespolezna:
Yego sudba davno yemu yasna...

Yego yeshche pokamest ne raspyali,
No chas pridet — on budet na kreste;
Yego poslal bog Gneva i Pechali
Rabam zemli napomnit o Khriste.

Yt ujdjhb: «Pf,sk jy jcnjhj;yjcnm»

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Ghjhjr

Yt ujdjhb: «Pf,sk jy jcnjhj;yjcnm!
Jy ,eltn cfv celm,s cdjtq dbyjq!//»
Yt [e;t yfc jy dblbn ytdjpvj;yjcnm
Cke;bnm lj,he, yt ;thndez cj,jq/

Yj k/,bn jy djpdsityytq b ibht,
D tuj leit ytn gjvsckjd vbhcrb[/
«;bnm lkz ct,z djpvj;yj njkmrj d vbht,
Yj evthtnm djpvj;yj lkz lheub[!»

Nfr vsckbn jy — b cvthnm tve k/,tpyf/
Yt crf;tn jy, xnj ;bpym tve ye;yf,
Yt crf;tn jy, xnj ub,tkm ,tcgjktpyf:
Tuj celm,f lfdyj tve zcyf///

Tuj tot gjrfvtcn yt hfcgzkb,
Yj xfc ghbltn — jy ,eltn yf rhtcnt;
Tuj gjckfk ,ju Uytdf b Gtxfkb
Hf,fv ptvkb yfgjvybnm j [hbcnt/