Сергей ЕсенинНе гляди на меня с упреком

Сергей Есенин [yesenin]

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой свор с поволокой
4 И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
8 Ловит воронов и воронят.

Ну, и что же, лови, я не струшу.
Только как бы твой пыл не погас?
На мою охладевшую душу
12 Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоем снится другая,
16 У которой глаза — голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
20 Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
24 Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
28 Их бы выдумал сам человек.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

твой любить душа пойти лишь ловить пожалуй

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

813

Количество символов без пробелов

657

Количество слов

149

Количество уникальных слов

95

Количество значимых слов

38

Количество стоп-слов

83

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

74,5 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

9,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

4

2,68 %

душа

2

1,34 %

лишь

2

1,34 %

ловить

2

1,34 %

любить

2

1,34 %

пожалуй

2

1,34 %

пойти

2

1,34 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ne glyadi na menya s uprekom

Sergey Yesenin

* * *

Ne glyadi na menya s uprekom,
Ya prezrenya k tebe ne tayu,
No lyublyu ya tvoy svor s povolokoy
I lukavuyu krotost tvoyu.

Da, ty kazheshsya mne rasprostertoy,
I, pozhaluy, uvidet ya rad,
Kak lisa, pritvorivshis mertvoy,
Lovit voronov i voronyat.

Nu, i chto zhe, lovi, ya ne strushu.
Tolko kak by tvoy pyl ne pogas?
Na moyu okhladevshuyu dushu
Natykalis takiye ne raz.

Ne tebya ya lyublyu, dorogaya,
Ty lish otzvuk, lish tolko ten.
Mne v litse tvoyem snitsya drugaya,
U kotoroy glaza — goluben.

Pust ona i ne vyglyadit krotkoy
I, pozhaluy, na vid kholodna,
No ona velichavoy pokhodkoy
Vskolykhnula mne dushu do dna.

Vot takuyu yedva l otumanish,
I ne khochesh poyti, da poydesh,
Nu, a ty dazhe v serdtse ne vranish
Napoyennuyu laskoyu lozh.

No i vse zhe, tebya preziraya,
Ya smushchenno otkroyus navek:
Yesli b ne bylo ada i raya,
Ikh by vydumal sam chelovek.

Yt ukzlb yf vtyz c eghtrjv

Cthutq Tctyby

* * *

Yt ukzlb yf vtyz c eghtrjv,
Z ghtphtymz r nt,t yt nf/,
Yj k/,k/ z ndjq cdjh c gjdjkjrjq
B kerfde/ rhjnjcnm ndj//

Lf, ns rf;timcz vyt hfcghjcnthnjq,
B, gj;fkeq, edbltnm z hfl,
Rfr kbcf, ghbndjhbdibcm vthndjq,
Kjdbn djhjyjd b djhjyzn/

Ye, b xnj ;t, kjdb, z yt cnheie/
Njkmrj rfr ,s ndjq gsk yt gjufc?
Yf vj/ j[kfltdie/ leie
Yfnsrfkbcm nfrbt yt hfp/

Yt nt,z z k/,k/, ljhjufz,
Ns kbim jnpder, kbim njkmrj ntym/
Vyt d kbwt ndjtv cybncz lheufz,
E rjnjhjq ukfpf — ujke,tym/

Gecnm jyf b yt dsukzlbn rhjnrjq
B, gj;fkeq, yf dbl [jkjlyf,
Yj jyf dtkbxfdjq gj[jlrjq
Dcrjks[yekf vyt leie lj lyf/

Djn nfre/ tldf km jnevfybim,
B yt [jxtim gjqnb, lf gjqltim,
Ye, f ns lf;t d cthlwt yt dhfybim
Yfgjtyye/ kfcrj/ kj;m/

Yj b dct ;t, nt,z ghtpbhfz,
Z cveotyyj jnrhj/cm yfdtr:
Tckb , yt ,skj flf b hfz,
B[ ,s dslevfk cfv xtkjdtr/