Иннокентий АнненскийНебо нас совсем свело с ума (Старая шарманка)

Иннокентий Анненский [annensky]

Небо нас совсем свело с ума:
То огнем, то снегом нас слепило,
И, ощерясь, зверем отступила
4 За апрель упрямая зима.

Чуть на миг сомлеет в забытьи —
Уж опять на брови шлем надвинут,
И под наст ушедшие ручьи,
8 Не допев, умолкнут и застынут.

Но забыто прошлое давно,
Шумен сад, а камень бел и гулок,
И глядит раскрытое окно,
12 Как трава одела закоулок.

Лишь шарманку старую знобит,
И она в закатном мленьи мая
Все никак смелет злых обид,
16 Цепкий вал кружа и нажимая.

И никак, цепляясь, не поймет
Этот вал, что не к чему работа,
Что обида старости растет
20 На шипах от муки поворота.

Но когда б и понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
24 Оттого, что петь нельзя, не мучась?..

Другие анализы стихотворений Иннокентия Анненского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

старый петь обида вал никак шарманка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

715

Количество символов без пробелов

582

Количество слов

127

Количество уникальных слов

96

Количество значимых слов

39

Количество стоп-слов

48

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

69,3 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

вал

3

2,36 %

никак

2

1,57 %

обида

2

1,57 %

петь

2

1,57 %

старый

2

1,57 %

шарманка

2

1,57 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nebo nas sovsem svelo s uma

Innokenty Annensky

Staraya sharmanka

Nebo nas sovsem svelo s uma:
To ognem, to snegom nas slepilo,
I, oshcheryas, zverem otstupila
Za aprel upryamaya zima.

Chut na mig somleyet v zabytyi —
Uzh opyat na brovi shlem nadvinut,
I pod nast ushedshiye ruchyi,
Ne dopev, umolknut i zastynut.

No zabyto proshloye davno,
Shumen sad, a kamen bel i gulok,
I glyadit raskrytoye okno,
Kak trava odela zakoulok.

Lish sharmanku staruyu znobit,
I ona v zakatnom mlenyi maya
Vse nikak smelet zlykh obid,
Tsepky val kruzha i nazhimaya.

I nikak, tseplyayas, ne poymet
Etot val, chto ne k chemu rabota,
Chto obida starosti rastet
Na shipakh ot muki povorota.

No kogda b i ponyal stary val,
Chto takaya im s sharmankoy uchast,
Razve b pet, kruzhas, on perestal
Ottogo, chto pet nelzya, ne muchas?..

Yt,j yfc cjdctv cdtkj c evf

Byyjrtynbq Fyytycrbq

Cnfhfz ifhvfyrf

Yt,j yfc cjdctv cdtkj c evf:
Nj juytv, nj cytujv yfc cktgbkj,
B, jothzcm, pdthtv jncnegbkf
Pf fghtkm eghzvfz pbvf/

Xenm yf vbu cjvkttn d pf,snmb —
E; jgznm yf ,hjdb iktv yfldbyen,
B gjl yfcn eitlibt hexmb,
Yt ljgtd, evjkryen b pfcnsyen/

Yj pf,snj ghjikjt lfdyj,
Ievty cfl, f rfvtym ,tk b uekjr,
B ukzlbn hfcrhsnjt jryj,
Rfr nhfdf jltkf pfrjekjr/

Kbim ifhvfyre cnfhe/ pyj,bn,
B jyf d pfrfnyjv vktymb vfz
Dct ybrfr cvtktn pks[ j,bl,
Wtgrbq dfk rhe;f b yf;bvfz/

B ybrfr, wtgkzzcm, yt gjqvtn
'njn dfk, xnj yt r xtve hf,jnf,
Xnj j,blf cnfhjcnb hfcntn
Yf ibgf[ jn verb gjdjhjnf/

Yj rjulf , b gjyzk cnfhsq dfk,
Xnj nfrfz bv c ifhvfyrjq exfcnm,
Hfpdt , gtnm, rhe;fcm, jy gthtcnfk
Jnnjuj, xnj gtnm ytkmpz, yt vexfcm?//